Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 19 Μαΐου / 19 Μαΐου 1919. Ὁ Κεμὰλ ξεκινᾶ τὶς ἐκκαθαρίσεις στὸν Πόντο.

19 Μαΐου 1919. Ὁ Κεμὰλ ξεκινᾶ τὶς ἐκκαθαρίσεις στὸν Πόντο.

19 Μαΐου 1919. Ὁ Κεμὰλ ξεκινᾶ τὶς ἐκκαθαρίσεις στὸν Πόντο. Κεμάλ, κατόπιν Ἀτατοῦρκ, πατᾶ τὸ πόδι του στὴν Σαμψούντα τοῦ Πόντου.
Εἶχει ἤδη ἀρνηθῇ πίστη στὸν σουλτάνο, ἰδίως μετὰ τὴν ἧττα τῆς Τουρκίας, (ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἀκόμη τότε) στὸν Πρῶτο Παγκόσμιο Πόλεμο τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1918. Ἡ συνθήκη τοῦ Μούδρου ποὺ ἀκολούθησε καὶ συνθήκη τῶν Σεβρῶν οὐσιαστικῶς διέλυαν τὴν ἄλλοτε κραταιὰ ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων, κι ἐνῷ ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ σουλτάνου Ἀμπνοῦλ Χαμῆτ Β΄παρουσιάζονται ἐκτοπίσεις πληθυσμῶν, ἡ γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων ὁλοκληρώνεται στὶς ἡμέρες τοῦ Κεμᾶλ.
Ἄλλως τε τὸ κίνημα τῶν νεοτούρκων ἦταν πολὺ ἰσχυρὸ κι ἐπέβαλλε, κατὰ καιρούς, στὸν σουλτάνο πολλὲς ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις του.

Κεμάλ ἀνῆκε στὸ ἐν λόγῳ κίνημα καὶ μάλλιστα ἡ ἧττα τῆς χώρας του τὸν ὁδήγησε ταχύτατα στὸ νὰ λάβῃ ἀποφάσεις τέτοιες, πρὸ κειμένου νὰ ἀναλάβῃ μόνος του τὴν ἵδρυσι ἑνὸς παραλλήλου κράτους μὲ τὸ ἐπίσημο, μὲ ἀποτέλεσμα συντόμως νὰ ἀκυρώσῃ κυριολεκτικῶς τὸν σουλτάνο καὶ νὰ τὸν ὑποχρεώσῃ σὲ  ἔξωσι.
Τὸ κράτος τοῦ Κεμᾶλ ἀργότερα θὰ ἐξελιχθῇ στὴν Δημοκρατία τῆς Τουρκίας.

Στὶς 19 Μαΐου τοῦ 1919 ἀποβιβάζεται στὴν Σαμψούντα μὲ στόχο νὰ ὀργανώσῃ τὶς ἀντάρτικες ὁμάδες καὶ νὰ διαλύσῃ τὴν ὅποια ἀντίδρασι ποὺ θὰ συναντοῦσε ἀπὸ τοὺς τοπικοὺς πληθυσμούς, στρεφόμενος παράλληλα καὶ κατὰ τοῦ σουλτάνου ἀλλὰ καὶ κατὰ τῶν πληθυσμῶν.
Τότε ξεκινᾶ ἐπισήμως καὶ ἡ γενοκτονία τοῦ Πόντου.
Μϊα συστηματικὴ ἐπιχείρησις, ὑπὸ τὴν στοργικὴ σκέπη, τὶς συμβουλὲς καὶ τὶς ἀπείρου βιαιότητες μεθοδολογίες τῶν Γερμανῶν καὶ τῶν Σοβιετικῶν. Οἱ δὲ Ἄγγλοι, Γάλλοι, ταλοί, σύμμαχοί μας ὑποτίθεται, ἔστερξαν μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο καὶ μέσον νὰ ἐφοδιάσουν τὸν Κεμὰλ μὲ ὅλα τὰ ἀπαραίτητα, πρὸ κειμένου νὰ τελειώνῃ μὲ τοὺς χριστιανικοὺς πληθυσμούς.

Μετὰ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν, τὸ 1922, κι ἐν ῷ ἤδη τοὐλάχιστον 353.000 Ἕλληνες τοῦ Πόντου σφαγιάσθησαν, τὰ ἐπίσημα ὑπολείμματα τῶν Ποντίων διεμοιράσθησαν στὴν Ἑλλάδα. Χρειάστηκαν ἀρκετὲς δεκαετίες γιὰ νὰ μπορέσουν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ σταθοῦν στὰ πόδια τους.
Οἱ ὑποτιθέμενες ἀποζημιώσεις, γιὰ τὶς περιουσίες τους, δὲν ἔφθασαν ποτέ.
Οἱ Πόντιοι σήμερα, στὴν μητρίδα Γῆ, ἀκόμη ὑπάρχουν, ἀλλὰ εἶναι ἀπόλυτα ἐκτουρκισμένοι.

Κεμάλ, γιὰ τὰ ἀπίστευτα σὲ βαρβαρότητα ἔργα του, ἐπροτάθῃ ἀπὸ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο γιὰ τὸ ΝΟΜΠΕΛ εἰρήνης.
Οἱ μέθοδοι ἐξοντώσεως ποὺ ἐχρησιμοποιήθησαν ἀπὸ τὸν Κεμὰλ ἐξελίχθηκαν ἀργότερα, πρὸς τὸ χειρότερο, ἀπὸ τοὺς ναζὶ καὶ τοὺς σοβιετικούς.

Φιλονόη.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: