Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 9 Ἰουνίου / 9 Ἰουνίου 1821. Λήξις διορίας γιὰ τοὺς Λεβαδῖτες.

9 Ἰουνίου 1821. Λήξις διορίας γιὰ τοὺς Λεβαδῖτες.

9 Ἰουνίου 1821. Λήξις διορίας γιὰ τοὺς Λεβαδῖτες.Μὲ τὸ ποὺ ἔφθασε ὁ Ὁμὲρ Βρυώνης στὴν Στερεὰ Ἑλλάδα, μὲ στόχο τὴν Πελοπόννησο, ἀντελήφθῃ ταχύτατα πὼς ἔπρεπε νὰ σβήσῃ κάθε ἐπαναστατικὴ διάθεσι ἐκεῖ, πρὶν προχωρήσῃ, γιὰ νὰ ἔχῃ τὰ νῶτα του ἐλεύθερα.
Οἱ ἑστίες ποὺ ἔπρεπε νὰ σβήσῃ ἦταν στὴν Λεβαδιᾶ, στὴν Θήβα, στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Εὔβοια.

Ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Λεβαδιᾶ.
Συντόμως ἔνωσε τὶς δυνάμεις του, ποὺ ξεπερνοῦσαν τοὺς τρεῖς χιλιάδες ἄντρες, μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ Κιοσσὲ Μεχμέτκαὶ μὲ ἀρκετὲς καθυστερήσεις, ἔφθασε ἔξω ἀπὸ τὴν Λεβαδιᾶ, στὴν Μπουδουνίτσα.
Ἡ μάχη στὸ χάνι τῆς Γραβιᾶς, στὶς 8 Μαΐου, τοῦ 1821, τὸν ἔκανε νὰ λαμβάνῃ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς προφυλάξεις.

Οἱ Ἕλληνες μαθαίνουν τὰ σχέδιά του κι ἀποφασίζουν νὰ ἐνισχύσουν τὴν ἄμυνα τῆς πόλεως.
Μαζὺ μὲ τὸν Ἀνδροῦτσο φθάνουν ὁ Δυοβουνιώτης καὶ ὁ Θανάσης Μανίκας, ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ Πανουργιᾶ.
Γκούρας, ὁ Σκαλτσοδῆμος κι ὁ Σαφάκας θὰ ἐπετίθεντο κατὰ τοῦ Πατρατσικίου.
Εἰδικῶς μὲ αὐτὴν τὴν ἐπίθεσιν, ἐὰν ἐπετύγχανε, σκόπευαν οἱ Ἕλληνες νὰ ἀναγκάσουν τοὺς πασσᾶδες νὰ ἐπιστρέψουν πέραν τῶν στενῶν τῶν Θερμοπυλῶν.
Ἔπιασαν τὴν θέσι «Ἀετός» καὶ περίμεναν τὸν Κοντογιάννη, γιὰ νὰ τοὺς ἐνισχύσῃ, ὁ ὁποῖος ὅμως δὲν ἔφθασε.
Ἐδέχθησαν ὅμως νυκτερινὴ ἐπιδρομή, ἀπὸ τὸν Ντελῆ Χαβέζο, μὲ ἀποτέλεσμα, κατόπιν ἰσχυρᾶς ἀντιστάσεως νὰ ἀπεγκλωβιστοῦν μόλις τὴν ἐπομένη νύκτα, διὰ ὁρμητικῆς ἀντεπιθέσεως.

Στὸ μεταξὺ ὁ Μανίκας καὶ ὁ Ταχτσῆςἐγκαταλείπουν τὴν ἄμυνα τῆς Λεβαδιᾶς, διότι ἐφοβήθησαν πὼς οἱ συνεννοήσεις τοῦ Ἀνδρούτσου μὲ τοὺς τουρκαλβανούς, θὰ ἀπέβαιναν εἰς βάρος τους, μὴ γνωρίζοντας πὼς ὁ Ὀδυσσέας πάσχιζε νὰ κερδίσῃ χρόνο καὶ νὰ ἀπομακρύνῃ τὰ γυναικόπαιδα ἀπὸ τὶς περιοχὲς ποὺ θὰ ἐδέχοντο ἐπίθεσι.

Οἱ διάφοροι ὁπλαρχηγοὶ κατέληξαν νὰ μὴν ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους καὶ συντόμως τὰ διάφορα στρατόπεδά τους σταδιακῶς διελύθησαν κι ἔμεινε μόνος ὁ Ἀνδροῦτσος νὰ προσπαθῇ νὰ πείσῃ τοὺς Λεβαδῖτες νὰ ἀπομακρύνουν τὶς οἰκογένειές τους. Δὲν τὰ κατάφερε.
Ἦταν τόσο μεγάλη ἡ πίστις τῶν Λεβαδιτῶν στὶς δυνάμεις τους, ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ διανοηθοῦν τὴν ὁποιανδήποτε ὑποχώρησιν.

Στὶς ἀρχὲς τοῦ Ἰουνίου ὁ Ὁμὲρ Βρυώνης ἦταν ἔξω ἀπὸ τὴν Λεβαδιὰ κι ἐπρότεινε παράδοσι. Ἡ διορία ποὺ τοὺς ἔδωσε ἦταν ἔως τὶς 9 Ἰουνίου. Οἱ Λεβαδῖτες ἀν τὶ ἀπαντήσεως, στὶς 9 τοῦ Ἰουνίου, ἐπετἐθησαν στὶς δυνάμεις τοῦ Ὁμὲρ Βρυώνη ἀλλὰ δὲν κατάφεραν νὰ τὶς ἀπωθήσουν.
Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ ἦταν νὰ προκαλέσουν πλέον τὴν ὀργανωμένη ἐπίθεσι τῶν δύο πασσάδων τὴν ἐπομένη, 10 Ἰουνίου. Ἄν καὶ κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς κατάφεραν νὰ κλειστοῦν στὸ παλαιὸ φρούριον, ἐσφαγιάσθησαν περισσότεροι ἀπὸ 1000, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ περισσότερα γυναικόπαιδα καὶ τοὐλάχιστον 2.500 ἀπήχθησαν γιὰ τὰ σκλαβοπάζαρα.
Οἱ ἐκθέσεις τῶν πασσάδων, ποὺ μᾶς παρουσιάζει ὁ Διονύσιος Κόκκινος, εἶναι ἀνατριχιαστικές!

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασι» τοῦ Διονυσίου Κοκκίνου.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: