Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 4 Ἰουνίου / 4 Ἰουνίου 1821. Ὁ Χάψας ἀπειλεῖ τὴν Θεσσαλονίκη.

4 Ἰουνίου 1821. Ὁ Χάψας ἀπειλεῖ τὴν Θεσσαλονίκη.

4 Ἰουνίου 1821. Ὁ Χάψας ἀπειλεῖ τὴν Θεσσαλονίκη.2Ἡ ἐπανάστασις στὴν Μακεδονία ξεκίνησε ἀπὸ τὸν Πολύγυρο καὶ τὶς Καρυές, στὶς 17 Μαΐου τοῦ 1821, ἀλλὰ πολὺ γρήγορα, μὲ τὴν συνδρομὴ τοῦ Σταμάτη Κάψα (ἤ καπετὰν  Χάψα), καθῶς κι ἄλλων ὁπλαρχηγῶν τῆς Μακεδονίας, ἄρχισε νὰ ἁπλώνεται σὲ ὅλην τὴν Χαλκιδικὴ καὶ νὰ ἀπωθῇ τοὺς Τούρκους πρὸς τὴν Θεσσαλονίκη.
Τὸ ἀρχικὸ σῶμα τῶν Ἑλλήνων, ποὺ ἀπετελεῖτο ἀπὸ μόλις τετρακοσίους ἐνόπλους,  χωρίστηκε στὰ δύο.
Ὁ Χάψας, μὲ ἄλλους ὁπλαρχηγούς, δίχως ὅμως νὰ ἔχουν ὁρίσῃ γενικὸν ἀρχηγόν, καταδιώκοντας τοὺς Τούρκους ἔφθασε στὴν Καλαμαριᾶ*, τρεῖς ὧρες ἔξω ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, προετοιμαζόμενος γιὰ ἅλωσι τῆς πόλεως. Ἡ ἀπουσία ὅμως γενικοῦ ἀρχηγοῦ, καθῶς ἐπίσης καὶ ἡ ἔλειψις ὀργανωμένου ἀνεφοδιασμοῦ, ἔφερε στὴν ἐπιφάνεια τὰ προβλήματα ποὺ ἔως τότε δὲν ἤθελαν νὰ ἀντιμετωπίσουν οἱ Ἕλληνες. 

Στὶς 4 Ἰουνίου (17 Ἰουνίου) γράφει ὁ Χάψας στὸν Παππᾶ τὶς προόδους τῶν κινήσεῶν του. Ὁ ἴδιος διέθετε μόλις διακοσίους ἄντρες ἀλλὰ κατάφερε πάρα πολλά. Μεταξὺ αὐτῶν νὰ ἀπωθήσῃ τοὺς Τούρκους τῆς Θεσσαλονίκης καὶ νὰ κλειστοῦν στὰ τείχη ἔντρομοι.
Στὶς 7 Ἰουνίου (20 Ἰουνίου) ὁ Παππᾶς λαμβάνει νεώτερες εἰδήσεις γιὰ τὶς ἐπιτυχίες τῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων, μὲ ἐπιστολὴ ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Χριστοδούλου.
 Ὅμως τὰ νέα πλέον δὲν εἶναι καὶ τόσο αἰσιόδοξα, λόγῳ τῆς ἀδυναμίας ὀργανώσεως ὅλων αὐτῶν τῶν σωμάτων, ἀπὸ κάποιον ἔμπειρο στρατιωτικό. Στὶς 9 Ἰουνίου (22 Ἰουνίου) ὁ Παππᾶς λαμβάνει ἐπιστολή, ἀπὸ κοινοῦ ὑπογεγραμμένη, ἀπὸ τὸν  Γιαννουλάκη Ἄγγελο, τὸν Ἀναγνώστη Γεωργίου καὶ τὸν  Βασίλειο Ἀθανασίου, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν ξεκάθαρα ὁδηγίες γιὰ τὸ πῶς θὰ δράσουν.

Ὁ Παππᾶς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἐκεῖ ἀγῶνος ἀντελήφθῃ τὶς ἀδυναμίες τους καὶ εἶχε ζητήσῃ  ἐνισχύσεις καὶ ἀρχηγὸ ἀπὸ τὸν Ὄλυμπο, ὅπου σαφῶς οἱ ἐκεῖ ὁπλαρχηγοὶ  ἦτο περισσότερο ἐμπειροπόλεμοι. Ὁ μοναδικὸς ὅμως ποὺ τοῦ ἀπήντησε,  ὁ Διαμαντῆς Νικολάου, δὲν μποροῦσε νὰ προσφέρῃ πάρα πολλά. Μόνον ὁ Μῆτρος Λιακόπουλος (ἤ Λιάκος) κι ὁ Κωνσταντῖνος Μπῖνος, μὲ τετρακοσίους ἄντρες,  τοὺς ὁποίους ἔστειλε ὁ Νικολάου, κατέφθασαν γιὰ νὰ στηρίξουν τὶς ἐνέργειες τῆς Χαλκιδικῆς καὶ τῆς Μακεδονίας.
Ἡ  στρατιωτικὴ δύναμις τῆς Χαλκιδικῆς ἦτο μικρή, ἀλλὰ καὶ τὰ χρήματα, ποὺ θὰ προσέδιδαν δυνατότητες ἀγορᾶς ὅπλων τελείωναν. Ὁ Παππᾶς εἶχε δαπανήσῃ ἤδη ὅλην τὴν περιουσίαν του ἀλλὰ οἱ μοναχοὶ δὲν ἤθελαν νὰ πειράξουν τοὺς θησαυρούς τους. Ἀν τὶ μάλλιστα νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν ἐκποίησι, τοὐλάχιστον τῶν προσφάτων ἀναθημάτων, κι ὄχι των κειμηλίων, ἀνυπολογίστου ἀξίας, αὐτοὶ ζητοῦσαν ἀπὸ τὰ νησιὰ καὶ τὸν Δημήτριο Ὑψηλάντη οἰκονομικὴ βοήθεια.

Ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν προβλημάτων, καὶ ἀφικνοῦντος τοῦ Μπεϋρᾶν πασσᾶ, ποὺ περνῶντας ἀπὸ τὴν Μακεδονία μὲ κατεύθυνσι τὴν Στερεὰ Ἑλλάδα, μὲ στόχο νὰ καταπνίξῃ τὴν ἐπανάστασι, συνήντησε τὸν Παππᾶ  καὶ τοὺς ἄντρες του, στὸ βάθος τοῦ Στρυμονικοῦ κόλπου,  ἀποφασίζει νὰ τὸν ἐξοντώσῃ. Στὴν διάθεσί του εἶχε περὶ τὶς 35.000 στρατό, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 5.000 ἱππεῖς.
Ὁ Παππᾶς ὑποχωρεῖ μέν, πρὸς τὰ ὀρεινὰ μέρη τοῦ νομοῦ, ἀλλὰ στὸ μεταξὺ οἱ πολιορκημένοι ἐκ τοῦ Χάψα Τοῦρκοι, ἔχοντας μαζύ τους καὶ τοὺς Ἑβραίους τῆς Θεσσαλονίκης ἐνεθάῤῥύνθησαν καὶ ἐπετέθησαν κατὰ τοῦ Χάψα.

Προτομὴ τοῦ καπετᾶν Χάψα στὴν εἴσοδο τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου τὸν ἀνέμενον οἱ Θεσσαλονικεῖς.
Προτομὴ τοῦ καπετᾶν Χάψα στὴν εἴσοδο τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου τὸν ἀνέμενον οἱ Θεσσαλονικεῖς.

Ὁ Χάψας ὑποχωρεῖ  μὲ τοὺς ἄντρες του στὸ μοναστήρι τῆς Ἁγίας Ἀθανασίας στὰ Βασιλικά, ἐν ᾦ ταὐτοχρόνως  στέλνει τὸν Ἀναστάσιο Χυμευτὸ νὰ διασώσῃ, στὸν βαθμὸ ποὺ τοῦ ἐπιτρεπόταν, τὰ γυναικόπαιδα καὶ νὰ τὰ συνοδεύσῃ μακρὰν τῆς μάχης, μὲ στόχο νὰ τὰ  ἀσφαλίσῃ, ὅσο τὸ δυνατὸν καλλίτερα, καθῶς ἐπίσης καὶ νὰ ἀμυνθῇ ὑπὲρ τῆς Κασσάνδρας.  Ὁ ἴδιος στέκεται νὰ πολεμήσῃ.
Σκοτώθηκαν ἑξήντα δύο παλληκάρια κι ὁ Χάψας. Στὶς 10 Ἰουνίου (23 Ἰουνίου) τοῦ 1821, ὁ Χάψας καὶ τὰ 62 παλληκάρια του ἔλειωσαν κάτω ἀπὸ τὴν πίεσιν  πολλαπλασίων ἐχθρῶν.

Φιλονόη.

Πληροφοφίες ἀπὸ τὴν «Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασι» τοῦ Διονυσίου Κοκκίνου.

* Προφανῶς ὁ Κόκκινος ἀναφέρεται στὴν εὑρυτέρα περιοχή.

φωτογραφία καὶ φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: