Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούλιος / 10 Ἰουλίου / 10 Ἰουλίου 1913. Οἱ ἐπιχειρήσεις τῆς Ἑλληνικῆς στρατιᾶς ἐντὸς τῶν στενῶν τῆς Κρέσνης

10 Ἰουλίου 1913. Οἱ ἐπιχειρήσεις τῆς Ἑλληνικῆς στρατιᾶς ἐντὸς τῶν στενῶν τῆς Κρέσνης

 

10 Ἰουλίου 1913. Οἱ ἐπιχειρήσεις τῆς Ἑλληνικῆς στρατιᾶς ἐντὸς τῶν στενῶν τῆς Κρέσνης.Ἀπὸ τῆς 9ης ουλίου τοῦ 1913  τμήματα τοῦ Κέντρου τῆς Ἑλληνικῆς στρατιᾶς εἰσῆλθαν στὰ στεν τς Κρέσνης.
Οἱ Βούλγαροι στὸ μεταξύ, κατὰ τὴν πανικόβλητο ὑποχώρησί τους, ἀνετίναζαν γέφυρες καὶ δολοφονοῦσαν, μὲ φρικτὸ τρόπο, κάθε λληνα ποὺ εἶχε πέσῃ στὰ χέρια τους.

Στὶς 10 ουλίου τοῦ 1913  ἕνα τάγμα τῆς Πρώτης Μεραρχίας ἀπώθησε βουλγαρικὸ τάγμα στὸ Κρούπνικ.
Τὴν ἰδία ἡμέρα πέρασε τὰ στενὰ καὶ τὸ Πέμπτο Σύνταγμα, τῆς Πρώτης Μεραρχίας. Τὴν ἐπομένη, 11 ουλίου, πέρασε ὅλη ἡ ὑπόλοιπη Πρώτη Μεραρχία τὰ στενά.

Τὸ μεσημέρι τῆς 9ης Ἰουλίου, φθάνοντας ἡ Πρώτη Μεραρχία στὴν γέφυρα τῆς Κρέσνης, ἀνέμενε τὴν ἄφιξι τῆς Πέμπτης Μεραρχίας, καθῶς καὶ τῆς ταξιαρχίας τοῦ ἱππικοῦ, ποὺ ἀπὸ τὴν ουλίου ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν Πλόσκα, μὲ κατεύθυνσι τὴν Κρέσνα.
Ἔως τὴν 11η ουλίου, συγκεντρώνονταν ὅλα τὰ τμήματα τῆς Πέμπτης Μεραρχίας, ἀναμένοντας τὶς κινήσεις τῆς Πρώτης Μεραρχίας, ποὺ ἐξακολουθοῦσε τὴν προέλασί της, γιὰ τὴν τελικὴ σύγκρουσι μὲ τοὺς Βουλγάρους.
Στὸ μεταξὺ οἱ Σέρβοι ἀπὸ τὶς 7 ουλίου, στὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ Μπρεγκαλνίτσα, εἶχαν διακόψῃ τὶς κινήσεις τους κατὰ τῶν Βουλγάρων, ἔχοντας οὐσιαστικῶς διασφαλίσῃ τὰ προηγούμενά τους σύνορα. Οἱ ουμάνοι προήλαυναν ἐντὸς τῆς Βουλγαρίας, δίχως κάποιαν οὐσιαστικὴ ἀντίδρασι ἐκ τῶν Βουλγάρων, φθάνοντας στὶς 9 Ἰουλίου τριάντα χιλιόμετρα ἔξω ἀπὸ τὴν Σόφια.

Τὴν ἴδια περίοδο, ἀπὸ τὴν 29η ουνίου, ἡ Τουρκία πασχίζοντας νὰ ἀνακαταλάβῃ  κάποια ἀπὸ τὰ χαμένα της ἐδάφη, ἐπετέθῃ κατὰ τῶν Βουλγάρων καὶ  ἤδη ἀνακατέλαβε τὴν νδριανούπολι, καθῶς καὶ τὶς Σαράντα κκλησίες ἀπὸ τὴν 9η Ἰουλίου.
Τὴν ἰδία ἡμέρα, 9 Ἰουλίου τοῦ 1913, ὁ Σαζόνωφ, ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ῥωσσίας, πρότεινε τὴν ἄμεσο διακοπὴ τῶν ἐχθροπραξιῶν, τὴν σύναψι ἀνακωχῆς καὶ τὴν ἄμεσο σύγκλησι διαβαλκανικῆς συνδιασκέψεως, στὴν Πετρούπολι, μὲ σκοπὸ τὴν ἐξεύρεσι τῶν βάσεων γιὰ τὴν σύναψι τῆς εἰρήνης, μὲ τὴν διαμεσολάβησι τῆς Ῥωσσίας.

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους», Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: