Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούλιος / 20 Ἰουλίου / 20 Ἰουλίου 1822. Ἀποτυχία ἀποβάσεως Τούρκων στὸ Βασιλάδι.

20 Ἰουλίου 1822. Ἀποτυχία ἀποβάσεως Τούρκων στὸ Βασιλάδι.

20 Ἰουλίου 1822. Ἀποτυχία ἀποβάσεως Τούρκων στὸ Βασιλάδι.Μετὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ Πέτα, στὶς 4 Ἰουλίου τοῦ 1822,  ὑπὸ τὸν ἀνύπαρκτον στρατάρχη Μαυροκορδᾶτο, οἱ δυνάμεις τῶν Ἑλλήνων σκόρπισαν γιὰ νὰ διασωθοῦν.
Τὰ χωριὰ τῆς γύρω περιοχῆς κι ἔως τὸ Μεσολόγγι, ἄρχισαν νὰ συνειδητοποιοῦν τὸ μέγεθος τοῦ κινδύνου ποὺ τοὺς ἀπειλοῦσε καὶ οἱ χωρικοὶ ἀναζητοῦσαν τρόπους διαφυγῆς στὰ βουνά, γιὰ νὰ προστατεύσουν τὶς οἰκογένειές τους.

Ὁ Μαυροκορδᾶτος κρύφτηκε στὸ Μεσολόγγι ἀλλὰ σοβαροὶ ὁπλαρχηγοὶ δὲν τὸν περιεστοίχιζαν. Μόνον ὁ Μάρκος Μπότσαρης τὸν ἀνεγνώριζε. Βαρνακιώτης  γιὰ παράδειγμα, φυσικὸς ἀρχηγὸς τῆς Ἀκαρνανίας, ἀπέφευγε νὰ τὸν συναντήσῃ καὶ νὰ τοῦ ἀναγνωρίσῃ ἐξουσία. Ἤδη εἶχαν συμβῇ ἀρκετὰ ἔκτροπα κατὰ τοῦ Ἀνδρούτσου, τὰ ὁποῖα εἶχαν γίνῃ γνωστά, καὶ ὁ Μαυροκορδᾶτος πλέον περνοῦσε στὸ κατὰ τῶν ὁπλαρχηγῶν στρατόπεδον.

Ὁ στόλος τῶν ὀκτὼ πλοίων,  ποὺ εἶχε συνοδεύσῃ τὸν Μαυροκορδᾶτο στὴν ἐκστρατεία του,  γιὰ νὰ τὸν ἐνισχύσῃ, ἠναγκάσθῃ στὶς 18 Ἰουλίου τοῦ 1822  νὰ ἐπιστρέψῃ στὸ Μεσολόγγι.
Μὲ τὸν στόλο κατέφθασε καὶ τὸ νεκρὸ σῶμα τοῦ Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, ποὺ εἶχε πέσῃ στὴν Σπλάντσα στὶς 4 Ἰουλίου, αὐξάνοντας τὰ δυσάρεστα συναισθήματα τῶν Ἑλλήνων.

Στὶς 20 Ἰουλίου τοῦ 1822 ἀνοικτὰ τῆς λιμνοθαλάσσης ἐμφανίστηκε ὁ ἠνωμένος τουρκικὸς κι αἰγυπτιακὸς στόλος, ὑπὸ τὸν Χασᾶν πασσᾶ, ἀποτελούμενος ἀπὸ ὀγδόντα τέσσερα (ἤ ἐνενήντα κατὰ ἄλλους) πολεμικὰ πλοῖα, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ ἑπτὰ ἦσαν δίκροτα καὶ τὰ δεκαπέντε φρεγάτες.
Ἀμέσως ἔσπευσαν τὰ ἑλληνικὰ πλοῖα νὰ ἀπομακρυνθοῦν, στὴν θέα τόσο πολυαρίθμων ἐχθρικῶν.
Στὸ Μεσολόγγι ἐπεκράτησε πανικός, στοὺς πλείστους ἐκ τῶν κατοίκων. Ἐλάχιστοι ἦσαν αὐτοὶ ποὺ παρέμειναν ψύχραιμοι.

Μαζὺ μὲ τὸν Χασὰν πασσᾶ εἶχε συνταχθῇ κι ὁ Γιουσοῦφ πασσᾶς, μὲ τὰ δικά του πλοῖα, ποὺ ἠσχολεῖτο μὲ τὴν προάσπισι τῶν Πατρῶν.
Κατόπιν τῆς ἀποχωρήσεως τῶν ἑλληνικῶν πλοίων δυνατὸς κανονιοβολισμὸς ἐπραγματοποιήθῃ κατὰ τοῦ Βασιλαδίου, τῆς μικρᾶς νήσου στὴν εἴσοδο τῆς λιμνοθαλάσσης τοῦ Μεσολογγίου.
Τὸ Βασιλάδι στεκόταν ὁ φυσικὸς προμαχὼν τοῦ Μεσολογγίου. Ὅποιος κατεῖχε τὸ Βασιλάδι εἶχε καὶ τὸν ἔλεγχο τοῦ Μεσολογγίου.

Μόλις πενήντα ἄνδρες, ναῦτες Μεσολογγῖτες, εὑρίσκοντο στὸ Βασιλάδι, γιὰ τὴν προάσπισίν του, οἱ ὁποῖοι διέθεταν μόνον τέσσερα κανόνια. (Ὑπάρχουν ἐπίσης ἀναφορὲς γιὰ τὴν παρουσία ἀκόμη τριάντα ἀνδρῶν ἐπὶ τῆς νήσου, ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιον.) Μὲ αὐτὰ τὰ τέσσερα κανόνια ὅμως κατάφεραν νὰ ἀποτρέψουν κάθε ἔφοδο καθῶς καὶ κάθε προσπάθεια ἀποβάσεως τῶν τουρκικῶν δυνάμεων.
Αὐτὸ ποὺ συνέβῃ ἦτο ἐκπληκτικόν.
Μὲ μόλις ἐλαχίστους, παρὰ τοῦ γεγονότος τῆς διημέρου διαρκοῦς πολιορκίας, ποὺ ἐξαπέλυσε ὁ Γιουσοῦφ πασσᾶς, τὸ Βασιλάδι παρέμεινε σὲ ἑλληνικὰ χέρια. Ὅλην τὴν ἡμέρα τῆς 21ης Ἰουλίου, καθῶς ἐπίσης καὶ τῆς 22ας Ἰουλίου, ὁ κανονιοβολισμὸς ἐξηκολούθησε σφοδρότατος ἀλλὰ οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ Βασιλαδίου διετήρησαν τὶς θέσεις τους. Ὁ τουρκικὸς στόλος, κατόπιν αὐτῆς τῆς ἀποτυχίας του, ἀπεχώρησε, ἄν καὶ μόλις ξεκίνησε ἡ πολιορκία ὁ Γιουσοῦφ ἐφρόντισε νὰ στείλῃ μήνυμα στοὺς πρέσβεις τῶν διαφόρων δυνάμεων γιὰ νὰ ἀπομακρυνθοῦν, διότι ἐσκόπευε νὰ πολιορκήσῃ τὸ Μεσολόγγι.

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις», Διονύσιος Κόκκινος.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: