Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Αὔγουστος / 30 Αὐγούστου / 30 Αὐγούστου 1866. Ἄφιξις στὴν Κρήτη τοῦ Μουσταφᾶ πασᾶ.

30 Αὐγούστου 1866. Ἄφιξις στὴν Κρήτη τοῦ Μουσταφᾶ πασᾶ.

30 Αὐγούστου 1866. Ἄφιξις στὴν Κρήτη τοῦ Μουσταφᾶ πασᾶ.Μουσταφᾶ πασᾶς ἦταν παλαιὸς γνώριμος τῶν Κρητῶν.
Εἶχε ἐπιχειρήσῃ ἤδη στὴν Κρήτη ὥς βεζύρης καὶ ἦταν ὁ πλέον κατάλληλος γιὰ τὴν καταστολὴ τῆς ἐπαναστάσεως ποὺ προεκηρύχθῃ στὶς 21 Αὐγούστου τοῦ 1866.

Στὴν Κρήτη ἔφθασε στὶς 30 Αὐγούστου τοῦ 1866 μὲ στόχο νὰ καταπνίξῃ κι αὐτὴν τὴν ἐπανάστασι τῶν Κρητῶν.
Στὴν ἀρχὴ μὲ γλύκες ἀλλὰ γρήγορα μὲ ἀπειλές, ἀλλὰ καὶ μὲ στρατευμα 10.000 ἀνδρῶν, τουρκοαιγυπτίων κυρίως, ἀλλὰ καὶ τουρκοκρητικούς, ξεκινᾶ στὶς
7 Σεπτεμβρίου τοῦ 1866 νὰ διαλύσῃ τοὺς ἐπαναστάτες.

Ἡ σκληρότης τοῦ Μουσταφᾶ ἦταν γνωστὴ στὸν σουλτάνο.
Ἦταν ὁ κύριος ὑπεύθυνος τοῦ ὁλοκαυτώματος στὴν μονὴ Ἀρκαδίου στὶς 9 Νοεμβρίου τοῦ 1866 καὶ ἦταν αὐτοῦ οἱ δυνάμεις, ποὺ ὅταν ἐνώθηκαν μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ Ἰσμαῆλ πασᾶ, κατέπνιξαν στὸ αἷμα κι αὐτὴν τὴν ἐπανάστασι.

Φιλονόη.

πληροφορίες ἀπὸ τὴν «ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους» τῆς ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: