Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 9 Ἰουνίου / 9 Ἰουνίου 1800. Ἡ Νίκη τῶν Σουλιωτῶν κατὰ τῶν Μποτσαραίων.

9 Ἰουνίου 1800. Ἡ Νίκη τῶν Σουλιωτῶν κατὰ τῶν Μποτσαραίων.

Φῶτος Τζαβέλλας ἡ ἀπεικόνισις ἀπὸ τὸν Δημήτριο Φωτιάδη καὶ τὴν «Ἐπανάστασιν τοῦ '21»
Φῶτος Τζαβέλλας
ἡ ἀπεικόνισις ἀπὸ τὸν Δημήτριο Φωτιάδη καὶ τὴν «Ἐπανάστασιν τοῦ ’21»

Ἀλῆ πασσᾶς κατάφερε νὰ ἀποκόψῃ τὸ μεγάλο τμῆμα τῆς οἰκογενείας τῶν Μποτσαραίων, ἀπὸ τὸ Σοῦλλι.
Μάλιστα χάρισε μεγάλο κτῆμα, τὸ χωριὸ Βουλγαρέλι καθὼς καὶ τὸ ἀρματολίκι τοῦ Ῥαδιβιζίου στὰ Κιμέρια Ὅρη (Τζουμέρκα),  στὸν Γιῶργη Μπότσαρη*, πρὸ κειμένου νὰ ἀσχολεῖται πλέον μὲ αὐτό, γιὰ νὰ διαβιῇ πλουσιοπάροχα, ἐνᾦ λίγο ἀργότερα πῆρε μαζύ του, στὰ Ἰωάννινα, τὸν υἱὸ τοῦ Κίτσου, ἐγγονὸ τοῦ Γιώργη, Μᾶρκο Μπότσαρη, πρὸ κειμένου νὰ τὸν ἐκπαιδεύσῃ ἱκανοποιητικῶς στὰ πολεμικὰ καὶ στὰ τῆς αὐλῆς του.
Διαμεσολαβητὴς αὐτῆς τῆς …ἐξαγορᾶς ἐστάθη ὁ Τριαντάφυλλος Παλάσκας, ἀπὸ τὴν Γότιστα, γαμβρὸς τοῦ Γιώργη καὶ πιστὸς ὑποτακτικὸς τοῦ Ἀλῆ..

Στὶς 2 Ἰουνίου τοῦ 1800, λίγους μόλις μῆνες μετὰ τὴν προδοσία τῶν Μποτσαραίων, τὰ στρατεύματα τοῦ Ἀλῆ ἄρχισαν νὰ καταφθάνουν στὰ πέριξ τοῦ Σουλλίου ὑψώματα, χωρισμένα σὲ τέσσερις ὁμάδες τῶν 3.000, 3.000, 2.000 καὶ 1.500 ἀνδρῶν.
Ὁ ἴδιος ὁ Ἀλῆ πασσᾶς ἔφθασε τελευταῖος, μὲ ἐπὶ πλέον 1000 ἐπιλέκτους Ἀρβανῖτες.
Μαζύ τους, αὐτὴν τὴν φορά, ἦταν ἡ οἰκογένεια τῶν Μποτσαραίων. Ὁ Γιώργης Μπότσαρης μάλιστα ἦταν πεπεισμένος γιὰ τὴν ἀπώλεια τοῦ Σουλλίου, πολὺ πρὶν ἀποφασίσῃ αὐτὴν τὴν νέα ἐκστρατεία ὁ Ἀλῆς.

Ὅταν ὅμως ἔφθασε ὁ Γιώργης Μπότσαρης, μετὰ τῶν υἱῶν, γαμβρῶν καὶ λοιπῶν πολεμιστῶν τῆς οἰκογενείας του, ἀπεφάσισε νὰ ἀποποιηθῇ τῆς ἀρχηγείας τοῦ σώματος τῶν Μποτσαραίων καὶ νὰ τὴν παραχωρήσῃ στὸν υἱό του Κῖτσο. 
Μαζὺ μὲ τοὺς Μποτσαραίους συμπολεμοῦσαν χίλιοι τουρκαλβανοί.
Σὲ αὐτὸ τὸ στράτευμα, κι ἐφ΄ ὅσον ὅλες οἱ δυνάμεις τῶν Σουλιωτῶν ἦσαν διασκορπισμένες σὲ διάφορα σημεῖα τῆς περιοχῆς, πρὸ κειμένου νὰ προλάβουν τὶς ὅποιες ἐπιθέσεις τῶν στρατευμάτων τοῦ Ἀλῆ, κατάφεραν μόλις ἑξῆντα  Σουλλιῶτες, στὶς 9 Ἰουνίου τοῦ 1800, ὑπὸ τὸν Φῶτο Τζαβέλλα, τὸν Γκόγκα Δαγκλῆ, τὸν Κωλέτζη Φωτομάρα καὶ τὸν Βέλλιο Καραμπίνη, στὴν θέσιν Ῥαϊδοβοῦνι, νὰ σπεύσουν καὶ νὰ ἀντισταθοῦν σὲ αὐτὴν τὴν νέα ἐπίθεσιν.
Ἡ ὁρμὴ τῶν Σουλλιωτῶν ἦταν ἀπερίγραπτος μὲ ἀποτέλεσμα οἱ Μποτσαραῖοι νὰ ἡττηθοῦν καὶ νὰ γελοιοποιηθοῦν. 
Ὁ Γιώργης Μπότσαρης δὲν ἄντεξε αὐτὴν τὴν ἧττα καὶ λίγες ἡμέρες ἀργότερα, ἴσως καὶ μετανοημένος ἀπὸ τὶς ἐπιπτώσεις τῶν πράξεών του, ἴσως ὅμως καὶ φοβούμενος τὴν ἐκδίκησιν τοῦ Ἀλῆ, φαρμακώθηκε.

Φιλονόη

*Λέγεται μάλιστα πὼς ὁ Γιώργης Μπότσαρης ἔλαβε, μαζὺ μὲ τὰ παραπάνω, καὶ εἰκοσιπέντε χιλιάδες γρόσια. (Ἄλλοι λέγουν γιὰ ἑκατὸ χιλιάδες). Μαζὺ μὲ αὐτὰ ἔλαβε ὡς δῶρο καὶ 230 μουλάρια, γιὰ μεταφορὰ τῶν περιουσιακῶν του στοιχείων, καθὼς καὶ τὸ χωρίον Βουλγαρέλι. Ἡ ἀποχώρησις τῶν Μποτσαραίων, σύμφωνα μὲ τὸν Πεῤῤαιβό, ἔγινε νύκτα.

πληροφορίες ἀπὸ τὸ «ἱστορία τοῦ Σουλλίου καὶ τῆς Πάργας» τοῦ Χριστοφόρου Πεῤῥαιβοῦ.

 

 

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: