Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰανουάριος / 28 Ἰανουαρίου / 28 Ἰανουαρίου 1823. Ἡ μεγάλη νίκη τοῦ Καραϊσκάκη στὸ στενὸ τοῦ Σοβολάκου!

28 Ἰανουαρίου 1823. Ἡ μεγάλη νίκη τοῦ Καραϊσκάκη στὸ στενὸ τοῦ Σοβολάκου!

Στὶς 31 Δεκεμβρίου τοῦ 1822 οἱ Τοῦρκοι, ὑπὸ τὸν Ὁμὲρ Βρυώνη καὶ τὸν Κιουταχῆ πασσᾶ, θερισμένοι ἀπὸ τὴν πείνα καὶ τὶς κακουχίες, ἀποφασίζουν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν πρώτη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου, ποὺ ξεκίνησε στὶς 25 Ὀκτωβρίου τοῦ 1822, καὶ ἀποφασίζουν νὰ ἐπιστρέψουν, μέσῳ Ἀσπροποτάμου, στὰ Ἰωάννινα καὶ στὴν Πρέβεζα.
Μὰ διαπιστώνουν πὼς ὁ Ἀσπροπόταμος εἶναι πλημμυρισμένος κι ἐπιστρέφουν στὸ Βραχῶρι (Ἀγρίνιον), πρὸ κειμένου στὸ μεταξύ, νὰ βρεθοῦν τὰ μέσα, γιὰ νὰ δημιουργηθῇ κάποιο πέρασμα.
Ἕνα τμῆμα ὅμως τῆς στρατιᾶς τους, μὲ τρεῖς χιλιάδες τουρκαρβανῖτες, ὑπὸ τοὺς Ἄγο Βασιάρη, Χατζῆ Μπέντο καὶ Ἰσμαὴλ Πλιάσα πασσᾶ, ἀποφασίζουν νὰ ἀναχωρήσῃ γιὰ τὴν Πρέβεζα, ἀκολουθώντας τὸ ποτάμι ἔως τὶς πηγές του κι ἀπὸ ἐκεῖ πιὰ νὰ σταλοῦν τροφὲς καὶ πρῶτες ὕλες γιὰ τὴν ζεῦξιν τοῦ ποταμοῦ.

Ὁ Καραϊσκάκης, ἄν καὶ στὰ Ἄγραφα, μαθαίνει πὼς κάποιοι τουρκαρβανῖτες πορεύονται πρὸς τὶς πηγὲς τοῦ Ἀσπροποτάμου, μὲ σκοπὸ τὴν ἐπιστροφή τους στὴν Πρέβεζα, τὴν ἴδιαν στιγμὴ ποὺ οἱ ὑπόλοιποι στρατοπέδευαν στὸ Βραχῶρι, κι ἀποφασίζει νὰ τοὺς κτυπήσῃ.
Ἄν καὶ ἡ ἀπόστασις ποὺ τοὺς χώριζε ἦταν ἀρκετὰ μεγάλη, τὴν διασχίζει ἀστραπιαίως, μὲ μία παραδειγματικῶς ταχυτάτη πορεία, μὲ μόλις ὀκτακόσια παλληκάρια, μέσα ἀπὸ τὰ χιονισμένα βουνά, καὶ καταφέρνει νὰ «πιάσῃ» μία σπηλιά, στὸ στενὸ πέρασμα τοῦ Σοβολάκου, πρὶν νὰ καταφθάσουν οἱ τρεῖς χιλιάδες τουρκαρβανῖτες, στὶς 28 Ἰανουαρίου τοῦ 1823

Βλέποντας οἱ πασσᾶδες τὸν Καραϊσκάκη μὲ τὰ παλληκάρια του νὰ τοὺς κλείνουν τὸ πέρασμα, πασχίζουν, ἀνεπιτυχῶς, νὰ τὸν ἐξαγοράσουν μὲ πεντακόσιες χιλιάδες γρόσια, ποσὸ τεράστιο γιὰ ἐκείνη τὴν ἐποχή.
Ὁ Καραϊσκάκης ἐξακολουθεῖ νὰ τοὺς εἰρωνεύεται διαρκῶς. Μὰ οἱ Ἀρβανῖτες ἦσαν ὑπερήφανοι στὸν πόλεμο. Κι ὅσο ὁ Καραϊσκάκης τοὺς ἀποκαλοῦσε «κιοτῆδες», τόσο ἡ ὀργή τους μεγάλωνε.
Τότε ὁ Καραϊσκάκης ἐδέχθη πρόσκλησιν γιὰ μονομαχία ἀπὸ τὸν Χατζῆ Μπέντο.
Ὁ Χατζῆ Μπέντος ἀστόχησε στὸ σημᾶδι του μὰ ὁ Καραϊσκάκης ὄχι.

Ἐπάνω ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ Χατζῆ Μπέντου μεγάλη μάχη, ὁμηρικῶν εἰκόνων, ξεκίνησε.
Στὴν μάχη αὐτὴν σημειώθηκαν σκηνὲς ἐξαιρετικῆς ἀνδρείας.
Οἱ θέσεις τῶν Ἑλλήνων φαίνονταν ἀπρόσβλητες, ἐν ἀντιθέσει μὲ αὐτὲς τῶν Τούρκων. Κι ὅλα ἔδειχναν πὼς μὲ ὑπομονή, στὸ πέρας τῆς ἡμέρας, οἱ Τοῦρκοι θὰ κατεβάλοντο.
Μὰ ξαφνικά, ὁ Γῶγος Μπακόλας, ποὺ ἀπὸ καιροῦ εἶχε συστρατευθῆ μὲ τοὺς Τούρκους, κατάφερε νὰ ὁδηγήσῃ τμῆμα τῶν τουρκινῶν μονάδων στὰ νῶτα τῶν Ἑλλήνων, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ πέριξ τοῦ σπηλαίου θέσεις γρήγορα νὰ ἐγκαταλειφθοῦν καὶ νὰ παραμείνῃ, ἐντὸς τοῦ σπηλαίου, μόνος του ὁ Καραϊσκάκης, μὲ ἐλαχίστους ἄνδρες.

Κι ἐκεῖ, ἀκριβῶς τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ θάνατος ἄρχισε νὰ πλησιάζῃ τὸν καπετάνιο καὶ τὰ παλληκάρια του, ὁ σαλπιγκτὴς σαλπίζει… Ἀκοῦν αὐτοὶ ποὺ διέφυγαν καὶ ἀρχίζουν προσεκτικὰ νὰ ἐπιστρέφουν.
Μὲ μίαν ἀστραπιαία κίνησιν ὁ Καραϊσκάκης ὁρμᾶ ἔξω ἀπὸ τὸ σπήλαιο, φωνάζοντας: «Μὲ τὰ σπαθιὰ Ἕλληνες καὶ τοὺς φάγαμε!».

Αὐτὸ ἦταν.
Οἱ Τοῦρκοι στὴν προσπάθειά τους νὰ κυκλώσουν τὸν Καραϊσκάκη, εὑρέθησαν κυκλωμένοι. Κι αὐτὸ ἐστάθη ὁ χαμός τους.
Ὅσοι κατάφεραν νὰ διαφύγουν ἀπὸ αὐτὴν τὴν μάχη, προσπάθησαν νὰ περάσουν ἀπὸ ἄλλο σημεῖο τὸν Ἀσπροπόταμο, μὰ δὲν τὰ κατάφεραν. Τὸ ὁρμητικὸ νερὸ τοὺς παρέσυρε.
Ὁ Καραϊσκάκης ἐπέστρεψε στὰ Ἄγραφα, γιὰ νέες ἐξορμήσεις.
Στὰ στενὰ τοῦ Βάλτου, στὴν θέσιν Σοβολάκο, ὁ Γεώργιος Καραϊσκάκης ἔγραψε μία ἀπὸ τὶς λαμπρότερες σελίδες τῆς ἱστορίας μας.

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπὸ τά:
«ἐνθυμήματα στρατιωτικά», Νικολάου Κασομούλη
«Καραϊσκάκης», Δημήτριος Φωτιάδης

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: