Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 30 Μαΐου / 30 Μαΐου 1878. Ἡ ἐκχώρησις τῆς Κύπρου ἀπὸ τὸν σουλτάνο στὴν Ἀγγλία.

30 Μαΐου 1878. Ἡ ἐκχώρησις τῆς Κύπρου ἀπὸ τὸν σουλτάνο στὴν Ἀγγλία.

30 Μαΐου 1878. Ἡ ἐκχώρησις τῆς Κύπρου ἀπὸ τὸν σουλτάνο στὴν Ἀγγλία.ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἦταν σὲ ἐμπόλεμο κατάστασι μὲ τὴν Ῥωσσία.
Ἀγγλία ἀπὸ τὴν ἄλλην ἤθελε μίαν βάσι στὴν Μεσόγειο πρὸ κειμένου νὰ ἐλέγχῃ τὶς κτίσεις της καὶ τὴν Μέση Ἀνατολή.
Τί πιό ἁπλό ἀπό τό νά ἁρπάξῃ τήν Κύπρο;
Διότι τὴν ἄρπαξε. Κυριολεκτικῶς.

Ἐμπνευστὴς ὅλης αὐτῆς τῆς κωμωδίας ὁ μαρκήσιος Σώλμπερυ.
Ἡ ἀπόφασις καταλήψεως τῆς Κύπρου ἐλήφθῃ μεταξὺ τοῦ χρονικοῦ διαστήματος τῆς 10ης Μαρτίου ἔως τῆς 18ης Ἀπριλίου. Δὲν γνωρίζω ὅμως τὰ ἐναλλακτικά τους σχέδια, στὴ περίπτωσιν ποὺ ὁ σουλτᾶνος ἠρνῆτο νὰ τοὺς ἐξεχωρήσῃ τὴν Κύπρο. Ὅμως τοὺς βοήθησε πολὺ τὸ ὅ,τι ἐκείνην τὴν ἐποχὴ ἡ ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία εὑρίσκετο σὲ ἐμπόλεμο κατάστασιν μὲ τὴν  Ῥωσσία, μαζὺ μὲ μίαν, μόλις ἀποκαλυφθείσα, συνωμοσία κατὰ τοῦ σουλτάνου.
Οἱ πρῶτες συζητήσεις, καθῶς καὶ συμφωνίες ἔκλεισαν, ἄνευ ὑπογραφῶν, στὶς 25 Μαΐου τοῦ 1878.
Στὶς 30 Μαΐου   εἶχαν τελειώσῃ!
Ἡ τελικὴ συμφωνία  ὑπεγράφη, ἄν καὶ εἶχαν ἤδη καταλήξῃ ἀπὸ τὶς 30 Μαΐου,  στὶς 4 Ἰουνίου τοῦ 1878 κι  ἀρχικῶς προέβλεπε πὼς ὅταν θὰ ἀποχωροῦσαν οἱ Ῥῶσσοι ἀπὸ τὸ Κάρς, οἱ Ἄγγλοι θὰ ἐπέστρεφαν τὴν Κύπρο. Δὲν συνέβῃ.
Ἐπίσης προέβλεπε πὼς τὰ ἐπὶ πλέον χρήματα, γιὰ τὴν συντήρησι τῶν δυνάμεων κατοχῆς, ἀπὸ τοὺς φόρους,  ποὺ θὰ συγκέντρωναν οἱ Ἄγγλοι, θὰ ἀποδίδοντο στὸν σουλτάνο. Δὲν συνέβῃ.
Τέλος στὴν συμφωνία ὑπῆρχε ὁ ὅρος ἐξακολουθήσεως ὑπάρξεως τζαμιοῦ. Συνέβη.

Οἱ Ἄγγλοι  «ἔπιασαν στὸν ὕπνο» τὴν Πύλη καὶ κατάφεραν νὰ ἁρπάξουν κάτι ποὺ οὔτε πολέμησαν γιὰ αὐτό, ἀλλὰ οὔτε εἶχαν δικαιώματα γιὰ νὰ τὸ πατήσουν.
Ἀπὸ τὸ 1878 κι ἔως τὴν ἀπελευθέρωσι, οἱ ἀγῶνες τῶν Κυπρίων ἀδελφῶν μας ἦταν διαρκεῖς.
Τὸ ἀποκορύφωμα τῶν ἀγώνων τους στάθηκε ἡ ΕΟΚΑ, διότι κατάφεραν νὰ ὀργανωθοῦν καλλίτερα.

Στὶς 28 Ἰουνίου τοῦ 1878, κατέπλευσε στὸν κόλπο τῆς Λεμεσοῦ τὸ πρῶτο πολεμικὸ πλοῖο τῶν Ἄγγλων.
Θὰ μείνουν ἐκεῖ, ὥς κατακτητές, ἔως τὸ 1960.

Φιλονόη.

Πηγὴ πληροφοριῶν: Κύπρος, Ἱστορία.

φωτογραφία ἀπὸ τὴν ἀπόβασι τῶν Ἄγγλων στὴν Κύπρο. (Ἄλογα στὴν θάλασσα.)

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: