Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Νοέμβριος / 1 Νοεμβρίου / 1 Νοεμβρίου 1825. Ἡ νίκη τοῦ Καραϊσκάκη στὸ πέρασμα Ῥιβίου-Λασπῶν.

1 Νοεμβρίου 1825. Ἡ νίκη τοῦ Καραϊσκάκη στὸ πέρασμα Ῥιβίου-Λασπῶν.

1 Νοεμβρίου 1825. Ἡ νίκη τοῦ Καραϊσκάκη στὸ πέρασμα Ῥιβίου-Λασπῶν.Στὶς 26 Ὀκτωβρίου τοῦ 1825Καραϊσκάκης εἰσῆλθε στὸ Μεσολόγγι.  Οὐσιαστικῶς ἦταν ὁ μόνος ἀπὸ τοὺς ὁπλαρχηγοὺς ποὺ στήριζε, ἔως ἐκείνην τὴν στιγμή, τοὺς πολιορκημένους. Ὁ Τσόγκας καὶ ὁ Ῥάγκος ἦσαν ἀκόμη μὲ τὸ μέρος τῶν Τούρκων, μετὰ τὸ προσκήνυμα ποὺ ἀκολούθησε τὴν καταστροφικὴ μάχη τοῦ Πέτα.

Τότε ἦταν ποὺ πρότεινε στοὺς Μεσολογγίτες νὰ συγκεντρώσουν πεντακόσιους ἄνδρες, νὰ συγκεντρώσῃ κι αὐτὸς ἀκόμη περισσοτέρους ἀπὸ ἔξω καὶ νὰ ἀναλάβῃ τὴν φύλαξι τῆς ὀχυρᾶς θέσεως στὴν Σκάλα τοῦ Αἰτωλικοῦ, πρὸ κειμένου νὰ ἀνακόψῃ κάθε κάθοδο τουρκικῶν στρατευμάτων πρὸς τὸ Μεσολόγγι.
Οἱ Μεσολογγίτες συμφώνησαν μὲ τὴν πρότασί του ἀλλὰ ἤδη ἦσαν πολιορκημένοι* καὶ φοβήθηκαν νὰ διαθέσουν ἄντρες γιὰ αὐτὴν τὴν ὑπόθεσι, μὲ ἀποτέλεσμα  νὰ ἀρνηθοῦν τὴν πρότασί του. Ὁ Δημήτρης Μακρῆς μάλλιστα δικαιολόγησε τοὺς συντοπίτες του, γιὰ τὴν ἀπόφασί τους, ἐφ΄ ὅσον ὅλοι οἱ ὁπλαρχηγοί, τῆς Αἰτωλοακαρνανίας, εἶχαν ἐξαφανιστῇ ἤ  συμμαχήσῃ μὲ τὸν Κιουταχῆ.

Τότε ἦταν ποὺ ἀπεφάσισε ὁ Καραϊσκάκης νὰ κάνῃ μόνος του ὅσα περισσότερα μποροῦσε γιὰ νὰ βοηθήσῃ τοὺς πολιορκημένους καὶ νὰ φθείρῃ τοὺς ἐχθρούς. Λαμβάνοντας πολεμοφόδια ἀπὸ τοὺς Μεσολογγίτες, ἐφ΄ ὅσον ἡ κυβέρνησις δὲν τοῦ προμήθευε τὰ ἀπαραίτητα, στὶς 29 Ὀκτωβρίου τοῦ 1825, ἀναχωρεῖ γιὰ Δραγαμέτσο. Φθάνοντας ἐκεῖ μαθαίνει πὼς μία μεγάλη ἐφοδιοπομπὴ τῶν Τούρκων θὰ περνοῦσε ἀπὸ τὴν ὀχυρὰ θέσι ἀνάμεσα στὴν Λάσπη καὶ τὸ Ῥίβιο. Τρέχει μὲ τοὺς ἄνδρες του νὰ πιάσῃ τὴν δυνατὴ ἐτούτη θέσι ἀλλὰ ἔφθασαν ἐκεῖ καθυστερημένοι. Ἡ ἐφοδιοπομπὴ εἶχε ἤδη περάσῃ.

Ἀπογοητευμένος, μαζὺ μὲ τοὺς ἄνδρες του στάθηκαν στὰ βράχια νὰ παρατηροῦν ἀπὸ μακριὰ τὴν σκόνη ποὺ σήκωναν τὰ ὑποζύγια τῶν Τούρκων, ὅταν ἀπὸ τὶς σκοπιές» του τὸν εἰδοποίησαν πὼς ἀπὸ τὴν ἀντίθετο κατεύθυνσι πλησιάζει μία ὁμάδα ἱππέων. Αὐτομάτως καταλαμβάνουν θέσεις, σὲ φυσικοὺς προμαχῶνες, (ταμπούρια) οἱ Ἕλληνες καὶ περιμένουν. Σὲ λίγη ὥρα ἐμφανίζεται τὸ ἀπόσπασμα, ποὺ στὴν πλειοψηφία του ἀποτελεῖτο ἀπὸ πλουσίους μπέηδες καὶ ἀγάδες.
Ἡ ἐπίθεσις τῶν ἀνδρῶν τοῦ Καραϊσκάκη ἦταν τόσο αἰφνιδιαστική, ποὺ μόλις δύο ἀπὸ αὐτοὺς κατάφεραν νὰ διαφύγουν.

Ἡ σημαντικὴ αὐτὴ σύγκρουσις, τὴνβ 1η Νοεμβρίου τοῦ 1825,  ἀπέφερε στὸ σῶμα τοῦ Καραϊσκάκη 500.000 γρόσια καὶ πολλὰ ἄλλα, πολύτιμα ἀντικείμενα. Οὐσιαστικῶς εἶχαν κτυπήσῃ τὴν ἀποστολὴ τοῦ Κιουταχῆ ποὺ στόχευε στὴν στρατολόγησι. Τὰ λάφυρα ἐξυπηρέτησαν τὸν Καραϊσκάκη στὸ νὰ καλύψῃ τὶς ἀνάγκες τῶν ἀνδρῶν του, ποὺ ἔως τότε ἦσαν κυριολεκτικῶς ξυπόλητοι, καὶ στὸ νὰ ἐξακολουθήσῃ τοὺς ἀγῶνες του ὑπὲρ τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Γένους.

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπὸ τὸ «Καραϊσκάκης»,  Δημήτριος Φωτιάδης

*Ἡ πρώτη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου διήρκεσε ἀπὸ τὶς 25 Ἀπριλίου 1825 ἔως τὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 1825. Ἡ δευτέρα πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου ξεκίνησε στὶς 25 Δεκεμβρίου τοῦ 1825 καὶ ἔληξε στὶς 11 Ἀπριλίου τοῦ 1826. Ἡ ἀπελευθέρωσις τοῦ Μεσολογγίου ἔγινε τὴν 1η Μαΐου τοῦ 1829.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: