Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 11 Μαΐου / 11 Μαΐου 330. Ἐγκαίνια τῆς Νέας Ῥώμης.

11 Μαΐου 330. Ἐγκαίνια τῆς Νέας Ῥώμης.

11 Μαΐου 330. Ἐγκαίνια τῆς Νέας Ῥώμης.Ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία ἦταν μία αὐτοκρατορία ποὺ ἐδημιουργήθῃ ἀπὸ τὰ συντρίμια τῆς αὐτοκρατορίας τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.  Ἐὰν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος δὲν κατέλυε τὴν παναρχαία αὐτοδύναμία τῶν πόλεων-κρατῶν, ἡ χώρα μας δὲν θὰ ὑπέπεπτε στὸ νὰ ἀνοίξῃ τὶς πύλες καὶ νὰ καλέσῃ τοὺς Ῥωμαίους.
Βέβαια, ἡ ἱστορία δὲν γράφεται μὲ τὸ «ἐὰν» ἀλλὰ μὲ τὸ «συνέβῃ».
Συνεπῶς ἴσως νὰ εἶναι ἄκαιρες οἱ σκέψεις μου, διότι δὲν γνωρίζουμε τὶς ὑποτιθέμενες ἐξελίξεις, στὴν ἀντίθετον περίπτωσιν ἀπὸ αὐτὴν ποὺ συνέβῃ.

Στὶς 11 Μαΐου τοῦ 330 λοιπόν, κατόπιν σοβαρῆς ἐρεύνης, σκέψεως καὶ ἀναγνωρίσεως τῶν ὑπαρχόντων προβλημάτων, ὁ Κωνσταντῖνος  ἐγκαινιάζει τὴν Νέα Ῥώμη  ὡς πρωτεύουσα τῆς Ἀνατολικῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Οἱ ἐργασίες βέβαια γιὰ τὴν δόμησι τῆς Νέας Ῥώμης εἶχαν ξεκινήσῃη ἀπὸ τὸ 324, μετὰ τὴν νίκη τοῦ Κωνσταντίνου ἐπὶ  τοῦ Λικινίου στὴν Ἀνδριανούπολι, ὁ ὁποῖος καὶ κατέφυγε, μετὰ τὴν ἧττα του, στὸ Βυζάντιον.

Ἡ νέα πόλις ὅμως δὲν ἦταν καὶ τόσο νέα. Σὲ ἐκεῖνο τὸ σημεῖον, ἀπὸ τὸ 658  (ἤ 657) π.α.χ. ὑπῆρχε ἡ πόλις Βυζαντίς, ἤ Βυζάντιον, τῶν Μεγαρέων, μὲ ἱδρυτὴ τὸν Βύζαντα, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κι ἔλαβε τὸ ὄνομά της.
Αὐτὴν τὴν πόλι πολιόρκησε κάποιαν στιγμὴ ὁ Φίλιππος τῆς Μακεδονίας, πατέρας τοῦ Ἀλεξάνδρου, τὸ 341 π.α..χ.. Ἡ ἐπίθεσις ἀπεκρούσθη, ἐκ τῶν κατοίκων, οἱ ὁποῖοι θεώρησαν τὴν ἐπιτυχία τους ὥς θεϊκὴ παρέμβασι ἀπὸ τὴν θεὰ Ἐκάτη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τὴν ὁρίσουν ὡς προστάτιδα τῆς πόλεώς τους.

Νέα Ῥώμη  μετονομάσθῃ λίγο ἀργότερα σὲ Κωνσταντινούπολιν, ἀπὸ τὸ Κωνσταντίνου πόλις.

Φιλονόη.

φωτογραφία

 

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: