Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 20 Μαΐου / 20 Μαΐου 1941. Ξεκινᾶ ἡ μάχη τῆς Κρήτης.

20 Μαΐου 1941. Ξεκινᾶ ἡ μάχη τῆς Κρήτης.

20 Μαΐου 1941. Ξεκινᾶ ἡ μάχη τῆς Κρήτης.Ἡ κυβέρνησις τοῦ Ἐμμανουῆλ Τσουδεροῦ, μαζὺ μὲ τὸν βασιλέα Γεώργιο, ἀναχωροῦν στὶς 23 Ἀπριλίου τοῦ 1941, μὲ κατεύθυνσι τὴν Κρήτη.
Στὰ μέτωπα οἱ ἐχθροπραξίες ἔχουν παύσῃ καὶ οἱ Γερμανοὶ κατεβαίνουν μὲ τὴν ἡσυχία τους πρὸς τὴν Ἀθήνα, γιὰ νὰ τὴν παραλάβουν στὶς 27 Ἀπριλίου τοῦ 1941.

Ἡ Κρήτη εἶχε κατὰ τὶς ὑποσχέσεις τῶν Ἄγλλων, ὀχυρωθῇ θαυμάσια. Δὲν θὰ ἔπεφτε ποτὲ στὰ χέρια τῶν Γερμανῶν. Ὑπὸ αὐτὲς τὶς συμφωνίες ὁ Κορυζὴς εἶχε ἐπιτρέψῃ τὴν στρατοπεδευσί τους στὴν Πατρίδα μας.
Ψευδές!!!
Τὰ πολεμοφόδιά τους ἐλάχιστα, ἡ ἄμυνά τους ἀστεία, ἀναλογικῶς μὲ τὸν ἐχθρὸ ποὺ καλοῦνταν νὰ ἀντιμετωπίσουν, καὶ τὸ μόνον γιὰ τὸ ὁποῖον εἶχαν φροντίσῃ ἄψογα ἦταν τὸ σχέδιον διαφυγῆς τους. Γιὰ ἕναν σχεδὸν μήνα ἡ κυβέρνησις καὶ ὁ Γεώργιος φιλοξενοῦνται στὴν Κρήτη, ἀλλὰ γρήγορα διεπίστωσαν πὼς εἶχαν πλανηθῇ, ἀναφορικῶς μὲ τὶς δυνατότητες τῆς Κρήτης γιὰ ἀντίστασι.

Ὅταν λοιπὸν στὶς 20 Μαΐου τοῦ 1941 ἐμφανίστηκαν τὰ πρῶτα ἀεροπλάνα τῶν Γερμανῶν, ποὺ στὸ πέρασμά τους ἔσπερναν ἐκατοντάδες στρατιῶτες ἐμπειροπολέμους κι ὁπλισμένους σὰν ἀστακούς, ξεκίνησε ἡ κυβέρνησις, παρέα μὲ τοὺς Ἄγγλους, τὶς διαδικασίες γιὰ τὴν ἀναχώρησί της. Ἡ ἀποχώρησις ἔγινε ἀπὸ τὴν Νότιο  Κρήτη μὲ κατεύθυνσι  τὴν Αἴγυπτο.

Στὸ νησὶ ὑπῆρχαν 25.000 Ἄγγλοι, μετὰ τῶν συμμάχων τους, καὶ τὸν ὁπλισμό τους καὶ 9.000 Ἕλληνες ποὺ ἔφεραν ὁπλισμό.

Καί ἡ Κρήτη; Ἡ πραγματική Κρήτη; Πῶς θά πολεμοῦσε δίχως ὅπλα;
Ἡ Κρήτη ἤξερε.
Δὲν ἦταν ἄλλως τὲ πολλὰ τὰ χρόνια ποὺ εἶχαν περάσῃ ἀπὸ τότε ποὺ ἐλευθερώθηκε. Ὅλο καὶ κάποιο καριοφίλι θὰ βρισκόταν στὰ μπαοῦλα. Ὅμως κι αὐτὰ ποὺ βρέθηκαν δὲν χρησίμευσαν πολύ.
Οἱ τσουγκράνες, τὰ ῥαβδιά, οἱ πέτρες, τὰ ξύλα, τὰ χέρια τους, τὰ κεφάλια τους ἔκαναν ὅπλα οἱ Κρῆτες. Ὅσοι Γερμανοὶ  κατάφεραν νὰ πατήσουν τὸ πόδι τους στὸν νησὶ τελείωσαν.
Ἄντρες, γυναῖκες, παιδιά… Ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας ἔκαναν ὅπλα τὰ κορμιά τους καὶ τραβοῦσαν νὰ κρατήσουν ἐλεύθερη τὴν Πατρίδα τους.

Ὁ πόλεμος ἦταν σφοδρότατος. Τὸ ἕνα προπύργιον πίσω ἀπὸ τὸ ἄλλο ἔπεφταν στὰ χέρια τῶν Γερμανῶν. Ἡ ὑποχώρησις τοῦ τακτικοῦ στρατοῦ εἶχε ξεκινήσῃ ἀλλὰ οἱ Κρῆτες ἐμάχοντο ἀσταμάτητα, ἔως καὶ τὴν ἀπελευθέρωσι.

Τελικῶς, μετὰ στὶς 29 Μαΐου τοῦ 1941 οἱ Γερμανοὶ ἦταν κύριοι ὅλης τῆς Κρήτης.
Οἱ ἀπώλειες πολλές, κι ἀπὸ τὶς δύο πλευρές.
Κατὰ τὸ γεντικὸ ἐπιτελεῖον στρατοῦ οἱ Ἄγγλοι εἶχαν 1742 νεκρούς καὶ 1737 τραυματίες,  καθῶς κι 11 αἰχμαλώτους.
Οἱ Γερμανοὶ εἶχαν 1990 νεκροὺς, 1995 ἀγνουμένους καὶ ἄγνωστον ἀριθμὸ τραυματιῶν. Οἱ συνολικές τους ἀπώλειες ἔφθασαν στὶς 8000 σὲ ἄντρες, 220 ἐν τελῶς κατεστραμμένα ἀεροσκάφη καὶ 150 σιβαρὲς ζημιές.Οἱ Ἕλληνες εἴχαμε 426 νεκροὺς καὶ πολλοὺς τραυματίες.

 Φιλονόη.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: