Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 27 Μαΐου / 27 Μαΐου 1821. Ὁ Ἀνδρέας Ἴσκος ἀπωθεῖ τὸν Ἰσμαὴλ πασσᾶ Πλιάσσα.

27 Μαΐου 1821. Ὁ Ἀνδρέας Ἴσκος ἀπωθεῖ τὸν Ἰσμαὴλ πασσᾶ Πλιάσσα.

27 Μαΐου 1821. Ὁ Ἀνδρέας Ἴσκος ἀπωθεῖ τὸν Ἰσμαὴλ πασσᾶ Πλιάσσα.Περὶ τὶς 20 Μαΐου  (2 Ἰουνίου) τοῦ 1821 Χουρσῆτ πασσᾶς, ποὺ πολιουρκοῦσε τὰ Ἰωάννινα, γίνεται γνώστης τῆς ἐπαναστάσεως στὴν Αἰτωλοακαρνανία. Μίαν περιοχὴ ἀκριβῶς στὰ μετόπισθέν του.
Διατάσσει τὸν Ἰσμαὴλ πασσᾶ Πλιάσσα, ποὺ ἐστάθμευε στὴν Ἄρτα, νὰ ἐκστρατεύσῃ κατὰ τῶν ἐπαναστατημένων μὲ 1800 ἄντρες, ποὺ διέθετε.

Ὁ Ἰσμαὴλ πασσᾶς Πλιάσας ξεκίνησε τὶς προετοιμασίες του καὶ στὶς 27 Μαΐου (9 Ἰουνίου) τοῦ 1821 φθάνει στὸ Μακρυνόρος.
Τὸ Μακρυνόρος, Πύλη τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος γιὰ τὴν Ἤπειρο, δύο διαβάσεις διέθετε.
Ἀπὸ αὐτὲς ἔπρεπε νὰ περάσῃ τὸν στρατό του ὁ Ἰσμαὴλ πασσᾶς Πλιάσσας.
Ἡ μία  ἡ Παλῃοκούλια καὶ ἡ ἄλλη ἡ Λαγκάδα.

Ὁ Ἰσμαὴλ χώρισε σὲ δύο τμήματα τὸ στράτευμά του. Διακόσιοι ἄντρες του ξεκίνησαν νὰ διαβοῦν τὸ πέρασμα τῆς Λαγκάδος καὶ οἱ ὑπόλοιποι χίλιοι ἐξακόσιοι τὸ πέρασμα τῆς Παλῃοκούλιας.
Ἀνδρέας Ἴσκος, ὁπλαρχηγὸς τοῦ Βάλτου,  μόλις ἔμαθε γιὰ  τὴν κάθοδο τοῦ τουρκαλβανικοῦ στρατεύματος, ἔσπευσε νὰ καταλάβῃ μὲ σαράντα τρία παλληκάρια μόνον, τὴν διάβασι τῆς Λαγκάδος στὴν θέσι Γυφτοπήδημα.
Κατάφερε νὰ τρομάξῃ τοὺς τουρκαρβανίτες, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νὰ ἐπιστρέψουν γιὰ νὰ  διαβοῦν τὸ Μακρυνόρος ἀπὸ τὴν ἑτέραν διάβασιν.
Ὁ Ἴσκος τότε τρέχει καὶ προλαβαίνει νὰ βγῇ στὴν διάβασι τῆς Παλῃοκούλιας, πρὶν φθάσῃ τὸ  στράτευμα τοῦ Ἰσμαῆλ πασσᾶ, περιμένοντας φυσικὰ κι ἐνισχύσεις ἀπὸ τοὺς ἐντοπίους ὁπλαρχηγούς, ὅπως τὸν Γεώργιο Βαρνακιώτη, τὸν Γεώργιο Καραϊσκάκη καὶ τὸν Γῶγο Μπακόλα.
Μόλις κατέφθασαν οἱ τουρκαρβανῖτες ὁ Ἴσκος καὶ πάλι τοὺς ἐμπόδισε.
Καθ΄  ὅλην τὴν διάρκεια τῆς μάχης, τότε οἱ πολέμιοι συνήθιζαν νὰ κουβεντιάζουν. Σὲ μίαν τέτοιαν συνομιλία εἰπώθησαν τὰ ἐξῇς, μεταξὺ τοῦ Ἴσκου καὶ τοῦ Ἰσμαῆλ πασσᾶ:
-«Ποῦ πᾶς πασσᾶ; Θὰ χαθῇς!!! Ὅλο τὸ Κάρλελι ἔπιασε τὰ ἅρματα!»
-«Ἀλήθεια καπητάν Ἀνδρέα;»
-«Ἀλήθεια πασσᾶ!»
-«Εἰς τήν πίστιν σου;»
-«Εἰς τὴν πίστιν μου!»

Ὁ Ἰσμαὴλ πίστεψε τὰ λεγόμενα τοῦ Ἴσκου, μάζεψε τὸ στράτευμά του κι ἀνεχώρησε γιὰ τὸ Κομπότι, ὅπου κι ἐστρατοπέδευσε, ἀναμένοντας ἐνισχύσεις.

Ὁ Ἴσκος, μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τοῦ Ἰσμαῆλ πασσᾶ Πλιάσα, ἐπέστρεψε στὴν Λαγκάδα, ὅπου μετὰ ἀπὸ λίγο κατέφθασαν ὁ Καραϊσκάκης, ὁ Βαρνακιώτης κι ὁ Μπακόλας. Μάλλιστα αὐτὴ ἡ παρουσία τοῦ Καραϊσκάκη ἦταν ἡ πρώτη του συμμετοχὴ στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασιν.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως» τοῦ Σπυρίδωνος Τρικούπη.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: