Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἀπρίλιος / 10 Ἀπριλίου / 10 Ἀπριλίου 1821. Τὰ Ψαῤῥὰ σηκώνουν τὴν σημαία τῆς ἐπαναστάσεως!

10 Ἀπριλίου 1821. Τὰ Ψαῤῥὰ σηκώνουν τὴν σημαία τῆς ἐπαναστάσεως!

10 Ἀπριλίου 1821. Τὰ Ψαῤῥὰ σηκώνουν τὴν σημαία τῆς ἐπαναστάσεως!Ἐλάχιστοι Ψαῤῥιανοὶ ἦσαν γνῶστες τοῦ μυστικοῦ τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας πρὶν τὸ 1821.
Μεταξὺ αὐτῶν τῶν ὁλίγων ὁ Νικόλαος Ἀποστόλης καὶ ὁ Δημήτριος Μαμούνης.

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1821 ὁ Δημήτριος Θέμελης φθάνοντας στὰ Ψαῤῥὰ κατήχησε μερικοὺς ἀκόμη Ψαῤῥιανούς, πρὸ κειμένου νὰ προετοιμασθοῦν γιὰ τὴν μεγάλη ἡμέρα. Οἱ ἔφοροι ποὺ ὁρίσθησαν ἦσαν ὁ Κατσουρέλης Ἀντώνιος, ὁ Μαμούνης Κυριάκος, ὁ Κομνηνὸς Νικόλαος καὶ ὁ Σπανὸς Νικόλαος. Τὸ μυστικὸ ἦταν ἕτοιμο νὰ ἐξαπλωθῇ στὴν νῆσο.
Οἱ πλοίαρχοι ποὺ κατηχήθησαν στὸ μυστικὸ ἀνέβαλαν διαρκῶς τὴν ἔναρξιν τῶν ταξειδίων τους, πρὸς τὴν Μαύρη Θάλασσα, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἀπουσιάζουν μὲ τὴν ἔναρξιν τοῦ ἀγῶνος.

Μὲ τὸ ποὺ ἔγινε γνωστὴ στὰ Ψαῤῥὰ ἡ ἄφιξις τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου στὴν Μολδοβλαχία, κατόπιν καὶ τῆς ἀναγνώσεως τῆς προκηρύξεως τοῦ Ὑψηλάντου, στὰ Ψαῤῥά, ὁ ἀναβρασμὸς στὴν νῆσο πλέον δὲν ἠλέγχετο.
Τὰ πλοῖα ἐξοπλίζοντο ἀπὸ τοὺς πλοιάρχους τους καὶ ἡ δημογεροντία ἀπεφάσισε νὰ συνεννοηθῇ μὲ τοὺς ἄρχοντες τῶν Σπετσῶν καὶ τῆς Ὕδρας, πρὸ κειμένου νὰ συντονίσουν τὶς κινήσεις τους. Παραλλήλως, μὲ διάφορες παραπλανητικὲς ἐπιστολές, ἀπεκοίμιζαν τοὺς ὀθωμανούς, δηλώνοντάς τους ὑποταγή.

Λαμπρὴ ἦταν καὶ τότε ποὺ ὁ ἀναβρασμὸς τῶν Ψαῤῥῶν ἔφθανε στὴν κορύφωσίν του. Οἱ Σπέτσες καὶ ἡ Ὕδρα ἐπίσης εἶχαν σηκώση τὴν σημαία τῆς ἐπαναστάσεως καὶ οἱ Ψαῤῥιανοὶ ἦσαν ἀποφασισμένοι.
Τὴν ἡμέρα τῆς Λαμπρῆς ὁ λαὸς κατέβασε τὴν ὀθωμανικὴ σημαία ἀπὸ τὸ κυβερνεῖον καὶ ἀλληλοασπαζόμενοι ἔλεγον: «Χριστὸς ἀνέστη. Ἡ Ἑλλὰς ἀνέστη».
Τὴν ἐπομένη τῆς Λαμπρῆς συνέλαβαν ὀθωμανικὸ πλοῖο ἀλλὰ ἡ δημογεροντία ἀπεφάσισε νὰ ἀπολύσῃ τοὺς ἐπιβαίνοντες.

Ἀμέσως ξεκίνησαν καὶ ὅλες οἱ ἐνέργειες ἐκεῖνες ποὺ θὰ ὀχύρωναν τὸ νησί, μὲ ὅπλα, πολεμοφόδια καὶ τρόφιμα.
Οἱ τρεῖς στόλοι, τῶν Ψαῤῥῶν, τῶν Σπετσῶν καὶ τῆς Ὕδρας, ἀπὸ ἐκείνην τὴν στιγμὴ καὶ μετὰ θὰ λειτουργοῦσαν, στὶς περισσότερες ναυμαχίες, σὰν ἕνας.

Ἡ ἀνακοίνωσις τῆς Δημογεροντίας, μαζὺ μὲ τὶς ἀναφορὲς γιὰ τὶς ἔως ἐκείνην τὴν στιγμὴ κινήσεις κι ἀποφάσεις τῶν Ψαῤῥιανῶν, πρὸς τοὺς ἐφόρους τῶν Σπετσῶν καὶ τῆς Ὕδρας,  τῶν ἄλλων δύο νήσων, φέρει ἡμερομηνία 10 Ἀπριλίου 1821 καὶ ὑπογράφεται ἀπὸ τὸν ἔφορο, ἀκόμη, καὶ κατοπινὸ ναύαρχο τῶν Ψαῤῥῶν, Νικολῆ Ἀποστόλη.

Τὴν περίοδον ἐκείνη στὰ Ψαῤῥὰ ζοῦσαν περίπου 1300 οἰκογένειες καὶ ὁ στόλος ἀποτελεῖτο ἀπὸ πενήντα τρία πλοῖα. Πυροβόλα, ὅπλα κανόνια ΔΕΝ εἶχαν μὰ δὲν ἀνησυχοῦσαν.
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ ξεκινοῦσε ἡ πειρατία.
Ὅλος ὁ ἐξοπλισμὸς τῶν Ψαῤῥιανῶν προῆλθε ἀπὸ αὐτὴν τὴν πειρατεία.
Ταὐτοχρόνως ὅλοι οἱ δυνάμενοι νὰ σηκώσουν ὅπλο ἀνέλαβαν ἤ τὴν φύλαξιν τῆς νήσου, σὲ διάφορα σημεῖα, ἤ συμμετεῖχαν σὲ πολλῶν εἰδῶν ἐπιχειρήσεις κατὰ τῶν Τούρκων.

Φιλονόη

Σημείωσις

Δύο ἀπόστολοι τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, ὁ Κ. Ῥάμφος καὶ κάποιος Αὐγερινός, ποὺ διέμεναν ἐκείνην τὴν περίοδο στὰ Ψαῤῥά, παρουσίασαν διάφορες προτάσεις πρὸς τὴν Δημογεροντία, οἱ ὁποῖες ὅμως δὲν ἔγιναν δεκτές.  Ὁ Ῥάμφος καὶ ὁ Αὐγερινὸς ἀπείλησαν τοὺς Δημογέροντες πὼς θὰ ἀναφερθοῦν στὴν Ὑπερτάτη Ἀρχή, ἀλλὰ οἱ Ψαῤῥιανοὶ ἀδιαφόρησαν.
Ἡ σημείωσις ἐτούτη γίνεται διότι τὸ ὄνομα Ῥάμφος, στὸ σύγχρονο Ἑλλαδοκαφριστάν, δὲν εἶναι ἄγνωστον.

Πληροφορίες ἀπὸ τὸ «Ὑπόμνημα τῆς Νήσου Ψαῤῥῶν», τοῦ Κωνσταντίνου Νικοδήμου,

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: