Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούλιος / 6 Ἰουλίου / 7 Ἰουλίου 1913. Ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς φθάνει στὰ στενὰ τῆς Κρέσνης.

7 Ἰουλίου 1913. Ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς φθάνει στὰ στενὰ τῆς Κρέσνης.

Ἀπὸ τῆς 6ης Ἰουλίου τοῦ 1913 οἱ προπορευόμενες Ἑλληνικὲς Μεραρχίες ἐπλησίαζαν ταχύτατα στὶς περιοχὲς τῶν στενῶν τῆς Κρέσνης.

Ἡ πορεία ἐξελίσσετο παραλλήλως μὲ τὶς ὄχθες τοῦ Στρυμῶνος.

Ἡ Πρώτη Μεραρχία, στὶς 6 Ἰουλίου, περὶ τὴν τρίτη μεσημβρινή, ἐδέχθη πυρὰ ἐχθρικοῦ πυροβολικοῦ, πλησιάζοντας τὸ Χάνι τῆς Μπέλισας. Αὐτὸ τὴν ὑπεχρέωσε νὰ ἐξέλθῃ τοῦ κεντρικοῦ δρόμου καὶ μέσα ἀπὸ ἀγροτικὲς διαδρομὲς νὰ φθάσῃ, ἀργὰ τὴν νύκτα, στὸ Χάνι.

Ἡ μάχη ὅμως ἐξηκολούθησε καὶ τὴν ἐπομένη ἡμέρα, 7 Ἰουλίου.

Στὸ μεταξὺ τὸ πυροβολικὸ τῆς Πρώτης Μεραρχίας ἀπήντησε στὶς βολὲς τῆς βουλγαρικῆς στρατιᾶς, μὲ ἀποτέλεσμα κάποια τμήματά της νὰ ἐλευθερωθοῦν καὶ νὰ μπορέσουν νὰ καταλάβουν τὰ ὑψώματα Καρᾶ Ἀλῆ Τεπέ καὶ τὴν νύκτα τῆς 7ης Ἰουλίου νὰ διανυκτερεύσουν στὰ Χάνια Μπέλιτσας καὶ Γραδέσνιτσας.

Μαζὺ μὲ τὴν Πρώτη Μεραρχία συμμετεῖχε στὶς ἐπιχειρήσεις καὶ ἡ  Πέμπτη Μεραρχία.

Τὴν νύκτα τῆς 7ης Ἰουλίου ἡ Πέμπτη Μεραρχία διενυκτέρευσε στὴν συμβολὴ τοῦ Στρυμῶνος μὲ τὸ ῥεῦμα τῆς Πλάκας.

Ἡ Τετάρτη Μεραρχία τὴν νύκτα τῆς 6ης Ἰουλίου εὑρίσκετο στὴν περιοχὴ τῆς Βρακουπόβιτσας, δυτικὰ τοῦ Στρυμῶνος, ὅταν ἐδέχθῃ πυρά, τὰ ὁποῖα ἀντέκρουσε καὶ τὴν ἐπομένη, 7 Ἰουλίου προήλασε πρὸς τὸ ῥεῦμα τῆς Βρέτας, γιὰ νὰ καταλήξῃ στὰ ὑψώματα Ροζολίν, ὅπου ἐντὸς προχείρων ὀρυγμάτων εὑρίσκοντο τέσσερα βουλγαρικὰ Συντάγματα, μειωμένης ὅμως δυνάμεως, μαζὺ μὲ ἕνα σῶμα κομιτατζῆδων.

Οἱ Ἕλληνες ἐπετέθησαν διὰ τῆς λόγχης κι ἐπέτυχαν νὰ ἐκτοπίσουν τοὺς ἐχθροὺς ταχύτατα.

Τὰ στενὰ τῆς Κρέσνης εἶχαν προσεγγισθῇ πλέον. Ἐντὸς ὁλίγου θὰ ἀποδεικνύετο πὼς ἄν καὶ ἐπρόκειτο γιὰ μίαν κυριολεκτικῶς σιδηρόφρακτον θέσιν, οἱ Βούλγαροι λόγῳ ἀδυναμίας τους νὰ ἐκτιμήσουν τὴν ἱκανότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ, παρέλειψαν νὰ τὴν ὀχυρώσουν ὅπως τῆς ἔπρεπε.

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους», Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν καὶ Σπυρίδωνος Μελᾶ, «οἱ πόλεμοι τοῦ 1912-13».

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: