Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 19 Ἰουνίου / 19 Ἰουνίου 1913. Γενικὴ ἐπίθεσις κατὰ τῶν Βουλγάρων.

19 Ἰουνίου 1913. Γενικὴ ἐπίθεσις κατὰ τῶν Βουλγάρων.

19 Ἰουνίου 1913. Γενικὴ ἐπίθεσις κατὰ τῶν Βουλγάρων.Ἡ διαταγὴ γιὰ τὴν ἔναρξιν τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων ὑπεγράφῃ ὑπὸ τοῦ Κωνσταντίνου στὶς 18 Μαΐου τοῦ 1913.
Οἱ ἀφορμές, ποὺ ἔδωσαν οἱ Βούλγαροι, ἀκόμη καὶ δίχως τὴν ἐπίθεσι στὴν 10η Μεραρχία τοῦ Παρασκευοπούλου, τὴν 16η  Ἰουνίου, πάρα πολλές.
Ὅμως αὐτὴ εἰδικῶς ἡ ἐπίθεσις στάθηκε ἡ σταγόνα ποὺ ξεχείλισε τὸ ποτήρι.

Ἤδη οἱ Ἑλληνικὲς δυνάμεις εἶχαν δεκτῇ στὴν Νιγρίτα Σερρῶν ἀπὸ τὶς 8 Μαΐου τοῦ 1913 ἐπίθεσι ἀπὸ 20.000 Βουλγάρους, μὲ ἀποτέλεσμα πολὺ γρήγορα νὰ γίνῃ ἀντιληπτὸ ὅ,τι ἡ Θεσσαλονίκη κινδύνευε σοβαρά ἀπὸ τὶς προθέσεις τῶν Βουλγάρων.
Δὲν στάθηκαν ὅμως ἔτσι. Ἀπὸ τὶς 22  Ἀπριλίου τοῦ 1913 εἶχε ὑπογραφῇ προσύμφωνον συμμαχίας μὲ τὴν Σερβία, ἀλλὰ καθυστεροῦσε νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ διαδικασία διότι οἱ Σέρβοι ἀξίωναν ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες νὰ τοὺς στηρίξουν σὲ κάθε ἐπίθεσι ἀπὸ ξένη δύναμι. Εἶτε ἀπὸ τὴν Βουλγαρία, εἶτε ἀκόμη κι ἀπὸ τὴν Αὐστρία.  Τελικῶς, καὶ ὑπὸ τὸ πρίσμα τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων τῶν Βουλγάρων ποὺ πίεζαν δαρκῶς, ἡ τελικὴ συμφωνία μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Σερβίας ὑπεγράφῃ τὴν 19η Μαΐου τοῦ 1913.

Στὶς 19 Ἰουνίου τοῦ 1913 τὰ Ἑλληνικὰ στρατεύματα ἀναπτύσσονται καὶ ἡ ἐπίθεσις ξεκινᾶ.
Ἡ Ἑβδόμη Μεραρχία κτυπᾶ τὶς ὅρος Βερτίσκο καὶ μὲ ἐφ΄ ὅπλου λόγχη κυνηγᾶ τοὺς Βουλγάρους ἔως τὴν Νιγρίτα.
Ἡ Πρώτη Μεραρχία, κατόπιν πολὺ σκληρῶν μαχῶν, καταλαμβάνει τὸ Ζάροχον, τὴν Μπάροβα καὶ κατευθύνεται ὁλοταχῶς πρὸς τὸν Λαχανᾶ.
Ἡ Ἑκτὴ Μεραρχία, ἄν καὶ ἀρχικός της προορισμὸς ἦτο οἱ Σέρρες, μέσῳ Λιγκοβάνης, ἀναγκάζεται νὰ στραφῇ Βορείως καὶ νὰ κτυπήσῃ ἰσχυρότατες βουλγαρικὲς θέσεις στὰ ὑψώματα 544 καὶ 605, πέριξ τοῦ Κιλκίς, βορείως τῆς Γκιουβέσνας.
Ἡ περιοχὴ νοτίως τοῦ Κιλκίς, φύσει ὀχυρὰ θέσις, εἶχε ἐξοπλιστῇ θαυμάσια ἀπὸ τοὺς Βουλγάρους καὶ ὑπεστήριζαν τὶς θέσεις τους σθεναρῶς. Παρ’  ὅλα αὐτά, ἡ αἰφνιδία ἐπίθεσις τῶν εὐζώνων μας, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν συνταγματάρχη Παπαδόπουλο καὶ δίχως τὴν ὑποστηριξιν πυροβολικοῦ, κατάφερε κατὰ τὶς 19:00 τὸ βράδυ νὰ ἐκδιώξῃ τοὺς Βουλγάρους, μὲ ἐλάχιστες ἀπώλειες.
Ἡ Δεκάτη Μεραρχία πάλι, τοῦ Παρασκευοπούλου, εἶχε διανύσῃ ὅλην τὴν ἀπόστασιν ἀπὸ τὸν Ἀξιὸ, πέρασε τὴν γέφυρα τοῦ Στρυμῶνος κι ἐπετέθῃ κατὰ τῶν Βουλγάρων ποὺ εἶχαν ἀνασυνταχθῇ στὸ Καλλίνοβο. Ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν περνοῦσε ἡ Δεκάτη Μεραρχία ὑπεχρέωνε σὲ ὑποχώρησι τοὺς Βουλγάρους. Μὲ αἰφνιδιαστικὴ ἐπίσης ἐπίθεσι κατέλαβε τὴν Γευγελῆ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀποκόψῃ τοὺς Βουλγάρους ἀπὸ τὴν λήψι ἐφεδρειῶν κι ἐνίσχυσι τῆς ἀμύνης τοῦ Κιλκίς.

Μὲ αὐτὲς τὶς κινήσεις ὁ Κωνσταντῖνος ἔθεσε τὸ Κιλκὶς σὲ κλοιό. Ἡ μεγάλη μάχη ποὺ ἀκολούθησε κατὰ τὴν 20η καὶ τὴν 21η Ἰουνίου ἦτο ἀποφασιστικὴ γιὰ τὴν θέσι τῶν Ἑλλήνων στὴν Μακεδονία.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὸ «Οἱ πόλεμοι 1912-1913» τοῦ Σπυρίδωνος Μελᾶ.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: