Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάρτιος / 18 Μαρτίου / 18 Μαρτίου 1913. Ἡ δολοφονία τοῦ βασιλέως Γεωργίου.

18 Μαρτίου 1913. Ἡ δολοφονία τοῦ βασιλέως Γεωργίου.

18 Μαρτίου 1913. Ἡ δολοφονία τοῦ βασιλέως Γεωργίου. Θεσσαλονίκη εἶχε ἀπελευθερωθῇ, μὲ πρωτόκολλο,  ἀπὸ τὶς 26 Ὀκτωβρίου (8 Νοεμβρίου) τοῦ 1912.
Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Θεσσαλονίκης ὅμως δὲν ἔκλεισε τὴν ὑπόθεσι τῆς  ἀπελευθερώσεως.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις ὑπῆρχαν καὶ οἱ πολιτικὲς ἀνάγκες τῆς χώρας.
Πρὸς χάριν αὐτῶν ἀπεφάσισε ὁ βασιλεὺς Γεώργιος Α΄  νὰ ἐγκατασταθῇ στὴν Θεσσαλονίκη, πρὸ κειμένου νὰ δείξῃ μὲ τὴν στάσι του πὼς ἡ πόλις εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντικὴ γιὰ τὴν χώρα.
Στὶς 5  Μαρτίου (18 Μαρτίου) τοῦ 1913, ἕνας Σερραῖος, Ἀλέξανδρος Σχινᾶς, τὸν πυροβόλησε πισώπλατα, κατὰ τὴν διάρκεια περιπάτου τοῦ Γεωργίου, ὁ ὁποῖος συνήθιζε νὰ κάνῃ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τοὺς περιπάτους ἄνευ φρουρᾶς.
Ὁ βασιλεὺς Γεώργιος ἐξέπνευσε πρὶν νὰ φθάσῃ στὸ νοσοκομεῖο.

Ὁ Σχινᾶς συνελήφθῃ ἀμέσως ἀλλὰ οὐδέποτε ἔφθασε σὲ δίκη.
Ηὐτοκτόνησε κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀνακρίσεως.
Ἄν καὶ ὑπῆρχαν ὑπόνοιες γιὰ σχέσεις του μὲ Βουλγάρους, τὰ στοιχεῖα ποὺ εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος ἦτο ἐλάχιστα.

Ἐὰν ὁ Σχινᾶς ἦτο δάκτυλος ξένων δυνάμεων, τότε, κατὰ πῶς μᾶς μεταφέρει ὁ φίλος καὶ βιογράφος τοῦ Γεωργίου, W. Christmas, δὲν ὑπῆρχε ἀνάγκη δολοφονίας, διότι ὁ Γεώργιος εἶχε ἤδη γνωστοποιήσῃ στοὺς κύκλους του τὴν πρόθεσί του νὰ παραιτηθῇ ὑπὲρ τοῦ Κωνσταντίνου.
Ἡ δολοφονία ὅμως τοῦ Γεωργίου ἔπαιξε σημαντικὸ ῥόλο στὴν Βόρειο Ἤπειρο, διότι ὁ Κωνσταντῖνος ἀπεμακρύνθη ἀπὸ τὸ πεδίον τῶν μαχῶν καὶ ἀπὸ τὸ πεδίον τῶν διαβουλεύσεων, ἀφήνοντας ἐλεύθερο τὸ πεδίον νὰ δράσουν οἱ φίλοι τῶν Ἰταλῶν καὶ τῶν Αὑστριακῶν

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπό:

τὴν Πολιτικὴ ἱστορία τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος τοῦ Σπυρίδωνος Μαρκεζίνη.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: