Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Αὔγουστος / 10 Αὐγούστου / 10 Αὐγούστου 1823. Ἡ μάχη τοῦ Καρπενησίου.

10 Αὐγούστου 1823. Ἡ μάχη τοῦ Καρπενησίου.

10 Αὐγούστου 1823. Ἡ μάχη τοῦ Καρπενησίου.Μία μάχη ποὺ ἔγινε μὲ στόχο νὰ διαλυθῇ τὸ τουρκικὸ στρατόπεδο στὸ Κεφαλόβρυσο Καρπανησίου.
Μετὰ τὴν παράδοσι τοῦ Σουλίου, στὶς 2 Σεπτεμβρίου τοῦ 1822, οἱ Σουλιῶτες περιεφέροντο στὰ Ἑπτάνησα ἀρχικῶς καὶ στὴν συνέχεια στὴν Δυτικὴ Στερεὰ Ἑλλάδα, προσφέροντας τὴν ἐμπειρία τους στοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσι.
Μάρκος Μπότσαρης, πρωταγωνιστὴς τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων, μὲ ἕδρα τὸ Σοῦλι ἀρχικῶς, ἀλλὰ ἀπὸ ἕνα σημεῖο καὶ μετὰ τὸ Μεσολόγγι, ἀντελήφθῃ γρήγορα πὼς ὁ ἐπόμενος στόχος τῶν ὀθωμανικῶν στρατευμάτων θὰ ἦταν τὸ Μεσολόγγι.
Πρὸς τοῦτο μερίμνησε γιὰ τὴν διόρθωσι τῶν τειχῶν καὶ γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς πόλεως γιὰ μακρόχρονη τοποθεσία.

Τὴν 26η Σεπτεμβρίου τοῦ 1822 πράγματι ὁ Ὁμὲρ Βρυώνης μὲ τὸν Κιουταχῆ ξεκίνησαν τὴν πρώτη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου, τὴν ὁποίαν ὅμως ἑβδομήντα πέντε ἡμέρες ἀργότερα ἔλυσαν.
Ἀπὸ τότε τὸ βλέμμα τοῦ Μάρκου Μπότσαρη ἦταν διαρκῶς στραμένο πρὸς τὰ ὀθωμανικὰ στρατεύματα, τὰ ὁποῖα αὐξάνονταν  καὶ διαφαινόταν πὼς σὲ λίγο θὰ ξεχύνονταν κατὰ τῶν ἐπαναστατημένων Ἑλλήνων.
Ἦταν πολὺ δύσκολο νὰ διαλύσῃ ὅμως ἕνα στράτευμα τόσων χιλιάδων ἐχθρῶν. (Κατὰ τὸν Πεῤῥαιβὸ ἔφθαναν τὶς τριάντα χιλιάδες.)
Πρὸς τοῦτο ἀπεφάσισε νὰ ἐπιτεθῇ στὴν καρδιὰ αὐτοῦ τοῦ στρατεύματος καὶ νὰ ἀπαγάγῃ ἤ νὰ σκοτώσῃ τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς πασσᾶδες.

Κατόπιν ἐπισταμένων παρακολουθήσεων καὶ συστηματικῶν κατασκοπευτικῶν κινήσεων ἀπεφάσισε νὰ ἐπιτεθῇ στὸ στρατόπεδον τοῦ Καρπενησίου, στὴν θέσι Κεφαλόβρυσο, τὴν νύκτα τῆς 9ης πρὸς 10 Αὐγούστου τοῦ 1823.
Οἱ μοναδικοί του σύμμαχοι οἱ Σουλιῶτες, μαζὺ μὲ τριακοσίους ἄνδρες ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ Καραϊσκάκης, (ὁ ἴδιος ἦταν ἀσθενής) διότι οἱ ἔριδες, οἱ ἀντιζηλίες καὶ ὁ φθόνος, γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ ἐπεκράτησαν.Σὲ ἐπιστολές του ὅμως, πρὸς ὅλους τοὺς Ἕλληνες ὁπλαρχηγούς, ζητοῦσε τὴν βοήθειά τους, κάτι ποὺ τελικῶς δὲν ἔλαβε. Δύο χιλιάδες Ἕλληνες πολεμιστές, σκορπισμένοι στὰ γύρω ὑψώματα, δὲν προσέφεραν κάτι σὲ ἐτοῦτο τὸ τόσο σπουδαῖο ἐγχείρημα.

Τὰ ξημερώματα τῆς 10ης Αὐγούστου ὅλα ἦσαν ἕτοιμα.
Ὁ Μάρκος, μὲ μόλις τετρακοσίους ἄντρες (κατ’ ἄλλους διακοσίους) εἰσῆλθε στὸ στρατόπεδον τῶν Τούρκων.
Γυμνὰ σπαθιά. Αἰφνιδιασμός. Μόνον ἀρβανίτικα ἀκούγονταν. Καὶ τὸ σύνθημα: Κίστε-Στουρνάρι.
Λίγες στιγμὲς ἀργότερα, μετὰ τὴν εἰσβολὴ τοῦ Μάρκου στὸ στρατόπεδον, ὁ Κίτσος Τζαβέλλας κτυπᾶ τὸ στρατόπεδο μὲ 850 παλληκάρια, ἀπὸ τὰ μετόπισθεν.
Ἡ πρώτη σκηνὴ ποὺ βρῆκε ἐμπρός του ὁ Μάρκος ἦταν τοῦ Ἄγο Βασάρη. Τὸν συλλαμβάνει.
Οἱ δικοί του τὸν συμβουλεύουν νὰ ἀποχωρήσουν ἀλλὰ αὐτὸς ἀρνεῖται. Μέθυσε ἀπὸ τὴν ὀρμή του ἴσως…
Ἡ ἐπιχείρησις ἐξελισσόταν μὲ μεγάλη ἐπιτυχία, ὥσπου κάποιαν στιγμή, ἀνάμεσα στὸν Μάρκο καὶ τοὺς πασσᾶδες, εὑρέθῃ μία μάντρα. Αὐτὴν τὴν μάντρα ἔσπευσε νὰ προστατεύσῃ ὁ Τζελαλεντὶν μπέης   μὲ τρεῖς χιλιάδες στρατό. Στὴν ἀναστάτωσι ἐπάνω, γιὰ νὰ μάθῃ ὁ Μάρκος πόσοι κρύβονταν πίσω ἀπὸ τὴν μάντρα, ζητᾶ ἀπὸ τοὺς ἄντρες του νὰ πυροβολήσουν. Οἱ τουρκαλβανοὶ ἀντιπυροβολοῦν καὶ μία σφαίρα κτυπᾶ τὸν Μάρκο στὸ μάτι καὶ πέφτει. Λίγες στιγμὲς ἀργότερα, τυλιγμένος μὲ τὴν κάπα τοῦ ἐξαδέλφου του Τούσα Μπότσαρη, ξεψυχοῦσε.
Οἱ δικοί του, ἐπάνω στὸν πόνο τους, σφάζουν τὸν Ἄγο Βασάρη.

Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μάρκου, κι ἐφ΄ ὅσον ἐνημερώθηκε μόνον ὁ ἀδελφός του Κώστας Μπότσαρης, οἱ Σουλιῶτες ὑπεχώρησαν σιγὰ σιγά. Ὁ Τζελαλεντὶν μπέης ἐπεχείρησε νὰ τοὺς κυνηγήσῃ ἀλλὰ ὁ Γιάννης Τσαούσης, ποὺ κρατοῦσε τὴν γέφυρα, στὴν ὁποίαν θὰ μποροῦσε ὁ Τζελαλεντὶν νὰ κτυπήσῃ τοὺς Σουλιῶτες, κατάφερε νὰ τὸν ἀπωθήσῃ.

Χίλιοι πεντακόσιοι, κατὰ κάποιες μαρτυρίες (Φωτιάδης) ἦσαν οἱ νεκροὶ τῶν ὀθωμανῶν, ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐπίθεσι. Ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες χάθηκαν γύρω στοὺς σαράντα. Τὰ λάφυρα ἦταν πάρα πολλὰ καὶ ἰδιαιτέρως σημαντικά. Ἡ ἀπώλεια ὅμως ἰδιαιτέρως μεγάλη!

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπό:
Ἱστορία τοῦ Σουλίου, Χριστόφορος Πεῤῥαιβός
Ἀπομνημονεύματα πολεμικά, Χριστόφορος Πεῤῥαιβός
Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, Σπυρίδων Τρικούπης
Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις, Διονύσιος Κόκκινος
Οἱ Ἀληθινοὶ Σουλιῶτες, Γιάννης Μπενέκος
Ἡ Ἐπανάστασις τοῦ ΄21, Δημήτριος Φωτιάδης

φωτογραφία

 

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: