Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Φεβρουάριος / 28 Φεβρουαρίου / 28 Φεβρουαρίου 1770. Ὁ Ῥωσσικὸς στόλος φθάνει στὴν Μάνη μὲ τοὺς ἀδελφοὺς Ὀρλῶφ.

28 Φεβρουαρίου 1770. Ὁ Ῥωσσικὸς στόλος φθάνει στὴν Μάνη μὲ τοὺς ἀδελφοὺς Ὀρλῶφ.

28 Φεβρουαρίου 1770. Ὁ Ῥωσσικὸς στόλος φθάνει στὴν Μάνη μὲ τοὺς ἀδελφοὺς Ὀρλῶφ.Ἡ Αἰκατερίνη τῆς Ῥωσσίας, ἤ ἄλλως ἡ Αἰκατερίνη Β΄, πρὸ κειμένου νὰ διασφαλίσῃ τὴν ἀπασχόλησι τῶν Τούρκων στὰ νότια, καὶ νὰ μπορέσῃ νὰ διεξαγάγῃ νικητήριον πόλεμο μὲ τὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, δὲν δίστασε νὰ στείλῃ τὰ ἀδέλφια Ὀρλῶφ, τοὺς  Ἀλέξιο Ὀρλῶφ, Γρηγόριο Ὀρλῶφ καὶ Θεόδωρο Ὀρλῶφ, γιὰ νὰ ξεσηκώσουν τοὺς Ἕλληνες. Ἀπὸ δίπλα κι ὁ Ἕλλην Γεώργιος Παπάζωλης. Αὐτὸς μάλλιστα ἦταν ὁ ἐμπνευστὴς τοῦ σχεδίου ἐξαπλώσεως τῶν ἀναταραχῶν, κυρίως στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ περάσῃ ἡ χώρα μας στὴν σφαίρα ἐπιῤῥοῆς τῆς Ῥωσσίας. Ἄλλως τε ἤδη συνέβαιναν πολλῶν εἰδῶν ἀναταραχὲς στὴν Ἑλλαδα. Φαινόταν εὔκολο νὰ συμπέσουν τὰ γεγονότα.
Τὸ 1763 ἐστάλῃ στὴν Ἑλλάδα εἰδικῶς, ἀλλὰ ἡ δράσις του ἀροροῦσε γενικότερα σὲ ὅλην τὴν Μεσόγειο.

Μὲ αὐτὰ τὰ σχέδια στὶς ἀποσκευές τους κατῆλθαν στὴν κυρίως Ἑλλάδα ὁ Παπάζωλης καὶ ἀρκετοὶ ἄλλοι πράκτορες τῆς Αἰκατερίνης ἀπὸ τὸ 1763, ἀλλὰ κάποιοι πηγαινοέρχονταν ἤ ἄλλαζαν ῥόλους, κατὰ καιρούς.

Τὸ κλίμα σχετικὰ καλὸ γιὰ αὐτούς, διότι ὑπῆρχαν ἤδη ἀρκετοὶ ποὺ εἶχαν στηρίξῃ τὶς ἐλπίδες τους στὸν Μόσκοβο. Ὁ Τοῦρκος ἄλλως τε οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ δείχνῃ τὴν κτηνώδη του φύσι.

Στὶς 29 Ἰανουαρίου τοῦ 1769Ἀλέξιος Ὀρλῶφ  τίθεται ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ἐγχειρήματος γιὰ τὴν ἐπανάστασιν στὴν κυρίως Ἑλλάδα καὶ τὰ νησιά.

Οἱ συγκεκριμένες ἀναταραχὲς ξεκίνησαν λοιπόν, ἐξ αἰτίας τῆς δράσεως τῶν Ῥώσσων πρακτόρων, ἀπὸ τὴν Μολδοβλαχία, τὸ Μαυροβούνιον, τὴν Χειμάρρα,  κι ἐξαπλώνονταν. Ὁ σουλτάνος ἔστειλε στρατὸ καὶ ἔκαψε τὰ χωριὰ στὸ Μαυροβούνιον ἀλλὰ καὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ Χιμαριῶτες κυρίως νὰ καταφύγουν τελικῶς μετὰ μεγάλης βίας στὴν Κέρκυρα καὶ στὴν Ἀπουλία.

Πρέπει ὅμως ἐδῶ νὰ σημειώσω πὼς κάποιοι, ἰδιαιτέρως πατριῶτες ἴσως, ἔστειλαν μίαν ἐπιστολὴ στὴν Αἰκατερίνη, μὲ πολλὲς πλαστὲς ὑπογραφές, μὲ τὴν ὁποίαν ἐφέροντο νὰ ζητοῦν τὴν παρέμβασί της στὰ τῆς χώρας μας. Σὲ αὐτὴν τὴν ἐπιστολὴ ἐβασίσθησαν καὶ ὁ Παπάζωλης καὶ οἱ Ὀρλῶφ γιὰ νὰ πείσουν τὴν Αἰκατερίνη νὰ στραφῇ καὶ πρὸς τὴν Νότιο Ἑλλάδα.

Δὲν ἀλλάζει καὶ πολλὰ στοιχεῖα τῆς ἱστορίας αὐτὴ ἡ λεπτομέρεια, ἀλλὰ σαφῶς πρέπει νὰ τὴν λάβουμε ὑπ΄ ὄψιν μας, διότι λίγο ἀργότερα, στὴν ἀλληλογραφία τοῦ Ἀλεξίου Ὀρλῶφ μὲ τοὺς Μανιάτες τοὺς ἐζητήθῃ νὰ θέσουν ἑαυτοὺς ὑπηκόους τῆς Αἰκατερίνης, ἀλλὰ αὐτοὶ ἠρνήθησαν.

Τελικῶς ὁ στόλος τους, δῆλα δὴ μόλις ὀκτὼ πλοῖα, κατέφθασαν στὸ λιμάνι τοῦ Βιτύλου, στὴν Μάνη σὲ δύο δόσεις. Στὶς 28 Φεβρουαρίου τοῦ 1770 τὰ τέσσερα πρῶτα καὶ τὴν 1η Μαρτίου τὰ ὑπόλοιπα.
Ἀμέσως ξεκινοῦν οἱ ἐπιχειρήσεις μὲ τὰ γνωστὰ ἀποτελέσματα κατὰ τῶν Ἑλλήνων.

Φιλονόη.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: