Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 29 Μαΐου / 29 Μαΐου 1828. Ἡ συντριβὴ τῶν Τούρκων στὴν μάχη τοῦ Κόρακος.

29 Μαΐου 1828. Ἡ συντριβὴ τῶν Τούρκων στὴν μάχη τοῦ Κόρακος.

29 Μαΐου 1828. Ἡ συντριβὴ τῶν Τούρκων στὴν μάχη τοῦ Κόρακος. Χατζημιχάλης Νταλιάνης   εἶχε δόσῃ τὶς ἡρωϊκές του μάχες στὶς 8 Μαΐου, ἔξω ἀπὸ τὰ Χανιά, καὶ στὶς 18 Μαΐου στὸ Φραγκοκάστελλο. Μὲ τὴν παρουσία του εἶχε ἔλξῃ τὶς δυνάμεις τοῦ Μουσταφᾶ πασσᾶ τῶν Χανίων στὴν περιοχὴ τῶν Σφακίων.  Οἱ Σφακιανοὶ παρέμειναν ἐπιφυλακτικοὶ στὶς προθέσεις τοῦ Χατζημιχάλη, διότι προσφάτως εἶχαν ὑποστῇ μεγάλες καταστροφές, ἀπὸ τὴν καταστολὴ τῆς ἐπαναστατικῆς τους δράσεως.
Πάντα ὅμως πρόθυμοι νὰ ἀποτινάξουν τὸν ὀθωμανικὸ ζυγό, στὴν μάχη τοῦ Φραγκοκαστέλλου, ἄν κι ἐπισήμως δὲν ἤθελαν νὰ λάβουν μέρος, λόγῳ τῶν ἀδυνάμων θέσεων ποὺ ἐπέλεξε ὁ Νταλιάνης, παρ’ ὅλα αὐτά, πρὸς τὸ τέλος τῆς μάχης, κι ἐν ᾦ ὁ Νταλιάνης βαλλόταν ἀπὸ ὅλο καὶ περισσοτέρους ἐχθρούς, παρενέβησαν γιὰ νὰ ἀποσπάσουν τὴν προσοχὴ τοῦ Μουσταφᾶ πασσᾶ καὶ νὰ δόσουν χρόνο στὸν Νταλιάνη νὰ ξεφύγῃ.

Ὁ θάνατος τοῦ Νταλιάνη, στὶς 18 Μαΐου, καὶ ἡ συμφωνία ποὺ ἔκλεισε μὲ τοὺς ὑπολοίπους στὶς 24 Μαΐου τοῦ 1828, ἦταν πολὺ κοντινὰ μεταξύ τους γεγονότα. Ὁ Μουσταφᾶ πασσᾶς βιαζόταν.
Γνώριζε πὼς ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπίσῃ τοὺς Σφακιανούς.

Εἶχε εἰσβάλει στὴν χώρα τους, εἶχε καταπατήσῃ τὰ ἐδάφη τους καὶ εἶχε σκοτώσῃ τὸν Νταλιάνη.
Ἄν καὶ ξεκίνησε τὴν πορεία του πρὸς τὰ Χανιὰ στὶς 28 Μαΐου, ἦταν ὁπωσδήποτε καχύποπτος.
Ἄλλως τέ, ἄν καὶ οἱ Σφακιανοὶ ἐπισήμως δὲν ἔλαβαν μέρος στὸν πόλεμο, ἐν τοῦτοις καὶ τὴν 18η ἐπετέθησαν στὸν στρατὸ τοῦ Μουσταφᾶ, ἀλλὰ καὶ καθ΄ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς πολιορκίας ἐνοχλοῦσαν τὶς δυνάμεις του.

Ὁ στρατὸς τοῦ Μουσταφᾶ ἦταν σαφῶς βραδυνίκητος, μὲ τὸν μεγάλο του ὄγκο καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἀποσκευῶν του.
Ὁδεύοντας πρὸς τὸ Ῥοδάκινον, γιὰ νὰ κατασκηνώσῃ, ἐδέχθῃ ἐπίθεσι στὴν δύσβατον θέσι  Σκαλωτή, ἀπὸ 1200 Κρῆτες. Οἱ τουρκαλβανοὶ κτυπήθηκαν ἄγρια στὴν μάχη ἐκείνη.
Στὶς 29 Μαΐου, τὴν ἐπομένη, ἐπίσης τὰ ἴδια ἔπαθαν. Πάλι οἱ Κρῆτες κτύπησαν καὶ κατάφεραν νὰ τρέψουν σὲ φυγὴ τοὺς τουρκοαιγυπτίους, στὴν θέσι Κόρακα αὐτὴν τὴν φορά.
Ὁ Μουσταφᾶς ξιφίρης, μαζὺ μὲ τὸν Ταλὶκ μπέη, κτυποῦσαν ἀλύπητα ὅσους ἀπὸ τοὺς ἄντρες τους ὑποχωροῦσαν.  Μάλλιστα σκότωσαν ἑπτὰ δικούς τους στὴν προσπάθειά τους νὰ μὴν ἐπιτρέψουν τὴν ὑποχώρησιν.

Φθάνουν στὴν θέσι Λουπινοσέλι οἱ τουρκαλβανοί, ὅπου σὲ ἕνα σύδενδρον κατέφυγον γιὰ νὰ διασωθοῦν ἀπὸ τὸ κυνήγι τῶν Κρτῶν,  λαχανιασμένοι. Ξέπνοι.
Ἐκεῖ προτείνει ὁ Ταλὶκ μπέης, Ἀλβανὸς, στὸν Μουσταφᾶ πασσᾶ νὰ ἀφήνουν πίσω τους τὸν ἐξοπλισμό τους καὶ τὶς τροφές τους, καθ’ ὅσον θὰ τρέχουν πρὸς τὰ Χανιά,  γιὰ νὰ ἀσχολοῦνται οἱ Ἕλληνες μὲ τὴν συλλογή τους κι ὄχι μὲ τὸν πόλεμο, μήπως καὶ ξεφύγουν.
Ἔτσι κι ἔπραξαν.
Διαβαίνοντας τὴν ἀκόμη πιὸ δύσκολο ὁδό, λόγῳ ἀποκλεισμοῦ τῶν Κρητῶν, ἀπὸ τὶς θέσεις Κακοσκάλι καὶ Χάλαρα τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου οἱ τουρκαλβανοί, πετοῦσαν τὰ περιουσιακά τους στοιχεῖα καὶ οἱ πάμπτωχοι Ἕλληνες ἐνασχολοῦντο μὲ αὐτά, ἐπιτρέποντάς τους τὴν διέλευσι. Πρὸς τὸ τέλος κατάλαβαν οἱ δικοί μας τὸ παιχνίδι ποὺ τοὺς ἔπαιξαν κι ἔπιασαν τὸ κυνήγι, ἀλλὰ κατάφεραν νὰ ἀποκόψουν μόνον τὴν ὀπισθοφυλακή, ἀπὸ τὸ κυρίως στράτευμα.
Ὁ δὲ Μουσταφᾶ πασσᾶς, κατόρθωσε νὰ φθάσῃ ξέπνοος στὰ Χανιὰ ἀπὸ καθαρὴ τύχη.

Ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες πέθανε κι ὁ Ἰωάννης Χάλης, ἕνας ἐκ τῶν ὁλίγων ποὺ στήριξαν τὸν Νταλιάνη.
Στὶς δύο μάχες, τοῦ Φραγκοκαστέλλου καὶ τῶν Χαλάρων, ἀπουσίαζε, διότι ἦτο βαρύτατα ἀσθενής Μανθάνοντας ὅμως τὸν θάνατο τοῦ Νταλιάνη, δὲν ἄντεξε καὶ τελείωσε σὲ ἡλικίαν 38 ἐτῶν.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὸ βιβλίο «ἀπομνημονεύματα τοῦ περὶ αὐτονομίας τῆς Ἑλλάδος πολέμου τῶν Κρητῶν»,  τοῦ Καλλινίκου Κριτοβουλίδου.

φωτογραφία

 

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: