Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 11 Ἰουνίου / 11 Ἰουνίου 1921. Γούναρης καὶ Κωνσταντῖνος ξεκινοῦν γιὰ τὴν Μικρὰ Ἀσία.

11 Ἰουνίου 1921. Γούναρης καὶ Κωνσταντῖνος ξεκινοῦν γιὰ τὴν Μικρὰ Ἀσία.

11 Ἰουνίου 1921. Γούναρης καὶ Κωνσταντῖνος ξεκινοῦν γιὰ τὴν Μικρὰ Ἀσία.2Κατόπιν τῆς ἐπανόδου τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου ἀπὸ τὴν ἐξορία, μετὰ ἀπὸ τὸ δημοψήφισμα τῆς 22ας Νοεμβρίου τοῦ 1920 (5 Δεκεμβρίου) τὰ γεγονότα, οἱ προετοιμασίες γιὰ τὴν ἀνάληψιν τῆς διοικήσεως τῆς στρατιᾶς στὴν Μικρὰν Ἀσία μεγιστοποιήθηκαν. Στόχος ὅλων ἦταν πλέον νὰ ἀναλάβῃ ὁ Κωνσαντῖνος τὴν διοίκησιν τῆς στρατιᾶς.

Τὸ παλαιὸν ἐπιτελεῖον  τῶν Βαλκανικῶν πολέμων ἐπανεσυστάθῃ, πλὴν τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ, καὶ ὁ Κωνσταντῖνος ἔδιδε τὶς τελευταῖες ὁδηγίες πρὸ τῆς ἀναχωρήσεῶς του.
Στὸ μεταξὺ ἡ στρατιὰ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας σημείωνε νίκες καὶ προήλαυνε.

Στὶς 29 Μαΐου τοῦ 1921 (11 Ἰουνίου) ὁ Κωνσταντῖνος, οἱ πρίγκηπες Παῦλος, Νικόλαος κι Ἀνδρέας, ὁ πρωθυπουργὸς Δημήτριος Γούναρης, ὁ ὑπουργὸς στρατιωτικῶν Νικόλαος Θεοτόκης καθῶς καὶ σχεδὸν ὅλο τὸ στρατιωτικὸν ἐπιτελεῖον, ξεκινοῦσαν ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ γιὰ τὴν Σμύρνη.

Ἀπὸ τὶς πρῶτες ἡμέρες τοῦ Ἰουνίου, ποὺ ὁ Κωνσταντῖνος ἔφθασε στὴν Σμύρνη, ἡ ἀναδιοργάνωσις τῆς στρατιᾶς ξεκίνησε καὶ ὁ ἐπαναπρογραμματισμὸς ἦταν ἄμεσος.  Ἡ προέλασις ἐντὸς τῶν ἐπομένων ἡμερῶν ξεκινᾶ καὶ ὁ Κωνσταντῖνος μετακινεῖται στὴν πρώτη  γραμμὴ γιὰ νὰ μπορῇ νὰ ἐποπτεύῃ καλλίτερα τὶς κινήσεις τοῦ στρατοῦ μας. Κι ὅλα αὐτὰ συνέβαιναν τὴν ἰδίαν περίοδον ποὺ οἱ Μεγάλες Δυνάμεις ἤδη εἶχαν ἀρχίσῃ νὰ ἐνοχλοῦνται μὲ τὶς ἐνέργειες τῶν Ἑλλήνων.

Φιλονόη.

Ἡ φωτογραφία, καθῶς καὶ οἱ πληροφορίες, ἀπὸ τὴν Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, τόμος ΙΕ, σελὶς 169.

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: