Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ὀκτώβριος / 30 Ὀκτωβρίου / 30 Ὀκτωβρίου 1821. Ἡ καταστροφὴ τῆς Κασσάνδρας.

30 Ὀκτωβρίου 1821. Ἡ καταστροφὴ τῆς Κασσάνδρας.

30 Ὀκτωβρίου 1821. Ἡ καταστροφὴ τῆς Κασσάνδρας.Μεχμὲτ Ἀβδοῦλ Ἀμποῦδ πασσᾶς εἶχε ἀναλάβῃ νὰ καταπνίξῃ τὴν ἐπανάστασι στὴν Μακεδονία.
Μετὰ τὶς σημαντικὲς νίκες ποὺ ἐπέτυχαν ὅμως οἱ ἐπαναστάτες, ὑπὸ τὸν Ἐμμανουὴλ Παππᾶ, κι ἐφ΄ ὅσον δὲν ὑπῆρξε σοβαρὴ στήριξις ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη ἐπαναστατημένη Ἑλλάδα, ἀλλὰ οὔτε κι ἀπὸ τοὺς περισσοτέρους προύχοντες τῆς Μακεδονίας, ἦταν φυσικὸ ἐπόμενον νὰ ἀναστραφοῦν γρήγορα οἱ καταστάσεις.

Μετὰ ἀπὸ τὶς πρῶτες νίκες τῶν Τούρκων κατὰ τῶν Ἑλλήνων οἱ Ἕλληνες κατέφυγαν στὰ βουνὰ τῆς Κασσάνδρας καὶ διατηροῦσαν κυρίως ἀμυντικὲς θέσεις.
Στὰ τέλη τοῦ Ὀκτωβρίουτοῦ 1821ὁ Ἀβδοῦλ πασσᾶς ἐξεστράτευσε μὲ 14.000 ἄνδρες γιὰ νὰ ὁλοκληρώσῃ τὴν καταστολή.
Τὴν νύκτα τῆς 29ης πρὸς 30 Ὀκτωβρίου διέταξε τὴν τελική του ἐπίθεσι.
Μία τάφρος ἐχώριζε τοὺς μαχομένους Ἕλληνες ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ κατάφεραν γιὰ πολλὲς ὧρες νὰ τοὺς κρατήσουν στὴν ἄλλην πλευρά.
Οἱ μόλις ἑξακόσιοι Ἕλληνες ὅμως μετὰ ἀπὸ πολλὲς ὧρες, πολεμῶντας πάντα, κατέφυγαν σὲ ἕνα δάσος καὶ τελικῶς σκόρπισαν. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες ἔπεσαν στὰ χέρια τῶν Τούρκων. Κάποιοι, ποὺ διέφυγαν, κατέφυγαν σὲ κοντινὰ νησιά.
Ἡ Κασσάνδρα κατεστράφῃ.
Ὁ Ἀβδοῦλ Ἀμποῦδ πασσᾶς, ἄν καὶ εἶχε δώσῃ ὑπόσχεσι ἀμνηστίας, τελικῶς τὴν ἐπραγματοποίησε μὲ ἀντάλλαγμα ὑψηλὰ λύτρα.

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπὸ τὸ Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις, Διονύσιος Κόκκινος

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: