Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούλιος / 4 Ἰουλίου / 4 Ἰουλίου 1821. Ἡ ἀπώθησις τοῦ τουρκικοῦ στόλου ἀπὸ τοὺς Σαμιῶτες.

4 Ἰουλίου 1821. Ἡ ἀπώθησις τοῦ τουρκικοῦ στόλου ἀπὸ τοὺς Σαμιῶτες.

Ἀπὸ τὶς 17 Ἀπριλίου (30 Ἀπριλίου) τοῦ 1821, ποὺ ὁ Κωνσταντῖνος Λαχανς ὕψωσε στὴ θέσιν Βαθὺ τὴν σημαία τῆς ἐπαναστάσεως, ἡ Σάμος ἀνέπνεε ἤδη τὸν ἀέρα τῆς ἐλευθερίας.
Κατόπιν φυσικὰ καὶ τῆς ἀφίξεως τοῦ Λυκούργου Λογοθέτου, στὶς 24 Ἀπριλίου (7 Μαΐου) τοῦ 1821, καὶ τὴν ὁριστικὴ ἀνύψωσιν τῆς Σημαίας στὸ Καρλόβασι, στὶς 8 Μαΐου (21 Μαΐου), τὸ νησὶ ἐθεωρεῖτο πλέον ἐλεύθερο.
Ὁ Λογοθέτης εἶχε λάβῃ ἐπίσης ἐγγράφως τὴν ἐντολὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἀρχηγεία τῆς Σάμου καὶ νὰ ὀργανώσῃ τὸ νησί, στρατιωτικῶς καὶ κοινωνικῶς, κατὰ πῶς ὁρίζετο ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας. Ἐντολὲς ποὺ ἐφηγρμόσθησαν τελικῶς στὸ ἀκέραιον, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ Σάμος νὰ μεταμορφωθῇ γρήγορα σὲ ὑπόδειγμα διοικήσεως καὶ στρατιωτικῆς πειθαρχίας.

Ἀκριβῶς ὅμως αὐτὴ ἡ ὀργάνωσις, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς πειρατικὲς δράσεις τῶν Σαμίων, στὰ κοντινά τους μικρασιατικὰ παράλια, ᾡδήγησε τὸν σουλτάνο στὸ νὰ ἀποφασίσῃ νὰ ἀφανίσῃ τὸ νησί, καθῶς ἐπίσης καὶ νὰ ἐξοντώσῃ κάθε μορφὴ ἀντιστάσεως. Πρὸς τοῦτον διέταξε τὸν στόλο του καὶ τὸν ναύαρχό του Καρὰ Ἀλῆ πασσᾶ, νὰ ἐκπλεύσῃ μὲ στόχο μόνον τὴν Σάμο.
Τὴν Ἰουλίου (14 Ἰουλίου) τοῦ 1821 ὁ τουρκικὸς στόλος, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν ΚαρἈλῆ πασσ, ἀρκετὰ ἐνδυναμωμένος, κατόπιν τῶν πολλῶν του παθημάτων στὸ Ἀρχιπέλαγος, ἐξῆλθε τῶν Δαρδανελλίων μὲ προορισμὸ τὴν Σάμο.  Τὴν ἴδια ὥρα στὸ Κουσάντασι, τὴν Νέα Ἔφεσο, ὑπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ διοικητοῦ τῆς ἐπαρχίας Ἐλέζογλου, συγκεντρώνοντο στρατεύματα Τουρκαλβανῶν, πρὸ κειμένου νὰ περάσουν ἀπέναντι καὶ νὰ ἐφαρμόσουν τὶς διαταγὲς τοῦ σουλτάνου, ποὺ ἦταν ὁ ὁλοσχερὴς ἀφανισμὸς τοῦ πληθυσμοῦ. Στρατεύματα ὅμως διψασμένα γιὰ πλιάτσικο καὶ αἷμα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπιτεθοῦν κατὰ τῶν περιοχῶν τῆς μικρασιατικῆς ἐπαρχίας, καὶ νὰ δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στὸν Ἐλέζογλου.

Στὶς 3 Ἰουλίου (16 Ἰουλίου), μὲ τριάντα πέντε πλοῖα,  ἔξω ἀπὸ τὴν Σάμο, στὶς Κολῶνες,  πλέον ὁ Καρὰ Ἀλῆ πασσᾶς ἐζήτησε ἀπὸ τοὺς Σαμίους νὰ παραδοθοῦν. Αὐτοὶ ἠρνήθησαν. Ἐδέχθησαν ὅμως τὶς προτάσεις του οἱ πρόκριτοι. Μά ποιός τούς ὑπελόγιζε πλέον;
Ὁ Λογοθέτης, ἄν καὶ διέθετε ἤδη ἕξι χιλιάδες τακτικὸ στρατό, ἐζήτησε ἐπιστράτευσιν ἀπὸ κάθε χωριὸ τῆς Σάμου. Ἡ ἀνταπόκρισις ἦτο μεγάλη. Συντόμως ὁ μικρός του στρατὸς μεγιστοποιήθη καὶ προετοιμάζετο συστηματικὰ ἡ ἄμυνα τῆς νήσου.

Τὰ ξημερώματα τῆς 4ης Ἰουλίου (17 Ἰουλίου) ὁ Καρὰ Ἀλῆ ἀπεφάσισε ἀπόβασιν τῶν ἀνδρῶν του στὸ νησί.
Ἀρχικῶς, καὶ γιὰ μίαν ὥρα, ἐκανονιοβόλησε γιὰ νὰ προετοιμάσῃ τὸ ἔδαφος τῆς ἀποβάσεως. Οἱ Σάμιοι ὑπεχώρησαν πίσω ἀπὸ τὶς παραλιακὲς οἰκίες, ὅπου κι ἔστησαν τὰ κανόνια τους. Ὁ Καρὰ Ἀλῆς ἐπίστευσε  πὼς τοὺς διέλυσε.

Μὲ τὴν παῦσιν τοῦ κανονιοβολισμοῦ ὁ Καρὰ Ἀλῆς διέταξε ἀπόβασιν.
Τετρακόσιοι ἄνδρες του, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς κάποιον Τουρκοκρῆτα, ἰδιαιτέρως κτηνώδη, ἐπλησίασαν πρὸς τὴν ἀκτή. Ὁ Λογοθέτης εἶχε δόσῃ ἐντολὴ νὰ μὴν κινηθῇ κάποιος, ἀπὸ τοὺς ἄνδρες του, ἐὰν ὁ ἴδιος δὲν  ἔδιδε τὸ σύνθημα.
Μόλις οἱ λέμβοι ἐπλησίασαν σὲ ἀπόστασιν βολῆς τὸ σύνθημα ἐδόθῃ.
Τότε οἱ χιλίαρχοι Σταμάτης Γεωργιάδης, Ἐμμανουὴλ Μελαχροινός, καθῶς καὶ οἱ ἀξιωματικοὶ Ἐμμανουὴλ Μαθιουδάκης, Χριστόδουλος Πασχάλης καὶ Πανταζῆς, ποὺ ἐχειρίζοντο τὰ κανόνια, ξεκίνησαν τὸν κανονιοβολισμό.  Ταὐτοχρόνως ἤρχισε κι ὁ τυφεκισμός.

Ἀδύνατον ὅμως νὰ ὑλοποιήσουν τὶς διαταγές τοῦ ναυάρχου τους οἱ Τουρκαλβανοί, διότι οἱ Σάμιοι, μὲ μόλις πέντε κανόνια καὶ μὲ κάτι χαζοντουφέκια, μὲ ἀρχηγὸ τὸν Λογοθέτη, κατάφεραν νὰ ἀποκρούσουν τὴν ἀποβίβασι τῶν στρατευμάτων τοῦ Καρὰ Ἀλῆ. Καμμία προσπάθεια τοῦ ναυάρχου δὲν εὐδοκίμησε.
Οἱ Τοῦρκοι ἀδυνατώντας νὰ προσεγγίσουν τὴν ἀκτή, ἀπεχώρησαν. Οἱ πρῶτοι τετρακόσιοι, ποὺ ἐπέβαιναν στὶς λέμβους, ἐδέχθησαν τόσο μεγάλη καὶ ἀποφασιστικὴ ἀντίστασιν, ποὺ τελικῶς ἐφονεύθησαν.
Ὁ Καρὰ Ἀλῆ ὅμως, ἄν καὶ δὲν ἐπεχείρησε ἐκ νέου ἐκείνην τὴν ἡμέρα,  ἔως τὴν πέμπτη ἀπογευματινὴ κανονιοβολοῦσε διαρκῶς. Ὁ κανονιοβολισμὸς ἐξηκολούθησε κατὰ τὴν διάρκεια τῆς νυκτός.

Τὴν ἐπομένη, 5 Ἰουλίου (18 Ἰουλίου) νέα προσπάθεια ἀποβάσεως. Νέες σελίδες ἡρωΐσμοῦ γράφονται στὸ βιβλίο τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας.

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπὸ τὸν Σταματιάδη Ἐπαμεινώνδα, «Σαμιακά» καὶ τὸν  Διονύσιο Κόκκινο, Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: