Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 18 Μαΐου / 18 Μαΐου 1861. Διώκονται οἱ ἀντιδρῶντες στὴν βασιλεία τοῦ Ὄθωνος.

18 Μαΐου 1861. Διώκονται οἱ ἀντιδρῶντες στὴν βασιλεία τοῦ Ὄθωνος.

18 Μαΐου 1861. Διώκονται οἱ ἀντιδρῶντες στὴν βασιλεία τοῦ Ὄθωνος.Ἡ δυσαρέσκεια κατὰ τοῦ Ὄθωνος καὶ τῆς αὐλῆς του μεγάλωνε.
Ὁ Ὄθων ἀπεφάσισε νὰ κάνῃ ἐκλογές, στὶς 19 Δεκεμβρίου τοῦ 1861, γιὰ νὰ χαμηλώσῃ τοὺς τόνους, ἀλλὰ ἦταν τόσο ἀπροκάλυπτα στημένες, ποὺ τελικῶς ἡ ὀργὴ μεγάλωσε. Μόνον στὸ Μεσολόγγι εἶχε τόσο πολὺ στρατό, ποὺ νόμιζαν πὼς ἐπέστρεψε ὁ Κιουταχῆς.

Οἱ νέοι, σιγὰ σιγὰ ἀλλὰ σταθερά, ἄρχισαν νὰ ὀργανώνονται σὲ ὁμἀδες, ὄχι ὅμως ἀκόμη συνωμοτικές, καὶ νὰ ἀναζητοῦν τρόπους νὰ ἀποτινάξουν τὴν βασιλεία.
Οἱ ἀδικημένοι ἀγωνιστὲς τοῦ 1821, ἐπίσης ἀποζητοῦσαν τρόπο νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὸν Ὄθωνα καὶ τὴν Ἀμαλία. Ὅμως ἀκόμη οἱ συνθῆκες δὲν εἶχαν ὡριμάσῃ.

Ἡ βασιλεία, στὴν προσπάθειά της νὰ διατηρήσῃ τὸν θρόνο, ἐξαπέλυε τὴν μία τὸ ἱππικό, μέσα στὸ πλῆθος, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τραυματίζονται σοβαρότατα οἱ πολῖτες καὶ τὴν ἄλλην φυλάκιζε γιὰ τοὺς πιὸ ἀστείους λόγους, ἀκόμη κι ἀθώους. Πολλῶ δὲ μάλλον ἐὰν εἶχε καὶ ὑποψίες ἤ καταγγελίες.

Ὅσο ὅμως μεγάλωνε ἡ πίεσις κι αὐξάνονταν οἱ διώξεις, τόσο δυνάμωναν οἱ ἀντιδράσεις.
Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς καταστάσεως ἦταν οἱ πρῶτες κινήσεις συνωμοσίας, δίχως ὅμως κάτι ὀργανωμένο, στὸ ἐπίπεδον τοῦ λαοῦ.
Οἱ περίπατοι ὅμως τῆς Ἀμαλίας καὶ τοῦ Ὄθωνος γίνονταν καθημερινῶς καὶ πιὸ δύσκολοι, ἔως βασανιστικοί, διότι ὁ λαὸς ἀπέστρεφε τὸ βλέμμα στὴν θέα τους.Ἀπὸ μόνη της αὐτὴ ἡ  αὐθόρμητος πράξις δημιουργοῦσε ἀνασφάλειες καὶ ὀργή στὸ βασιλικὸ ζεῦγος.

Ἡ πρώτη σημαντικὴ  αντίδρασις ἦταν τὸ κίνημα ποὺ διοργάνωσαν κυρίως οἱ ἀπόγονοι καὶ οἱ συγγενεῖς τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821. Μεταξὺ αὐτῶν ὁ Πάνος Κολοκοτρώνης, ὁ νεώτερος, στερνοπαίδι τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ὁ ἀντισυνταγματάρχης Πάνος Κορωναῖος, ὁ υἱὸς τοῦ Νότη Μπότσαρη, ὁ Χαράλαμπος Ζυμβρακάκης, ὑποδικοικητὴς τοῦ πυροβολικοῦ, ὁ Νίκος Μακρῆς, υἱὸς τοῦ στρατηγοῦ Δημητρίου Μακρῆ, καθῶς καὶ ἀρκετοὶ ἄλλοι. 21 ἄτομα συνελήφθησαν κι ὁδηγήθηκαν σὲ φυλακὲς καὶ σὲ ἐξορίες.

Τὸ κίνημα εἶχε σὰν σκοπό του νὰ ἀνατρέψῃ τὸν Ὄθωνα στὶς 15 ἤ στὶς 16 Μαΐου, ἀλλὰ ἀπεκαλύφθῃ.
Ἡ ἀφορμὴ γιὰ νὰ ἀποκαλυφθῇ ἦταν μία συγκέντρωσις ἑορταστικὴ στὸ Ναύπλιο, ὅπου δὲν φώναξαν οἱ ἀξιωματικοὶ ποὺ παρίσταντο «Ζήτω ὁ Ὄθων». Οἱ περισσότεροι συλληφθέντες ἦταν παρόντες σὲ ἐκείνην τὴν συνεστίασι.

Μετὰ ἀπὸ τὶς συλλήψεις τόσων πολλῶν σημαντικῶν γιὰ τὴν χώρα προσώπων, ἡ ἀντίδρασις ἀν τὶ νὰ μειωθῇ μεγάλωσε.
Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς δυσαρεσκείας ἦταν ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας τῆς Ἀμαλίας, στὶς 6 Σεπτεμβρίου τοῦ 1861 καὶ ἡ ἐπανάστασις ποὺ ἀκολούθησε καὶ ἡ ὁποία οὐσιαστικῶς ξεκίνησε ἀπὸ τὸ τὸ Ναύπλιο, λίγους μῆνες ἀργότερα,  μὲ τὴν πολὺ δυναμικὴ Παπαλεξοπούλου Καλιόπη. Ὅμως οἱ ἀντιδράσεις αὐξάνονταν διαρκῶς καὶ οἱ καθημερινὲς μικρὲς ἤ μεγάλες ἐξεγέρσεις σὲ κάθε περιοχὴ τῆς τότε Ἑλλάδος ἄρχισαν νὰ γίνονται καθεστώς. Ἡ κρίσις ἔληξε μὲ τὴν  ἔξωσι τοῦ Ὄθωνος στὶς 23 Ὀκτωβρίου τοῦ 1862.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἡ ἔξωσις τοῦ Ὄθωνος» τοῦ Δημητρίου Φωτιάδου.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: