Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 10 Μαΐου / 10 Μαΐου 1822. Ὁ στρατάρχης Μαυροκορδᾶτος.

10 Μαΐου 1822. Ὁ στρατάρχης Μαυροκορδᾶτος.

10 Μαΐου 1822. Ὁ στρατάρχης Μαυροκορδάτος.Κι ἐγένετο ἀρχιστράτηγος…
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια  στρατάρχης!!!
Ὄχι ὅμως μὲ διπλώματα καὶ περγαμηνές.
Μαυροκορδᾶτος ἦταν αὐτός.
Φιλόδοξος καὶ θρασύς.
Ἀλλὰ ἔπρεπε νὰ ξεπεράσῃ τὸν Κωλέττη. Διότι ὁ Κωλέττης εἶχε καὶ μίαν συμμετοχὴ σὲ ἕναν πόλεμο.
Ὄχι ὥς ὁπλαρχηγὸς βεβαίως.
Ἁπλῶς τὸ Συρράκο, χωριὸ καταγωγῆς τοῦ Κωλέττου, μαζὺ μὲ τοὺς Καλαῤῥύτες, ἦταν τὰ μοναδικὰ χωριὰ τῆς Ἠπείρου ποὺ ἐπανεστάτησαν τὸ 1821. Ἐπεὶ δὴ ὅμως ὁ Κωλέττης ἦταν μέσα στοὺς πρωτεργάτες τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ χωριοῦ του, ἐφέρετο ὥς ἐμπειροπόλεμος. Εἶχε τέλος πάντων ἕνα ἐπὶ πλέον στοιχεῖο κατὰ τοῦ Μαυροκορδάτου. Ἄρα ἔπρεπε γιὰ νὰ τὸν ἐκτοπίσῃ ὁ Μαυροκορδάτος νὰ ξεπεράσῃ καὶ στὰ πολεμικὰ τὸν Κωλέττη.
Ἀφῆστε δὲν τὸν Ὑψηλάντη, ποὺ καθ’  ὅ,τι καὶ πρίγκηψ, ἐπίσης ἦταν περισσότερο ἀποδεκτὸς ἀπὸ στράτευμα καὶ λαό, κάτι ποὺ οὐδέποτε κέρδισε ὁ Μαυροκορδᾶτος. Ἦταν καὶ στρατιωτικός. Ἦταν καὶ εὐγενής… Ἦταν καὶ πατριώτης…
Ἄρα ἔπρεπε, εἰδικῶς ἐκείνην τὴν περίοδο, νὰ ἀπομακρυνθῇ, ἐκστρατεύοντας ὁ Ὑψηλάντης, δίχως ὅμως ὑποστήριξι, δυνατὸ στράτευμα κι ἐφόδια, ἀλλὰ νὰ ἐκστρατεύσῃ κι  Μαυροκορδᾶτος, μὲ ὅλην τὴν κρατικὴ μηχανὴ νὰ τὸν λαδώνῃ. Ἄρα, ὁ Ὑψηλάντης θὰ ἀποτύγχανε κι ὁ Μαυροκορδᾶτος θὰ ἐπετύγχανε, γιὰ νὰ μπορέσῃ ἐπὶ τέλους νὰ ὑποσκελίσῃ τοὺς πάντες καὶ νὰ μείνῃ μόνος ὑποψήφιος γιὰ τὴν ἀρχηγία. Κάτι ποὺ συνέβαινε ἤδη, ἀλλὰ πῶς νά τό κάνουμε; Οἱ ἀμφισβητήσεις πολλές.

Κι ἔτσι, τὴν 10η Μαΐου τοῦ 1822, τὸ διάταγμα ὑπεγράφῃ ἀπὸ τὸν ἴδιον, ποὺ ἦταν πρόεδρος τοῦ βουλευτικοῦ. Δῆλα δή πρωθυπουργός.
Τὴν 11η Μαΐου μάλλιστα ἐδόθῃ, ἀπὸ τὸν ἑαυτόν του, στὸν ἑαυτόν του, δίμηνος ἄδεια ἀπὸ τὶς κρατικές του ὑποχρεώσεις, πρὸ κειμένου νὰ ἐκστρατεύσῃ δίχως βαρίδια κι ἐνοχές.

Ἄδειασε λοιπὸν τὰ κρατικὰ ταμεῖα, ἄδειασε καὶ τὶς ἐκκλησίες ἀπὸ τὰ ἀναθήματα, ἄδειασε καὶ τὸν Ὑψηλάντη στὴν Ἀνατολικὴ Στερεὰ Ἑλλάδα καὶ ξεκίνησε γιὰ νὰ σώσῃ τὸν κόσμο, μὲ πρώτη στάσι τὸ Μεσολόγγι.
Ἀποτέλεσμα φυσικὰ τῆς δράσεως τοῦ στρατάρχου ἦταν ἡ καταστροφή, κι ὄχι ἡ ἧττα, τοῦ Πέτα. Δῆλα δὴ ἔγινε ὁ μοχλὸς ἐκεῖνος ποὺ χρειαζόμασταν, ἰδίως σὲ μίαν τόσο κρίσιμο στιγμὴ τοῦ ἀγῶνος, γιὰ νὰ χαθοῦν ὁλόκληρα στρατιωτιὰ τμήματα, τὸ ἕνα τρίτο τοῦ τακτικοῦ μας στρατοῦ, ποὺ μόλις τότε ξεκίνησε νὰ δημιουργεῖται καὶ σχεδὸν ὅλη ἡ στρατιὰ τῶν φιλελλήνων. Ἀφῆστε πιὰ τὸ Σούλι ποὺ ὁριστικῶς ἐγκατελήφθῃ ἀπὸ τοὺς Σουλιῶτες.
Κι ὅλα αὐτὰ τὰ ἐπέτυχε μόνος του…  Δίχως καμμίαν βοήθεια…
Μάλλιστα, γιὰ νὰ ἀποφύγῃ τὶς κακοτοπιές, παράτησε τὸ στράτευμα στὸν Πέτα κι αὐτὸς κρύφτηκε στὴν Λαγκάδα
Ἀλλὰ κι ἀργότερα, ὅταν κατάφεραν νὰ συγκεντρωθοῦν οἱ ὁπλαρχηγοί, μὲ πετσοκομμένα τὰ στρατιωτικά τους τμήματα, δὲν ἔμεινε ἥσυχος γιὰ νὰ κάνῃ τὴν αὐτοκριτική του. Κατάφερε κι ἔριξε ὅλες τὶς εὐθύνες τῆς καταστροφῆς στὸν Γῶγο Μπακόλα, στέλντοντάς τον στοὺς Τούρκους ὁριστικῶς.
Ὅ,τι δῆλα προσπάθησε νὰ κάνῃ ἀργότερα καὶ μὲ τὸν Καραϊσκάκη καὶ μὲ τὸν Ἀνδροῦτσο.
Ἴδια μέθοδος, μὲ πολλὰ πολλὰ ἀθῶα θύματα.
Ἐάν ἔχῃς τέτοιους Ἑλληναράδες, τί νά τούς κάνῃς τούς ἐχθρούς;

Φιλονόη

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: