Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 11 Ἰουνίου / 11 Ἰουνίου 1825. Ὁ Ἰμπραὴμ κύριος τῆς Τριπόλεως.

11 Ἰουνίου 1825. Ὁ Ἰμπραὴμ κύριος τῆς Τριπόλεως.

11 Ἰουνίου 1825. Ὁ Ἰμπραὴμ κύριος τῆς Τριπόλεως.1Μία σαφῶς ἐπιτυχημένη πορεία, ἑνὸς στρατοῦ, ὑπὸ εὐρωπαϊκὲς προδιαγραφές, ποὺ κατέφθασε στὴν Πελοπόννησο γιὰ νὰ τὴν κατακτήσῃ ἦτο αὐτὴ τοῦ Ἰμπραῆμ πασσᾶ.
Ἡ συμφωνία τοῦ Ἰμπραῆμ πασσᾶ καὶ τοῦ σουλτάνου, τὸ 1824, ἦταν νὰ ἀναλάβῃ ὁ στρατὸς τοῦ Ἰμπραῆμ τὴν καταστολὴ τῆς ἐπαναστάσεως στὰ νησιὰ καὶ τὴν Πελοπόννησο μὲ ἀντάλλαγμα  τὴν Κρήτη καὶ τὴν Πελοπόννησο.

Ὁ Ἰμπραῆμ ἦταν ἱκανότατος ὥς στρατιωτικός.
Μαζύ του εἶχε ἕναν στρατό, ἀρχικῶς 20.000 ἀνδρῶν, ἀλλὰ ἐν ἀναμονῇ διέθετε ἐπὶ πλέον 80.000 ἄνδρες,  ἐκπαιδευμένοους ἀρίστως  γιὰ τακτικὸ πόλεμο, μαζὺ μὲ τοὺς ἐκπαιδευτές τους.
Σύμβουλοί του ἄλλως τε, καθ’  ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ἐστρατείας του, οἱ Εὐρωπαῖοι φίλοι του.

Στὶς 10 Ἰουνίου τοῦ 1825 στρατοπέδευσε ἔξω ἀπὸ τὴν Τρίπολι, φοβούμενος νὰ εἰσέλθῃ.
Μετὰ ἀπὸ ἔλεγχο ποὺ δειξήγαγαν οἱ ἀνιχνευτές του, στὶς 11 Ἰουνίου πλέον εἰσέρχεται στὴν ἔρημη πόλι.
Μία πόλις ὅμως, ποὺ ἄν καὶ εἶχε δοθῇ ἐντολὴ νὰ καῇ, μόλις ἐλάχιστα σπίτια εἶχαν προλάβει οἱ ἄνδρες τοῦ Τσώκρη, μὲ βοήθεια ἀπὸ τοὺς ἄνδρες τοῦ Μεταξᾶ, νὰ παραδόσουν στὴν πυρά.
Ὁ Ἰμπραὴμ βρῆκε μέσα στὴν Τρίπολι  ὅλες τὶς προμήθειες ποὺ προορίζοντο γιὰ τὸ στράτευμα τοῦ Κολοκοτρώνου, ἐφ΄ ὅσον ἡ πανικόβλητος κυβέρνησις τσακίστηκε νὰ ἐξαφανισθῇ δίχως νὰ δόσῃ ἐντολὲς καταστροφῆς αὐτῶν.

Καταλαμβάνοντας τὴν Τρίπολι ὁ Ἰμπραὴν οὐσιαστικῶς γινόταν κύριος τῆς Πελοποννήσου.
Κολοκοτρώνης ποὺ μόλις εἶχε ἀμνηστεφθῇ κι ἀποφυλακισθῇ, ἦταν ἀποτραβηγμένος στὴν Καρύταινα κι ἐτοίμαζε στρατόπεδον. Στὴν συνέχεια μετεκινήθῃ στὴν Στεμνίτσα,  στὰ Τρίκορφα καὶ στὸ Χρυσοβίτσι. Ὁ πόλεμός του δύσκολος, ἀλλὰ ἄγνωστος στὸν Ἰμπραήμ.

Ἡ Τρίπολις ἐπανῆλθε στὰ χέρια τῶν Ἑλλήνων τρία χρόνια ἀργότερα, στὶς 16 Φεβρουαρίου τοῦ 1828.
Ὁ Ἰμπραὴμ πρὶν φύγει, κατέστρεψε τὰ τείχη της καὶ τὴν κατέκαυσε.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασι» τοῦ Διονυσίου Κοκκίνου.

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸν τόμο Γ, σελίς 585.

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: