Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 24 Μαΐου / 24 Μαΐου 1821. Ἡ ἐλευθέρα πόλις τοῦ Μεσολογγίου!

24 Μαΐου 1821. Ἡ ἐλευθέρα πόλις τοῦ Μεσολογγίου!

24 Μαΐου 1821. Ἡ ἐλευθέρα πόλις τοῦ Μεσολογγίου!

 

Στν Δυτικ Στερε λλάδα  καθυστέρησε λίγο ν ξεκινήσ  ἡ πανάστασις.
Ο λόγοι πολλοί.
Λίγο παραπάνω ταν Χουρστ πασσς τς  Τριπόλεως, πο πολιορκοσε τ  ωάννινα  κα τν   λ πασσ.
Στν νατολικ Στερε λλάδα εχε σημειωθδη μάχη τς  λαμάνας  κα τ σούβλισμα τοθανασίου Διάκου, στς 23 πριλίου τοῦ 1821.
Στν Πατραϊκ τ τουρκικ πλοα ρμένιζαν κα στ κάστρα του ο φρουρς ταν νισχυμένες.
Δύσκολο λοιπν νποφασιστ κάποια κίνησις π κοινο.
Ὁ Γεώργιος Βαρνακιώτης μάλλιστα, ἐπίσημος ρχηγς τν πλαρχηγν τς καρνανίας, διατηροσε βαθει φιλία μ τν μρ Βρυώνη. Στάθηκε λοιπν κόμη πιπιφυλακτικς στ νποφασίσ ν συνδράμ στν πανάστασι.

Τν πρωτοβουλία ὅμως λαβε   Δημήτριος Μακρς. Ὁ Νικηταρς  τς καρνανίας, κατ πς τν περιγράφει ὁ ωάννης Φιλήμωνθικότατος, λιγομίλητος, πόλυτα δεσμευμένος στς ρχές του κα στος στόχους του, μόλυντος πατριώτης, τίμιος στὶς συναλλαγές του, ξιος πολεμιστής.
Ατς πρτος κτύπησε τν χρηματαποστολ τν Τούρκων στὶς 5 Μαΐου* τοῦ 1821.
«…Κατέλαβε τὴν σκάλα τοῦ Μαυρομμάτην, στενὴν δίοδον πρὸς τὴν Ναύπακτον, ἐκτύπησε τὴν 5 Μαρτίου τοὺς συνοδεύοντας τὰ χρήματα κι αὐτοὺς μὲν ἐφόνευσεν ἐκτὸς ἑνός, ὅστις στραφεὶς εἰς τὸ Μεσολόγγι ἀνήγγειλε τὸ γεγονός, τὰ δὲ χρήματα ἥρπασεν….»**
Σκοτώνοντας τοὺς φοροεισπράκτορες ἐξεβίαζε οὐσιαστικῶς τοὺς συντοπίτες του σὲ ξεσηκωμό.

Οἱ Τοῦρκοι ἐζήτησαν ἀπὸ τοὺς προκρίτους καὶ τοὺς κοτζαμπάσηδες νὰ ἐπιστραφοῦν τὰ κλοπιμαῖα.
Στὸ μεταξὺ ὅλο καὶ περισσότεροι ὁπλαρχηγοὶ συντάσσονταν μὲ τὸν Μακρῆ, πιέζοντας τὸν Βαρνακιώτη νὰ ἀλλάξῃ στάσι.

Μακρς ( Μακρς κατ Φιλήμονα)  πρότεινε στοὺς ἄλλους ὁπλαρχηγοὺς νὰ πιάσουν τ στεν το Θυάμου,  πρὸ κειμένου νὰ προστατεύσουν τὴν Ἀκαρνανία ἀπὸ ἐπιθέσεις τῶν στρατευμάτων τοῦ Χουρσῆτ. Συμφώνησαν ὅλοι καὶ παραλλήλως ἀπεφάσισαν νὰ κτυπήσουν κι ἄλλους στόχους.
Μεταξὺ αὐτῶν ἦταν ἡ Ναύπακτος (Ἔπακτος), τὸ  Βραχόρι ἤ Βραχώριον  (Ἀγρίνιον), τὸ Ἀνακτόριον (Βόνιτσα)  καὶ τὸ Ζαπάντιον.

Ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες στὸν  Πατραϊκὸ  ἐφάνῃ ναυτικὴ μοὶρα Ἑλληνική, ἡ ὁποία, κατόπιν συνεννοήσεως συμμετεῖχε στὴν πολιορκία τῆς Ναυπάκτου μὲ κανονιοβολισμούς. Ἡ πολιορκία τῆς Ναυπάκτου εἶχε ξεκινήσῃ  ἤδη ὑπὸ τῶν καπεταναίων  Κωνσταντῖνο Χορμόβα, Κωνσταντῖνο Σαδῆμα, Πιλάλα Γεώργιο καὶ κάποιων ἄλλων ὁπλαρχηγῶν.

Μεταξὺ Μεσολογίου καὶ Ναυπάκτου ἐστάθμευε τουρκικὴ φρουρά, ποὺ κατόπιν αὐτῶν τῶν ἐξελίξεων εἰσῆλθε ἔντρομη στὸ Μεσολόγγι.
Στὸ Αἰτωλικὸν (Ἀνατολικόν)  πάλι, οἱ τοῦρκοι μόλις εἶδαν τὸν Μακρῆ νὰ πλησιάζῃ, παρέδοσαν τὰ ὅπλα τους κι ἔφυγαν κατὰ τὸ Ἀγρίνιον ἀμαχητί.
Οἱ τοῦρκοι τελικῶς τοῦ Μεσολογγίου εἶχαν τόσο πολὺ θορυβηθῇ, λίγο ἀπὸ τὶς εἰδήσεις καὶ περισσότερο ἀπὸ τὶς φῆμες, ποὺ ἀπεφάσισαν νὰ ἀποχωρήσουν πρὸς τὸ Ἀγρίνιον (Βραχόρι) ἐπίσης.
Γνώριζαν ἄλλως τὲ τὰ γεγονότα τῆς Πελοποννήσου καὶ εἶχαν τρομοκρατηθῇ.
Στὶς 20 Μαΐου λοιπὸν ἀπεχώρισαν ἅπαντες καὶ εἰρηνικότατα πρὸς Ἀγρίνιον, πιστεύοντας πὼς θὰ ἐκεῖ θὰ εἶναι ἀσφαλέστεροι.

Λίγες ἡμέρες ὅμως ἀργότερα οἱ δικοί μας πολιόρκησαν καὶ τὸ Ἀγρίνιον.
Οἱ Μεσολογγῖτες καλοῦν τὸν Μακρῆ νὰ μπῇ ἐπὶ τέλους στὴν πόλι τους.
Στὶς 24 Μαΐου τοῦ 1821 ὑψώνεται ἡ σημαία τῆς ἐλευθέρας πόλεως τοῦ Μεσολογγίου γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ τετρακόσια χρόνια σκλαβιᾶς.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Φιλήμονα  καὶ τὸ ἔργο του «Δοκίμιον Ἱστορικὸν περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως» καὶ ἀπὸ τὴν «ἰστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως» τοῦ Σπυρίδωνος Τρικούπη.

**(Κατὰ Σπυρίδονα Τρικούπη αὐτὸ συνέβῃ στὶς 5 Μαρτίου τοῦ 1821. Πιστεύω πὼς ἴσως ὁ Τρικούπης νὰ ἔκανε κάποιο λᾶθος στὶς ἡμερομηνίες, διότι ἡ ἐντολὴ ἦταν νὰ ξεκινήσῃ ἐπανάστασις περὶ τὶς 20 Μαρτίου σὲ ὅλες τὶς ἐπαρχίες. Ἴσως ὅμως ὁ Τρικούπης νὰ διέθετε πληροφορίες ποὺ ἐγὼ δὲν διαθέτω.)

 

* Σπυρίδων Τρικούπης, τόμος Α, σελ. 259.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: