Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 22 Ἰουνίου / 22 Ἰουνίου 1826. Ἡ μάχη τῆς Βέργας.

22 Ἰουνίου 1826. Ἡ μάχη τῆς Βέργας.

22 Ἰουνίου 1826. Ἡ μάχη τῆς Βέργας.2 Ἰμπραὴμ πασσᾶς μετὰ τὴν πτώσι τοῦ Μεσολογγίου, μέσῳ Πατρῶνπιστρέφει στὴν Πελοπόννησο.
Στὴν διαδρομή του γιὰ τὴν Τρίπολι καταστρέφει τὰ χωριὰ πέριξ τοῦ Χελμοῦ σφαγιάζοντας κι αἰχμαλωτίζοντας γυναικόπαιδα κι ἀμάχους καὶ πυρπολῶντας ὅλα τὰ κατοικημένες περιοχὲς ποὺ βρέθηκαν στὸν δρόμο του, ἁρπάζοντας ὅλα τὰ ζῶα καὶ τὶς τροφές.

Στὶς 10 Μαΐου τοῦ 1826 φθάνει στὴν Τρίπολι.
Στὶς 17 Μαΐου τοῦ 1826 ἔκαψε τὴν Ἀνδρίτσαινα καὶ συνέχισε γιὰ τὴν Μεσσηνία.
Συναντᾶ ἀντίστασι στὸ Δερβένι. Στὴν προσπάθειά του νὰ περάσῃ τὰ στενὰ τῆς Πολιανῆς Νικηταρᾶς κτυπᾶ ὁρμητικὰ τὴν προφυλακή του, στὸ Δυῤῥάχιον.
Μὲ τὸ ποὺ φθάνει στὴν Μεθώνη ὁ Ἰμπραήμ, στέλνει, στὶς 29 Ἀπριλίου, ἐπιστολὴ στοὺς Μανιάτες, γιὰ νὰ παραδοθοῦν. 
Μὴ γνωρίζοντας φυσικά, πὼς αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, οἱ Μανιάτες, φόβο θανάτου καὶ πείνας δὲν εἶχαν, διότι μὲ αὐτὰ εἶχαν μάθῃ νὰ διαβιοῦν, περίμενε τὴν ἀπάντησίν τους, ἀλλὰ στὸ μεταξὺ προετοιμαζόταν γιὰ τὴν μεγάλη του ἐπίθεσι στὰ λημέρια τους.
Στὶς 6 Ἰουνίου τοῦ 1826 λαμβάνει μίαν θαυμασίαν ἀπάντησιν, ποὺ μεταξὺ ἄλλων ἔγραφε:

«Πρὸς τὸν Ἰμβραήμπασσαν τῆς Αἰγύπτου,
Ἐλάβαμεν τὸ γράμμα σου, εἰς τὸ ὁποῖον εἴδαμεν νὰ μᾶς φοβερίζῃς ὅτι ἄν δὲν σοῦ προσφέρωμεν τὴν ὑποταγήν μας, θέλεις ἐξολοθρεύσει τοὺς Μανιάτας καὶ τὴν Μάνην. Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς σὲ περιμένονμεν μὲ ὅσας δυνάμεις θελήσεις.
Οἱ κάτοικοι τῆς Μάνης γράφομεν καὶ σὲ περιμένομεν…»

Ὀκτὼ χιλιάδες στρατὸ πῆρε μαζύ του ὁ Ἰμβραήμ ξεκινῶντας ἀπὸ τὴν Καλαμάτα. Γιὰ πρώτη ἴσως φορὰ στὴν ἱστορία τους οἱ Μανιάτες εἶχαν ξεπεράσῃ τὶς μεταξύ τους ἔχθρες καὶ ὅλοι μαζὺ ἐπιχειροῦσαν ἄμυνα κατὰ τοῦ Ἰμπραῆμ.
Στὶς πλαγιὲς τοῦ Ταϋγέτου, περὶ τὸν Ἁλμυρόν, εἶχον στήσῃ ἀπὸ τὶς πρῶτες ἡμέρες ἐμφανίσεως τοῦ Ἰμπραῆμ στὴν Πελοπόννησο, οἱ Μανιάτες ἰσχυρὰ ταμπούρια. Λόγῳ τοῦ σχήματός τους τὰ ὀνόμασαν «Βέργα». Στὸ διάστημα ποὺ ἠκολούθησε ἡ Βέργα ἰσχυροποιήθηκε πάρα πολύ.

Στὶς 20 Ἰουνίου ὁ Ἰμπραὴμ διατάσσει κανονιοβολισμὸ στὶς ἀκτὲς τῆς Μάνης, ἀπὸ τὰ περιπλέοντα πλοιάριά του, κυρίως ὅμως πρὸς τὴν θέσι τῆς Βέργας.
Στὶς 22 Ἰουνίου ἐπὶ τέλουςὁ Ἰμπραὴμ διατάζει ἐπίθεσι. Ἱππικὸ καὶ πεζικὸ ὁρμοῦν κατὰ τῶν ὀχυρώσεων.
Ἡ μάχη ξεκίνησε τὸ πρωΐ καὶ διήρκεσε δέκα ὧρες. Παρὰ τὶς ἀπανωτὲς κρούσεις, ἡ θέσις ἦτο ἄπαρτος. Ἐπιθέσεις ἐπὶ ἐπιθέσεων, ἀπὸ συντεταγμένο στρατό, ποὺ ὅμως ἀπεκρούοντο κάθε φορά, μὲ ὅλο καὶ μεγαλύτερο πεῖσμα.
Πεντακοσίους νεκροὺς τοὐλάχιστον ἄφησε στὸ πεδίον τῆς μάχης ὁ Αἱγύπτιος. Τὴν νύκτα ἀπέσυρε τὰ στρατεύματά του στὰ Γιαννιτσάνικα καὶ στὴν Ἁγία Σιών.

Ἡ Μάνη εἶχε σωθῇ!

Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς  ἀγωνιστὲς ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴν μάχη τῆς «Βέργας» ἦταν:

Κατσάκος Ἠλίας Μαυρομιχάλης
Μαυρομιχάλης Ἀναστάσιος
Κουμουνδουράκης Γαλάνης
Τρουπάκης Ἀντώνιος
Γρηγοράκης Τζανέτος
Χριστέας Στέφανος
Κοσονάκος Παναγιώτης
Πιεῤῥάκος Νικόλαος Μαυρομιχάλης
Πικουλάκης Στέφανος
Καπετανάκης Σταυριανός
Κολοκοτρώνης Θεόδωρος
Μούρτζινος Διονύσιος
Τζαννετάκης Γεώργιος
Ἀθανασούλας Ἀναγνώστου

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπὸ τὸν Διονύσιο Κόκκινο, Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις.

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὴν «Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασι» τοῦ Κοκκίνου, σελίδος 420, τόμος πέμπτος.

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: