Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούλιος / 9 Ἰουλίου / 9 Ἰουλίου 1821. Οἱ σφαγὲς στὴν Νέα Ἔφεσο (Κουσάντασι).

9 Ἰουλίου 1821. Οἱ σφαγὲς στὴν Νέα Ἔφεσο (Κουσάντασι).

Σάμος, ὑπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ  Λυκούργου Λογοθέτου, κατάφερε νὰ ἀπωθήσῃ τὴν σφοδρὴ ἐπίθεσι ποὺ ἐδέχθῃ σὲ δύο κύματα, στὶς 4 καὶ στὶς 5 Ἰουλίου τοῦ 1821, (17 Ἰουλίου καὶ 18 Ἰουλίου ἀντίστοιχα)  ἀπὸ τὸν βυζαντινὸ (ὀθωμανικό) στόλο, ποὺ διηύθηνε ὁ ναύαρχος Καρᾶ Ἀλῆ πασσᾶς.

Στὴν ἔναντι ὅμως ἀκτὴ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, στὴν  Νέα Ἔφεσο, ἀνέμεναν ἑπτὰ χιλιάδες Τουρκαλβανοί, ὑπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ ἐπάρχου Ἐλέζογλου γιὰ νὰ συμπράξουν μὲ τὸν βυζαντινὸ στόλο καὶ νὰ καταστρέψουν τὴν Σάμο.

Ὅταν ὁ Καρᾶ Ἀλῆς διεπίστωσε πὼς τοῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ καταλάβῃ τὴν Σάμο, ἀπεφάσισε νὰ βασισθῇ στὰ στρατεύματα τῆς ἔναντι ξηρᾶς. Ἔστειλε ἑννέα μεταγωγικά του γιὰ νὰ μεταφέρουν τὸν στρατὸ στὸ νησί. 

Ἡ ἐπιβίβασις ξεκίνησε στὶς 8 Ἰουλίου (21 Ἰουλίου), ἀλλὰ στὸ μεταξὺ κατέφθασε ὁ Ἑλληνικὸς στόλος στὴν εἴσοδο τοῦ στενοῦ τῆς Μυκάλης, στὸ Τσαγκλί, στὶς 9 Ἰουλίου (22 Ἰουλίου), μὲ ἀποτέλεσμα ὁ Ἐλέζογλου, νὰ  διακόψῃ τὴν ἐπιβίβασι.

Ἡ παρουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ στόλου στὴν περιοχὴ ὁδήγησε τὸν Καρᾶ Ἀλῆ στὴν ἀπόφασι νὰ παρατήσῃ τὴν ἀποστολὴ ποὺ τοῦ εἶχε ἀναθέσῃ ὁ σουλτᾶνος. Τὰ στρατεύματα ποὺ εἶχαν ἀρχίσῃ νὰ ἐπιβιβάζονται ὅμως, καὶ αἰφνιδίως διετάχθησαν νὰ ἀποβιβασθοῦν, ἀπὸ τὰ ἑννέα μεταγωγικὰ τοῦ ναυάρχου, κατέφυγαν ἀρχικῶς στὰ ὑψώματα γύρω ἀπὸ τὴν Νέα Ἔφεσο.

Ὅταν ὅμως διεπίστωσαν πὼς εἶχαν χάσῃ τὸ πλιάτσικο τῆς Σάμου, ἀλλὰ καὶ τὰ προσωπικά τους εἴδη, ἐπέπεσαν ἀρχικῶς στὸ χωριὸ Σώκια, ἀλλὰ ἀπετράπῃ ἡ σφαγὴ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ ἐντοπίους Τούρκους, ποὺ ἀντετάχθησαν στὶς ὀρέξεις τῶν Τουρκαλβανῶν.

Κατόπιν κι αὐτῆς τῆς ἀποτυχίας τους κτύπησαν μὲ ὁρμὴ στὴν Νέα Ἔφεσο (Κουσάντασι)  καὶ κατέσφαξαν τοὺς κατοίκους.

Ἕξι ὁλόκληρες ἡμέρες διήρκεσε ἡ σφαγή. 363 ἄνδρες ἐφονεύθησαν κι ὅλες οἱ γυναῖκες ἐσύρθησαν στὴν αἰχμαλωσία καὶ τὴν ἀτίμωσι. Ἡ πλιατσικολόγησις ποὺ ἔκαναν ἦταν ἄνευ προηγουμένου. Ὅλη ἡ Ἑλληνικὴ συνοικία κατεστράφῃ.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὸν Διονύσιο Κόκκινο, Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις.

 

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: