Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ὀκτώβριος / 27 Ὀκτωβρίου / 27 Ὀκτωβρίου 1912. Ἡ ἀπελευθέρωσις τοῦ Μετσόβου.

27 Ὀκτωβρίου 1912. Ἡ ἀπελευθέρωσις τοῦ Μετσόβου.

27 Ὀκτωβρίου 1912. Ἡ ἀπελευθέρωσις τοῦ Μετσόβου.Τὸ Ἑλληνικὸ στράτευμα, ποὺ ξεκίνησε τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1912, γιὰ νὰ ἀπελευθερώσῃ τὴν Μακεδονία, τὴν Ἤπειρο καὶ τὴν Θράκη, χωρίστηκε σὲ δύο τμήματα. Τὸ πρῶτο, μὲ ἀρχιστράτηγο τὸν βασιλέα Κωνσταντῖνο, ἐστράφῃ πρὸς τὴν Μακεδονία καὶ τὸ δεύτερο, μὲ ἀρχιστράτηγο τὸν Κωνσταντῖνο Σαπουντζάκη, μὲ ἕδρα τὴν Ἄρτα, ἐστράφῃ πρὸς τὴν Ἤπειρον.

Ἡ στρατιὰ τῆς Ἠπείρου, τῆς ὁποίας ὁ ἀρχηγός της ἔφθασε στὴν Ἄρτα, στὶς 2 Ὀκτωβρίου τοῦ 1912, ξεκίνησε παραλλήλως τὶς ἐπιχειρήσεις, μὲ τὸ ὑπόλοιπο στράτευμα.
Ὁ κύριος ῥόλος τῆς στρατιᾶς Ἠπείρου ἦταν μάλλον ἀμυντικός, παρὰ ἐπιθετικός, λόγῳ τῶν ἰσχυρῶν ὀχυρώσεων τοῦ Μπιζανίου, ποὺ ὁπωσδήποτε ἦταν δύσκολο τὸ νὰ καμφθῇ. Λειτουργοῦσε ὅμως καὶ σὰν δύναμις ὑποστηρικτικὴ γιὰ τὴν στρατιὰ Θεσσαλίας, ποὺ ἀπελευθέρωνε βῆμα τὸ βῆμα τὴν Μακεδονία.

Οἱ ἐπιχειρήσεις στὴν Ἤπειρο ξεκίνησαν στὶς 6 Ὀκτωβρίου τοῦ 1912, ὅταν ἕνα τμῆμα τῆς στρατιᾶς, τὸ 7ο τάγμα εὐζώνων, πέρασε τὸ περίφημο «γιοφύρι τῆς Ἄρτης» καὶ ἐπετέθῃ κατὰ τουρκικῶν περιπόλων, τὶς ὁποῖες καὶ διέλυσε. Πολὺ γρήγορα ἡ περιοχὴ ἄρχισε νὰ ἐλευθερώνεται καὶ μία μία, πόλεις καὶ χωριά, νὰ ὑποδέχονται τὸν Ἑλληνικὸ στρατὸ μὲ πανηγυρισμούς.

Μία ἀπὸ τὶς ἐπιτυχίες τῆς ἐκστρατίας, ἦταν στὶς 27 Ὀκτωβρίου τοῦ 1912, ὅταν σῶμα μόνον 330 ἀνδρῶν, προερχόμενον ἀπὸ τὴν Καλαμπάκα, ἀπελευθέρωσε τὸ Μέτσοβο, δίχως σημαντικὲς ἀπώλειες.

Οἱ ἐπιχειρήσεις στὴν Ἤπειρο ἐξηκολούθησαν ἔως τὴν πτώσι τῶν Ἰωαννίνων καὶ τὴν παράδοσι τῶν στρατευμάτων τοῦ Ἐσᾶτ πασσᾶ, στὶς 22 Φεβρουαρίου του 1913.
Ἡ ἐκκαθάρισις τῆς Ἠπείρου, ἀπὸ τὰ ὑπολείμματα τῆς τουρκικῆς στρατιᾶς, ἦταν σχετικὰ εὔκολη, μέσα στὶς ἐπόμενες ἑβδομάδες.

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους», τόμος ΙΔ, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: