Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 10 Ἰουνίου / 10 Ἰουνίου 1825. Ὁ Ἰμπραὴμ φθάνει ἔξω ἀπὸ τὴν Τρίπολι.

10 Ἰουνίου 1825. Ὁ Ἰμπραὴμ φθάνει ἔξω ἀπὸ τὴν Τρίπολι.

10 Ἰουνίου 1825. Ὁ Ἰμπραῆμ φθάνει ἔξω ἀπὸ τὴν Τρίπολι.Στὶς 11 Φεβρουαρίου  τοῦ 1825Παναγιώτης Γιατράκος, σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Μούρτζινο, ἔγραφε πὼς ἔχθρικὰ πλοῖα φάνηκαν ἀνοικτὰ τῆς Πελοποννήσου. Ἀπὸ ἐπιστολὴ τοῦ Γεωργίου Κουντουριώτου μαθαίνουμε πὼς ἀπὸ τὴν Κορώνη ἤδη εἶχαν ἀπαντήσῃ μὲ πυρά, ἀλλὰ οἱ πληροφορίες παρέμεναν ἐλλιπεῖς.

Ἰμβραῆμ πασσᾶς τῆς Αἰγύπτου, ἀπὸ τὶς 11 καὶ 12  Φεβρουαρίου  τοῦ 1825 εἶχε ἀποβιβάσῃ στράτευμα 4.000 ἀνδρῶν σὲ παραλία τῆς Μεθώνης καὶ 600 ἱππεῖς, ἀπὸ πενήντα πλοῖα. 
Ὁ ἴδιος ἦτο μαζὺ μὲ τὰ στρατεύματά του, κατὰ τὴν ἀποβίβασιν καὶ ἐπόπτευε τὶς ἐργασίες στρατοπεδεύσεως.
Τὰ πλοῖα ποὺ τὸν μετέφεραν ἀπέπλευσαν ἀμέσως γιὰ τὴν Σούδα, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιστρέψουν συντόμως μὲ ἐπὶ πλέον 7.000 στρατὸ καὶ 400 ἱππεῖς.
Στὴν Μεθώνη ξεκίνησε νὰ συγκεντρώνῃ ἐφόδια γιὰ τὸν στρατό του, τὸν ὁποῖον σιγὰ σιγὰ μετεβίβαζε, μέσῳ Σούδας, στὴν Πελοπόννησο.
Οἱ προετοιμασίες του ἀφοροῦσαν σὲ στράτευμα 20.000 ἀνδρῶν καὶ γιὰ χρονικὸν διάστημε ἕξι μηνῶν.

Μὲ τὸ ποὺ πάτησε τὸ πόδι του στὴν Πελοπόννησον, ἔσπευσε νὰ ἐνισχύσῃ τὴν φρουρὰν τῶν Πατρῶν.
Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Ἑλλήνων καμμία προετοιμασία.
Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἐμφυλίου, οἱ προσωπικὲς φιλοδοξίες καὶ ἡ φυλάκισις τῶν στρατηγῶν, εἶχαν μεταμορφώσῃ ἤδη τὸ ὑπὸ ἱδρυσιν κράτος σὲ κάτι βαθὺ καὶ σάπιο. Ὁ Γιατράκος ἔκανε κάποιες κινήσεις ἀντιμετωπίσεως τοῦ Ἰμπραῆμ, ἀλλὰ παρέμενε πάντα ἀδύναμος ἐμπρὸς σὲ τόσο στράτευμα.

Στὸ μεταξὺ ὁ Ἰμραῆμ ἐκινῆτο ταχύτατα. Ἐξεδίωξε τοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὴν διαδρομὴ Μεθώνης-Κορώνης καὶ μποροῦσε κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ κινῇ ἐλεύθερα τὰ στρατεύματά του. Ἔως τὰ τέλη τοῦ Μαΐου τοῦ 1825 ἦταν κύριος ὅλης τῆς Μεσσηνίας.

Στὴν Ἑλληνικὴ πλευρὰ ἐπὶ τέλους ἡ κυβέρνησις ἀντελήφθῃ πὼς ἔπρεπε νὰ ἀπελευθερωθοῦν οἱ στρατηγοί. Ἡ ἀπελεύθερωσίς τους, μὲ διάταγμα τῆς κυβερνήσεως, ὑπεγράφῃ στὶς 19 Μαΐου τοῦ 1825.
Τὴν ἐπομένη στὸ Μανιάκι  Παπαφλέσσας  ἀντιτάσσεται στὶς δυνάμεις τοῦ Ἰμπραῆμ καὶ τιμῶντας τὸν ὅρκο του, πεθαίνει ὑπὲρ Πατρῖδος.

Μὲ τὴν ἀπελευθέρωσίν του ὁ Κολοκοτρώνης διατάσσει τὸν Τσώκρη νὰ πάῃ στὴν Τρίπολι, στὶς 7 Ἰουνίου, καὶ νὰ γκρεμίσῃ τὰ τείχη τῆς Τριπόλεως, ἐφ’  ὅσον νωρίτερα καύσῃ τὴν  πόλι. Ἡ ἀπόφασίς του δὲν ἔγινε δεκτή, ἀφ΄ ἑνός, ἀφ΄ ἑτέρου δὲν ὑπῆρχε ὁ κατάλληλος χρόνος καὶ ὁ ἱκανοποιητικὸς ἀριθμὸς ἀνδρῶν γιὰ μίαν τέτοιαν ἐργασίαν. Ἄλλως τὲ εἶχει ἤδη γίνῃ γνωστὸν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς μάχης τῆς Τραμπάλας, στὶς 4 Ἰουνίου, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ πανικὸς νὰ ἐπικρατήσῃ καὶ νὰ ἀναζητοῦν ἅπαντες τρόπους διαφυγῆς.

Στὶς 10 Ἰουνίου ὁ Ἰμπραῆμ φθάνει ἔξω ἀπὸ τὴν Τρίπολι.
Μὴ γνωρίζοντας ὅμως μὲ βεβαιότητα ὅ,τι ἡ πόλις ἦτο ἄδεια, περίμενε ἔως καὶ τὴν ἐπομένη γιὰ νὰ εἰσέλθῃ, στέλνοντας στὴν ἔρημο πόλι πρὸς ἀναγνώρισιν στρατιωτικὸν τμῆμα.
Τὴν ἐπομένη, 11 Ἰουνίου, ἡ Τρίπολις, μὲ λίγες ζημίες, παρελήφθῃ ἐκ τοῦ Ἰμπραῆμ δίχως κανέναν κόπο.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασι» τοῦ Διονυσίου Κοκκίνου.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: