Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 5 Ἰουνίου / 5 Ἰουνίου 1825. Ἀπόπειρα δολοφονίας κατὰ τοῦ Trelawney.

5 Ἰουνίου 1825. Ἀπόπειρα δολοφονίας κατὰ τοῦ Trelawney.

5 Ἰουνίου 1825. Ἀπόπειρα δολοφονίας κατὰ τοῦ Trelawney.Τὴν ἰδίαν ἡμέρα ποὺ δολοφονοῦσαν τὸν Ἀνδροῦτσο, μέσα στὴν Ἀκρόπολη, γιὰ νὰ μὴν ἀφήσουν ἴχνη οἱ δολοφόνοι του, πάσχισαν νὰ δολοφονήσουν καὶ τὸν Edward John Trelawny ἤ Τρελώνυ, γαμβρὸ τοῦ Ὀδυσσέως.
Στὶς
5 Ἰουνίου τοῦ1825, ὁ Fenton καὶ ὁ Whitcombe ἔπαιζαν στὴν πλάτη του σημάδι. Ὁ Fenton δὲν πυροβόλησε διότι τὸ ὅπλο του φιμώθηκε, ἀλλὰ τὰ παλληκάρια τοῦ Ἀνδρούτσου τὸν καθάρισαν. Τὸν ἄλλον τὸν γλύτωσε ὁ Trelawney μὲ τὰ παρακάλια του, μέσα ἀπὸ τοὺς πόνους του, γιατὶ λυπήθηκε τὴν μικρή του ἡλικία.
Ὁ Ἄγγλος Humphreys μαθαίνοντας πὼς ὁ Trelawney βρίσκεται βαρειὰ τραυματισμένος στὴν σπηλιὰ τοῦ Ὀδυσσέως, σπεύδει νὰ βρῆ ἰατρό, γιὰ νὰ τὸν πάῃ στον τραυματία, ἀλλὰ τὸν συλλαμβάνει ἡ κυβέρνησις Μαυροκορδάτου καὶ  τὸν φυλακίζει. Ὁ ἴδιος, καὶ μέσα ἀπὸ τὴν φυλακή, ἀλλὰ κι ἀργότερα μέσα ἀπὸ τὸ βιβλίο του, γράφει: «Ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο (1824) ἄρχισε (ὁ Fenton) τὶς ῥαδιουργίες καὶ πῆρε ἐπάνω του νὰ σκοτώσῃ τὸν Ὀδυσσέα καὶ τὸν Trelawney… […]… Ἕνας Ἀμερικανός, ὀνόματι Jarvis, τώρα στρατηγὸς στὴν Ἑλλάδα, στάθηκε ὁ πράκτωρ τοῦ Μαυροκορδάτου στὴν ὑπόθεσι αὐτὴ κι ἔκανε τὶς διαπραγματεύσεις ἀνάμεσά τους..[…]… Πείσθηκα, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, πὼς ὁ Μαυροκορδάτος, φθάνει νὰ τολμοῦσε, καὶ  ἦταν ἄξιος κάθε ἀτιμίας».

Τὰ ἴδια ἀκριβῶς γράφει γιὰ τὸν Fenton καὶ τὸν Μαυροκορδάτο καὶ κάποιος Emerson, ὁ ὁποῖος καταγγέλει ἐπὶ πλέον πὼς γιὰ μόνον ἑξήντα δολάρια βρέθηκε ὁ ἐπίδοξος φονιᾶς τοῦ Ὀδυσσέως.
Μὰ δὲν στάθηκε ἐκεῖ ὅλη αὐτὴ ἡ προσπάθεια. Ὁ Ὀδυσσεύς, καθῶς καὶ οἱ σύντροφοί του, ἦταν ἁπλῶς μία στόχευσις. Ἀπὸ σύμπτωσι γλύτωσαν ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Πλαπούτας, ὁ Καραϊσκάκης
Μαυροκορδάτος, ἐκπρόσωπος τῶν ἀγγλικῶν συμφερόντων στὴν πατρίδα μας, διψῶντας γιὰ ἐξουσία καὶ γιὰ χρῆμα, θὰ ἔκανε τὰ πάντα, πρὸ κειμένου νὰ ἐξουδετερώσῃ τοὺς ἀντιπάλους του.
Κωλέττης, ἴδιος καὶ χειρότερος τοῦ Μαυροκορδάτου, γαλλικῶν συμφερόντων ἐκπρόσωπος αὐτός, ἐπίσης θὰ ἐξόντωνε ὅλους τοὺς ἐχθρούς του, πρὸ κειμένου νὰ ἐξουσιάσῃ.
Κωλέττης καὶ Μαυροκορδάτος συνεργάστηκαν γιὰ νὰ ἀποτελειώσουν τοὺς στρατηγούς, ἐφ΄ ὅσον τοὺς πίστευαν γιὰ ἐμπόδιο στὰ σχέδιά τους. Τὸ πῶς μετά, ὅταν θὰ εἶχαν τελειώσῃ μὲ τοὺς στρατηγοὺς καὶ τὶς κεφαλὲς τοῦ ἀγῶνος, θὰ κατάφερναν νὰ ἀντιμετωπίσουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις.
Ξεπούλησαν πάντως ὅ,τι ἔπιαναν, φυλάκισαν, κατεδίωξαν, δολοπλόκησαν, δολοφόνησαν καὶ κατέστρεψαν Ἕλληνες.
Δίπλα στὸν Μαυροκορδάτο, πιστὸς ἀντίπαλος, ἀλλὰ τοῦ αὐτοῦ διαμετρήματος σὲ ἀνηθικότητα καὶ βρωμιά, ὁ Κωλέττης. Κι ἀπὸ πίσω τους τὰ συμφέροντα δύο χωρῶν ποὺ πάντα ἤθελαν τὸν τόπο, τοὺς ἀνθρώπους του καὶ τὴν ἐλευθερία τους ὑπὸ βαρὺ ἔλεγχο.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «Ἐπανάστασι τοῦ ’21» τοῦ Δημητρίου Φωτιάδου.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: