Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Αὔγουστος / 2 Αὐγούστου / 2 Αὐγούστου 1825. Ἡ κατάληψις τῆς Γραμβούσης.

2 Αὐγούστου 1825. Ἡ κατάληψις τῆς Γραμβούσης.

2 Αὐγούστου 1825. Ἡ κατάληψις τῆς Γραμβούσης.Γραμβούσα εἶναι ἕνας βράχος στὴν εἴσοδο τοῦ κόλπου της Κισσάμου, στὴν Κρήτη.
Κατὰ καιροὺς φιλοξένησε πειρατές, ἀλλὰ καὶ ἐπαναστάτες.
Ἄλλοτε πάλι οἱ ῥόλοι μπερδεύτηκαν κι ἔγιναν ἐπαναστάτες οἱ πειρατὲς καὶ οἱ πειρατὲς ἐπαναστάτες.
Ὁ ῥόλος της στὴν ἱστορία τῆς Κρήτης σημαντικός, ἰδίως στὰ μαῦρα χρόνια τῆς κάθε σκλαβιᾶς,  ἐνετικῆς καὶ ὀθωμανικῆς.

Τὸ 1825, κι ἐν ᾦ ἡ ἐπανάστασις στὴν Κρήτη οὐσιαστικῶς ἔχει σβήσῃ, μερικοὶ Κρῆτες ἀποφασίζουν νὰ τὴν ξανανάψουν, ἐλπίζοντας πὼς μὲ τὸ νὰ προωθήσουν κάποιο σῶμα στρατιωτικὸ στὴν Κρήτη,  θὰ μποροῦσαν νὰ ἀναζωπυρώσουν τὶς φλόγες.
Πράγματι, ὁ Ἐμμανουὴλ Ἀντωνιάδης καὶ ὁ Δημήτριος Καλλέργης τὸν Ἰούλιο τοῦ 1825 καταφέρνουν νὰ συγκεντρώσουν σῶμα ἑξακοσίων ἀρχικῶς, χιλίων στὴν συνέχεια, ἀνδρῶν, στὴν Μονεμβασία, μὲ στόχο νὰ τοὺς μεταφέρουν στὴν Κρήτη. Καταφέρνουν ἐπίσης νὰ βροῦν πλοῖα γιὰ τὴν μεταφορὰ ἀλλὰ οὐδὲ ἕνα πολεμικὸ θὰ τοὺς συνόδευε, λόγῳ ἄλλων ἀναγκῶν στὴν Πελοπόννησο καὶ στὰ νησιά. Τελικῶς ὁ Ἀνδροῦτσος, ναύαρχος τῶν Σπετσῶν, τοὺς δίδει ἕνα πλοῖο, μὲ καπετάνιο τὸν Ἀθανάσιον Πάνου, γιὰ συνοδεία, μὲ τὴν προϋπόθεσιν ὅμως πὼς θὰ ἐπέστρεφε τὸ συντομότερον δυνατὸν ὁ Πάνου στὶς Σπέτσες. Λίγο πρὶν φθάσουν ὅμως ὁ Πάνου ζητοῦσε νὰ φύγῃ, διότι ἡ νηνεμία δὲν ἐπέτρεπε τὴν ταχεία κάθοδο πρὸς τὴν Κρήτη.

Τελικῶς ἀποβιβάζονται στὴν Γραμβούσα τὰ ξημερώματα τῆς 1ης πρὸς 2α Αὐγούστου τοῦ 1825. 
Μετὰ πολλῶν προφυλάξεων, πλησιάζουν πρὸς τὸ φρούριον γιὰ νὰ διαπιστώσουν πὼς λόγῳ ἀλλαγῆς τῆς φρουρᾶς του, εἶναι σχεδὸν ἀφύλακτον.
Μὲ τέχνασμα εἰσέρχονται, συλλαμβάνουν τὴν φρουρὰ καὶ καλοῦν τοὺς ὑπολοίπους Κρῆτες, τοῦ ἐκστρατευτικοῦ τους σώματος ποὺ τοὺς συνόδευε, νὰ ἀκολουθήσουν. Κατόπιν τούτου ἐλευθερώνουν τὴν φρουρὰ τῶν Τούρκων  καὶ καταλαμβάνουν τὸ κάστρον τῆς Κισσάμου.

Μουσταφᾶ πασσᾶς ὅμως, ποὺ ἤδη ἐπιτυχῶς εἶχε καταστείλῃ τὴν ἐπανάστασι στὴν Κρήτη, ἐπιτίθεται ταχέως καὶ ἐπανακαταλαμβάνει τὸ φρούριον τῆς Κισσάμου.
Τελικῶς ἡ μικρὴ αὐτὴ δύναμις παρέμεινε στὴν Γραμβούσα.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὸν Διονύσιο Κόκκινο, Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: