Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 10 Ἰουνίου / 10 Ἰουνίου 1821. Ἡ καταστροφὴ τῶν Βασιλικῶν.

10 Ἰουνίου 1821. Ἡ καταστροφὴ τῶν Βασιλικῶν.

10 Ἰουνίου 1821. Ἡ καταστροφὴ τῶν Βασιλικῶν.Ἡ ἐπανάστασις στὴν Μακεδονία ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Χαλκιδικὴ στὶς 17 Μαΐου τοῦ 1821, μὲ ἀρχηγό της τὸν Ἐμμανουὴλ Παππᾶ.
Κοντά του συγκεντρώθηκαν ἀρχικῶς τετρακόσια παλληκάρια, μὲ τοὺς ὁπλαρχηγούς τους, οἱ ὁποῖοι πλήρεις ἐνθουσιασμοῦ ξεκίνησαν τὸν πόλεμο.
Στὶς 4 Ἰουνίου (17 Ἰουνίου) ὁ Σταμάτης Κάψας (ἤ καπετὰν  Χάψας) φθάνει λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, ἔχοντας στὴν διαδρομή του ἔως ἐκεῖ σημειώσῃ πολλὲς μικρὲς νίκες, καὶ οἱ Τοῦρκοι πανικόβλητοι, μαζὺ μὲ τοὺς Ἑβραίους, τρέχουν νὰ ἀσφαλιστοῦν.
Ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες ὅμως ὁ Μπεϋρᾶν πασσᾶς, μὲ 35.000 στρατό, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 5.000 ἱππεῖς καὶ μὲ ἐντολὲς νὰ καταπνίξῃ τὴν ἐπανάστασιν στὴν Στερεὰ Ἑλλάδα  καὶ τὴν Πελοπόννησο, ἀντελήφθῃ τὶς κινήσεις τοῦ Παππᾶ, ποὺ στρατοπέδευε στὸν Στρυμονικὸ κόλπο. Ἀμέσως ἐπετέθῃ καὶ ὁ Παππᾶς ἀπετραβήχθῃ στὰ ὀρεινά.

Στὸ μεταξὺ ὁ καπετὰν Χάψας, μὲ μόλις διακοσίους ἄντρες, ἅμα τῇ ἀφίξει τοῦ Μπεϋρᾶν πασσᾶ εὑρέθῃ σὲ ἐξαιρετικὰ δύσκολη θέσι. Οἱ Τοῦρκοι καὶ οἱ Ἑβραῖοι  τῆς  Θεσσαλονίκης ἀνεθάῤῥησαν καὶ τοῦ ἐπετέθησαν.

Ὁ Χάψας ὑποχωρεῖ  μὲ τοὺς ἄντρες του στὸ μοναστήρι τῆς Ἁγίας Ἀθανασίας στὰ Βασιλικά, ἐν ᾦ ταὐτοχρόνως  στέλνει τὸν Ἀναστάσιο Χυμευτὸ νὰ διασώσῃ καὶ νὰ συνοδεύσῃ τὰ γυναικόπαιδα καὶ νὰ ἀσφαλίσῃ, ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο τὴν Κασσάνδρα. Ὁ ἴδιος στέκεται νὰ πολεμήσῃ.
Σκοτώθηκαν ἑξήντα δύο παλληκάρια κι ὁ Χάψας. Στὶς 10 Ἰουνίου (23 Ἰουνίου) τοῦ 1821, ὁ Χάψας καὶ τὰ 62 παλληκάρια του ἔλειωσαν κάτω ἀπὸ τὴν πίεσιν πολλαπλασίων  ἐχθρῶν.

Τὰ Βασιλικὰ παρεδόθησαν στὶς ὀρέξεις τῶν Τούρκων καὶ τῶν Ἑβραίων.
Πλὴν τῶν ἐλαχίστων ἀμάχων ποὺ διέσωσε ὁ Χυμευτός, οἱ περισσότεροι κάτοικοι ἔπεσαν στὰ χέρια τῶν Τούρκων καὶ τῶν Ἑβραίων κι ἐπωλήθησαν ὤς σκλάβοι.
Τὸ χωριὸ λεηλατήθηκε κι ἐρημώθηκε, ἐφ΄ ὅσον νωρίτερα εἶχε παραδοθῇ στὶς φλόγες.

Φιλονόη.

Πληροφοφίες ἀπὸ τὴν «Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασι» τοῦ Διονυσίου Κοκκίνου.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: