Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 18 Μαΐου / 18 Μαΐου 1821. Δολιανὰ καὶ Βέρβενα.

18 Μαΐου 1821. Δολιανὰ καὶ Βέρβενα.

18 Μαΐου 1821. Δολιανὰ καὶ Βέρβενα.Στὴν μεγάλη μάχη τοῦ Βαλτετσίου, στὶς 12 Μαΐου τοῦ 1821, ὁ Νικηταρᾶς,Νικήτας Σταματελόπουλος ἔως τότε, ἀπουσίαζε.
Εἶστε σταλῇ ἀπὸ τὸν Κολοκοτρώνη στὸ Ἄργος νὰ φέρῃ μολύβι. (Τὸ πῆρε ἀπὸ τοὺς μιναρέδες.)
Στὶς 13 Μαΐου ἐπέστρεψε ἀπὸ τὸν ἀνεφοδιασμό.

Ἐκεῖνες τὶς ὧρες στὴν Τρίπολι οἱ Τοῦρκοι ἀντιλαμβάνονταν πὼς ἐὰν δὲν κάνουν κάτι οὐσιαστικὸ κινδύνευαν σοβαρά. Ἡ ἧττα τους στὸ Βαλτέτσι  πέδειξε πὼς δὲν ἦταν ἀήττητοι. Μετὰ ἀπὸ πολλὲς συσκέψεις λοιπὸν ἀπεφάσισαν νὰ κτυπήσουν καὶ νὰ πιάσουν τὰ Βέρβενα, διότι τὰ θεωροῦσαν πιὸ ἀδύναμα.

Ἔτσι, στὶς 18 Μαΐου, ἀξημέρωτα, ἕξι χιλιάδες τοῦρκοι, πεζοὶ καὶ ἱππικό, σέρνοντας καὶ δύο κανόνια μαζύ τους, ξεκίνησαν γιὰ τὰ Βέρβενα. Οἱ Ἕλληνες δὲν τοὺς εἶδαν διότι τὸ ὁροπέδιο θάμπωνε ἐκείνην τὴν ὥρα ἀπὸ τὸ πρωϊνὸ πούσι.

Τὴν ἴδια ὅμως στιγμὴ ξεκινοῦσε ὁ Νικηταρᾶς ἀπὸ τὰ Δολιανὰ μὲ κατεύθυνσιν τὸ  Ἄργος, πρὸ κειμένου νὰ μπῇ κεφαλὴ στὸ σῶμα ποὺ θὰ πολιορκοῦσε τὸ Ναύπλιο. Μόλις ἔφθασε στὰ Βέρβενα ὅμως ἀκούει κάποιους χωριάτες νὰ φωνάζουν «Τοῦρκοι…»

Νικόλας Σταματελόπουλος, ἀδελφὸς τοῦ Νικήτα, πεισμωμένος μὲ τοὺς Δολιανίτες ποὺ δὲν τοὺς προσέφεραν οὔτε λίγο κρασί, λέει στὸν ἀδελφό του νὰ φύγουν. 
Ὁ Νικήτας ὅμως ἀπήντησε:
«Ὄχι, ἐγὼ γιὰ Περσιάνους πάω γυρεύοντας στ’  Ἀνάπλι καὶ τώρα ὅπου τοὺς βρίσκω ἐδῶ θά τούς παρατήσω; Δὲν τὸ κάνω!»

Ἐπιστρέφουν λοιπὸν ὅλοι μαζὺ καὶ κλείνονται στὰ σπίτια τῶν Δολιανιτῶν, παρέα μὲ τοὺς Δολιανῖτες καὶ τοὺς Ἁγιοπετρίτες, ποὺ εἶχαν ξεμείνει ἐκεῖ τὸ προηγούμενο βράδυ. Περίπου 300 ὅλοι μαζύ.

Σὲ λίγη ὥρα ἀπὸ παντοῦ τοὺς εἶχαν περικυκλώσῃ οἱ τοῦρκοι.
Μὲ τὸ ἕνα κανόνι κτυποῦσαν ἀδιακρίτως μὰ κάποιος Βαρβιτσιώτης σημαδεύει τὸν ἀρχιπυροβολητὴ τῶν τούρκων καὶ τὸν ἀφήνει στὸν τόπο.

Τὴν ἴδιαν ὥρα ἄλλο τμῆμα τοῦ στρατεύματος τῶν Τούρκων κτυπᾶ στὰ Βέρβενα.
Στᾶ Βέρβενα ἀρχηγὸς ἦταν ὁ ἐπίσκοπος Βρεσθένης, ὁ «καπετὰν δεσπότης».
Οἱ Τοῦρκοι πέφτουν μὲ ὁρμὴ στὸ χωριὸ καὶ κτυποῦν μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις.
Πολὺ τὸ στράτευμα καὶ οἱ δικοί μας ἀρχίζουν νὰ ὀπισθοχωροῦν.
Ἡ μάχη τελείωνε, κατὰ πῶς ἔδειχναν τὰ πράγματα, μὲ νικητὲς τοὺς Τούρκους…
Ὅμως μία τόση δὰ πράξις ἄλλαξε τὴν πορεία της.

Οἱ Τοῦρκοι   εἶχαν στήσῃ τὶς σημαῖες τους στὰ γύρω ὑψώματα.
Δύο Μανιᾶτες ἀποφασίζουν νὰ κατεβάσουν τὶς σημαῖες καὶ τὰ μπαϊράκια, σκοτώνοντας τοὺς σημαιοφόρους.
Σιγὰ σιγά, σερνάμενοι στὸ ἔδαφος, καταφέρνουν νὰ τοὺς φθάσουν καὶ νὰ ξηλώσουν τὶς σημαῖες.
Αὐτὸ ἦταν. Σὰν νὰ ἐδόθῃ ἕνα σύνθημα καὶ τὰ πάντα ἄλλαξαν!!!

Ἐνθουσιάζονται οἱ δικοί μας κι ὁρμοῦν ἔξω ἀπὸ τὰ σπίτια πέφτοντας στὸν πόλεμο πιὰ μὲ τὰ σπαθιά.
Παίρνουν στὸ κατόπι τοὺς Τούρκους κι αὐτοὶ δὲν βρίσκουν τόπο νὰ πατήσουν, διότι δίπλα στὰ Βέρβενα, ἐπάνω στὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς τους γιὰ τὴν Τρίπολι, ἦσαν τὰ Δολιανὰ κι ἐκεῖ πολεμοῦσε ὁ Νικηταρᾶς.
Αὐτὸς μόλις βλέπει τὴν τρεχάλα τους ὁρμᾶ μὲ τὸ σπαθί του, δίχως νὰ κυττάξῃ ἐὰν τὸν ἀκολουθοῦν οἱ σύντροφοί του, καὶ ξεκινᾶ νὰ κτυπᾶ.

Σὲ λίγα λεπτὰ τῆς ὤρας οἱ πολιορκημένοι μεταμορφώθηκαν σὲ  λιοντάρια.
Παρατοῦν οἱ τοῦρκοι τὰ πάντα κι ἀρχίζουν νὰ τρέχουν ξεψυχισμένοι γιὰ τὴν Τρίπολι.
Ἀλλὰ τὸ σπαθὶ τοῦ Νικήτα θερίζει διαρκῶς.
Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ἦταν ὁ Νικηταρᾶς ὁ Τουρκοφάγος.

Ὅσοι κατάφεραν νὰ ἐπιστρεψουν στὴν Τρίπολι, ἀπὸ τὸν συντεταγμένο στρατὸ ποὺ ξεκίνησε ἀκεῖνο τὸ πρωϊνό, τὸ ὁποῖον ἀριθμοῦσε ἕξι χιλιάδες, εἶχαν πλέον ἀντιληφθῇ πὼς ὅσο παρέμεναν ἐκεῖ  μόνοι τους ἔσκαβαν τὸν λάκκο τους.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «ἐπανάστασι τοῦ ’21», τοῦ Δημητρίου Φωτιάδου καὶ ἀπὸ τὴν «ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους», τοῦ Κωνσταντίνου Παπαῤῥηγοπούλου.

φωτογραφία.

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: