Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 23 Ἰουνίου / 23 Ἰουνίου 1822. Ἡ νίκη στὸ Κομπότι.

23 Ἰουνίου 1822. Ἡ νίκη στὸ Κομπότι.

23 Ἰουνίου 1822. Ἡ νίκη στὸ Κομπότι.Ὁ «ἀρχιστράτηγος» Μαυροκορδάτος, ποὺ μόνος του ἔχρισε ἑαυτὸν ἀρχιστράτηγον, ἀπεφάσισε νὰ ἐκστρατεύσῃ πρὸς τὴν Ἤπειρο. Ὁ πραγματικὸς ὅμως στρατιωτικὸς ἐγκέφαλος τῆς ἐκστρατείας ἦτο ὁ Μᾶρκος Μπότσαρης. Αὐτός, μαζὺ μὲ ἀρκετοὺς ἄλλους ὁπλαρχηγούς, ὅπως τὸν Γενναῖο Κολοκοτρώνη, τὸν Στράτο Ἰωάννη, τὸν Γῶγο Μπακόλα, τὸν Γιάννη Κουτελῖδα  καθῶς ἐπίσης καὶ μὲ ἀρκετοὺς φιλέλληνες, ἐξεστράτευσε πρῶτος κι ἔφθασε στὸ Κομπότι, τὸ ὁποῖον καὶ κατέλαβε, στὶς 8 Ἰουνίου (21 Ἰουνίου) τοῦ 1822, θέσις ἀπέχουσα δύο ὧρες ἀπὸ τὴν  Ἄρτα.

Ἡ στρατοπέδευσις ἀπεφασίσθῃ νὰ γίνῃ  ἀρχικῶς στὸ Κομπότι,  φύσει ὀχυρὰ θέσις.

Ἰσμαὴλ Πλιάσσας πασσᾶς κι ὁ Κιουταχῆς πασσᾶς ἦσαν οἱ ἐπὶ κεφαλῆς  τοῦ στρατεύματος τῶν τριῶν χιλιάδων  ὀθωμανῶν, Τούρκων κι Ἀλβανῶν, ἐντὸς τῆς Ἄρτης.

Στὶς 10 Ἰουνίου (23 Ἰουνίου) τοῦ 1822 ὁ Ἰσμαὴλ Πλιάσσας πασσᾶς μὲ 500 ἱππεῖς ἀποφασίζει νὰ ἐπιτεθῇ κατὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς αἰφνιδιάσῃ ἐὰν ὁ στρατηγὸς Κάρολος Νόρμαν, μὲ τὸν ὑπασπιστήν του Ῥάϊνεκ, δὲν εὑρίσκοντο σὲ ἀνιχνευτικὴ ἀποστολή. Εἰδοποιοῦν ἀμέσως τὸν Μᾶρκο Μπότσαρη.

Ὁ Ἰσμαὴλ Πλιάσσας ἤθελε νὰ διαλύσῃ τὸ στρατόπεδον τῶν Ἑλλήνων.

Ὁ Μᾶρκος Μπότσαρης, ἀντελήφθῃ ἀμέσως τὴν παγίδα. Ὁ  Ἰσμαὴλ Πλιάσσας προσπαθοῦσε νὰ βγάλῃ τοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὶς ὀχυρωματικές τους θέσεις καὶ νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσῃ στὸν κάμπο. Διέταξε πρὸς τοῦτο ὁ Μπότσαρης νὰ μὴν κινηθοῦν οἱ ὁπλαρχηγοὶ ἀπὸ τὶς θέσεις τους.

Ὅταν τελικῶς ὁ Ἰσμαὴλ Πλιάσσας ἔφθασε στὶς ὀχυρώσεις τῶν Ἑλλήνων, ἡ ἄμυνα ποὺ βρῆκε ἦτο ἀποφασιστική. Ταὐτοχρόνως ἀπὸ τὰ πλάγια τοῦ ἐπετέθησαν τὰ τμήματα τῶν φιλελλήνων ὁπλαρχηγῶν Ἀνδρέα Δάνια καὶ Πέτρου Ταρέλλα, καθῶς ἐπίσης καὶ σῶμα Σουλιωτῶν.

Ἡ κατάληξις αὐτῆς τῆς μάχης ἦτο νὰ καταδιωχθοῦν οἱ Τοῦρκοι ἔως τῆς Ἄρτης.

Ἡ νίκη στὸ Κομπότι ἀνέβασε τὸ ἠθικὸ τῶν Ἐλλήνων καὶ χαροποίησε ἰδιαιτέρως τὸν «ἀρχιστράτηγο», ὁ ὁποῖος δὲν ἔχασε εὐκαιρία νὰ γνωστοποιήσῃ τὰ ἀποτελέσματα τῆς μάχης ὁπουδήποτε.

Φιλονόη.

 

Πληροφορίες ἀπὸ τὸν Διονύσιο Κόκκινο, Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις.

φωτογραφία

 

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: