Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 14 Μαΐου / 14 Μαΐου 1854. Ὁ Ὄθων προσκυνᾶ τὶς μεγάλες δυνάμεις.

14 Μαΐου 1854. Ὁ Ὄθων προσκυνᾶ τὶς μεγάλες δυνάμεις.

14 Μαΐου 1854. Ὁ Ὄθων προσκυνᾶ τὶς μεγάλες δυνάμεις.Στὶς 5 Μαΐου τοῦ 1854 ἔληγε τὸ τελεσίγραφο ποὺ ἔδωσαν ἡ Ἀγγλία καὶ ἡ Γαλλία στὴν κυβέρνησι Κριεζῆ καὶ στὸν Ὄθωνα, πρὸ κειμένου νὰ ζητήσουν δημοσίως συγγνώμη, ἀπὸ τὴν Τουρκία κι ἀπὸ τὶς μεγάλες δυνάμεις, γιὰ τὸ ἀντάρτικο ποὺ σηκώθηκε στὴν Θεσσαλία, τὴν Μακεδονία καὶ τὴν Ἤπειρο

Τὸ ἀντάρτικο δὲν σηκώθηκε ἀρχικῶς μὲ τὴν στήριξι τοῦ Ὄθωνος, ἀλλὰ σαφῶς, ὅταν ὁ Ὄθων διεπίστωσε τὶς πρῶτες νίκες τῶν δικῶν μας, ἀνεθάῤῥησε πὼς θὰ ἐξαπλώσῃ τὸ βασίλειό του. Ἔδιωξε τὸν τοῦρκο πρέσβη καὶ περίμενε στὰ ἀνάκτορα, δίχως ὅμως νὰ κάνῃ κάτι οὐσιαστικό. Ὁ πόλεμος αὐτὸς ἀπεδείχθῃ πὼς ἦταν τῶν ψυχωμένων παλληκαριῶν καὶ τῶν ἀξιωματικῶν τοῦ τακτικοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ, ποὺ ἀπεφάσισαν νὰ τὸν ξεκινήσουν καὶ νὰ τὸν στηρίξουν, ἄν καὶ κατὰ βάθος ὅλους ἐπιθυμοῦσαν τὴν εὔνοια τοῦ βασιλέως καὶ τὴν συμπαράστασιν τοῦ κράτους.

Τὰ γεγονότα εἶχαν ἐξελιχθῇ δυσμενῶς στὴν Ἤπειρο, ἐφ΄ ὅσον οἱ «ἀγαπημένοι μας φίλοι Ἄγγλοι» ἐφρόντισαν νὰ ἐνισχύσουν μὲ δικό τους στρατιωτικὸ σῶμα τὴν φρουρὰ τῶν τούρκων στὴν  Ἄρτα. Ἄλλως τε οἱ ἴδιοι οἱ κοτζαμπάσηδες φρόντιζαν παραλλήλως νὰ ἀποδείξουν τὸν λόγο ὑπάρξεώς τους: τὴν καταστολὴ τοῦ λαοῦ.
Ὁμοίως οἱ Γάλλοι ἐβύθισαν τὸ πλοῖο τοῦ Καρατάσου, στὴν Χαλκιδική, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἐνισχύσῃ καὶ νὰ μὴν ἐφοδιάσῃ τοὺς ἐντοπίους ἀντάρτες. Στὴν Θεσσαλία βολτάριζαν, μέσα στὸν Παγασητικὸ, κι ἔδιδαν ἐντολὲς στὸν δεσπότη Δημητριάδος Γαβριήλ. Στὴν Λάρισσα ὁ πρέσβυς τῆς Ἀγγλίας  νουθετοῦσε τοὺς πολῖτες νὰ παύσουν τὸν πόλεμο κι αὐτὸς ὑποσχόταν νὰ τοὺς προστατεύσῃ…
Κι ὁ Χατζηπέτρος πολεμοῦσε ἀκόμη στὴν Καλαμπάκα.
Οἱ πρέσβεις πήγαιναν κι ἔρχονταν μὲ τελεσίγραφα καὶ ὁ πανικὸς στὰ ἀνάκτορα ἦταν ἄνευ προηγουμένου. Οἱ παραιτήσεις τῶν ὑπουργῶν ἔπεφταν βροχή, ἀλλὰ ὁ Ὄθων δὲν τὶς ἔκανε δεκτές. 

Στὶς 5 Μαΐου τὸ τελεσίγραφον ἔληξε, ἡ κυβέρνησις Κριεζῇ παρητήθῃ τελικῶς καὶ οἱ κατοχικὲς δυνάμεις ἀναζητοῦσαν πρωθυπουργὸ γιὰ σχηματισμὸ νέας κυβερνήσεως. Ὁ Μαυροκορδάτος ἦταν ἡ καλλιτέρα  λύσις κι ὁρκίσθῃ πρωθυπουργός, λίγο ἀργότερα.

Ὄθων τὴν ἰδία ἡμέρα, στὶς 16:00 τὸ ἀπόγευμα, διάβασε τὴν μετάνοιά του ἐμπρὸς στοὺς πρέσβεις τῆς Ἀγγλίας καὶ τῆς Γαλλίας. Ἡ χώρα παρεδόθῃ στὰ χέρια τῶν ἀγγλογάλλων ἐπισήμως.

Φιλονόη.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: