Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 19 Μαΐου / 19 Μαΐου 1825. Ὁ Ἀρχιστράτηγος Κολοκοτρώνης.

19 Μαΐου 1825. Ὁ Ἀρχιστράτηγος Κολοκοτρώνης.

19 Μαΐου 1825. Ὁ Ἀρχιστράτηγος Κολοκοτρώνης.Ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο (11 Φεβρουαρίου) τοῦ 1825Ἰμπραὴμ πασσᾶς τῆς Αἰγύπτου, μὲ τοὺς Γάλλους ἐκπαιδευτές του καὶ τοὺς Αἰγυπτίους του, ἦταν στὴν Πελοπόννησο, στὴν Μεθώνη,  καὶ κυριολεκτικῶς, ἀπὸ πλευρᾶς τῆς τότε ἑλληνικῆς κυβερνήσεως,  τὸν εἶχαν ἀφήση ἀνενόχλητο. Οἱ διάφοροι ὁπλαρχηγοὶ παρέμεναν μουδιασμένοι, ἀπὸ τὸν πρόσφατο ἐμφύλιο τοῦ Μαυροκορδάτου καὶ ἡ κεντρικὴ διοίκησις πάσχιζε νὰ ἀλλάξῃ χέρια ἀπὸ τὸν Μαυροκορδᾶτο στὸν Κωλέττη.

Κωλέττης, ὁ ἄλλος …ἀρχιστράτηγος τῆς διαφθορᾶς, κρατοῦσε τὰ «ἔνδοξα στρατεύματά» του κλεισμένα στὸ Ναύπλιο, πρὸ κειμένου νὰ ἀποδείξῃ στὸν Μαυροκορδᾶτο πὼς ἦταν …ἰσχυρότερος ἄνδρας. Κι ἔτσι ὁ Ἰμπραὴμ λίγες ἡμέρες ἀργότερα προσέθεσε μερικὲς χιλιάδες στρατό, στὸ στρατόπεδόν του, τὸν ὁποῖον ἔφερε ἀπὸ τὴν Σούδα, ἀντιστρέφοντας διὰ παντὸς τοὺς ὅρους τοῦ πολέμου ὑπέρ του.
Ὁ πραγματικὸς ἡγέτης τῆς ἐπαναστάσεως στὴν Πελοπόννησο ἀπὸ τὶς 6 Φεβρουαρίου τοῦ 1825 ὅμως εὑρίσκετο ἔγκλειστος στὰ μπουντρούμια τῆς Ὕδρας, πρὸ κειμένου νὰ «προστατευθῇ» ἡ συμμορία τῶν καταχρασστῶν τῆς ἐξουσίας, ἀπὸ τὸ ἄτομόν του. Μὰ παρὰ τὶς ἐκκλήσεις ὅλων τῶν ὁπλαρχηγῶν, τῶν προεστῶν καὶ τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ, ὁ «κίνδυνος γιὰ τὴν πολιτεία» Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, παρέμενε φυλακισμένος, μαζὺ μὲ τὸν υἱό του Γενναῖο, ἀλλὰ κι ἄλλους ἁπλαρχηγούς.

Ὅταν ὅμως ἡ ἀπελπισία γιὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν αἰγυπτιακῶν στρατευμάτων, ἀφ΄ ἑνός, καὶ ἡ βεβαιότης γιὰ τὸ ἀδύνατον τῆς ἀντιστάσεως, ἀφ΄ ἑτέρου, κατέλαβε τοὺς «ἄρχοντες», τότε ἀπεφάσισαν νὰ τὸν ἀπελευθερώσουν.
«Ἔριξαν» λοιπὸν τὰ μοῦτρα τους οἱ φωστῆρες καὶ ὑπέγραψαν τὸ διάταγμα, στὶς 19 Μαΐου τοῦ 1825, βάσει τοῦ ὁποίου ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης διορίζετο γενικὸς ἀρχιστράτηγος τῶν Ἑλληνικῶν Στρατιωτικῶν δυνάμεων.

Στὸ μεταξὺ ὁ Παπαφλέσσας, βλέποντας τὴν ἀναλγησία τῆς κυβερνήσεως, καὶ μὲ τοὺς ὁπλαρχηγοὺς φυλακισμένους, ξεκίνησε γιὰ τὸ Μανιάκι, πρὸ κειμένου νὰ καταθέσῃ μὲ τὶς πράξεις του τὴν μεγάλη του ἀγάπη γιὰ τὴν Πατρίδα καὶ νὰ σβήσῃ μὲ τὰ στερνά του τὰ πρῶτα του… Τὰ ἄσχημα.

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπὸ  «ἡ Ἐπανάστασις τοῦ ΄21» τοῦ Δημητρίου Φωτιάδου.

φωτογραφία

 

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: