Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούλιος / Ἰούλιος 1788. Ὁ Λάμπρος Κατσώνης ἐλευθερώνει τὴν Μεγίστη.

Ἰούλιος 1788. Ὁ Λάμπρος Κατσώνης ἐλευθερώνει τὴν Μεγίστη.

Ἰούλιος 1788. Ὁ Λάμπρος Κατσώνης ἐλευθερώνει τὴν Μεγίστη.Τὸ σημερινὸ σημείωμα εἶναι ἀντιγραφὴ ἀπὸ τὴν βιογραφία (ἴσως κι αὐτοβιογραφία) τοῦ Λάμπρου Κατσώνη, τὴν ὁποίαν  ἤ  συνέταξε ἤ διέσωσε ὁ Ἀναστάσιος Παλαιολόγος, ἀνήκων στὸ πλήρωμα τοῦ Κατσώνη.
Τὸ κείμενον περιλαμβάνεται σὲ βιβλίο, μὲ τίτλο «Λάμπρος Κατσώνης» , ποὺ ἐφρόντισε ὁ Τάκης Λάππας νὰ ἐκδοθῇ.

Ἡ κατάληψις τῆς Μεγίστης, ἀπὸ τὸν Κατσώνη, ἐπετελέσθῃ ἐντὸς δύο ἡμερῶν. Ὁ Κατσώνης τὴν ἤθελε γιὰ ὁρμητήριον ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἐφοδιάσῃ τὸν στόλο του, μὲ τὰ ἀποθέματα τοῦ φρουρίου, σὲ τροφὲς καὶ σὲ πολεμοφόδια.
Ὅταν ὁλοκλήρωσε αὐτὸ τὸ τμῆμα τῶν σχεδίων του ἀνεχώρησε γιὰ τὴν Ζάκυνθο, πρὸ κειμένου νὰ ξεχειμωνιάσῃ.
Τὸ 1788 ἦταν ἡ πρώτη χρονιὰ δράσεως τοῦ Λάμπρου στὸ Ἀρχιπέλαγος καὶ στὸ Ἰόνιον Πέλαγος. Ἀπὸ τὴν ἐμφάνισί του καὶ μετὰ οἱ ὀθωμανοὶ δυσκολεύονταν νὰ κυκλοφορήσουν στὸ Ἀρχιπέλαγος. Ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν ναυμαχία τῆς Ἄνδρου, στὴν ὁποίαν ἡττήθῃ ὁ Κατσώνης, πολὺ γρήγορα ἐπαναδημιούργησε στόλο κι ἐπανέλαβε τὶς δράσεις του.
Ἄν καὶ ἡ Ῥωσσία εἶχε διακόψῃ ἐπισήμως τὴν στήριξί της στὸ πρόσωπό του, ἐκεῖνος ἐξηκολούθησε γιὰ μερικοὺς μῆνες ἀκόμη.

Φιλονόη

«…Τὸν Ἰούλιον μῆνα πλεύσας εἰς Λυκίαν ἦλθεν εἰς τὴν νῆσον Κισθήνην (Καστελόῤῥιζον), ὅπου ἦτο φρούριον ὠχυρωμένον μὲ τείχη καὶ εἰκοσιτέσσερα κανόνια ἀπὸ 18 ἔως 40 λίτρων καὶ τὸ ὁποῖον ἐφύλαττον 1150 ὡπλισμένοι Τοῦρκοι.
Ὁ Λάμπρος θέλων νὰ κυριεύσῃ τὸ φρούριον τοῦτο ἔκαμεν ἀπόβασιν εἰς τὴν ξηράν, ἔστησε κανόνια καὶ πυροβολῶν δύω ἡμερονύκτια ἐκρήμνισε ἀρκετὸν μέρος τοῦ τείχους καὶ ἡτοιμάζετο ἤδη νὰ κάμῃ προσβολήν. Οἱ δὲ πολιορκούμενοι οὔτω φοβηθέντες ὕψωσαν λευκὴν σημαίαν καὶ ἐξαποστείλαντες πρέσβεις πρὸς τὸν Λάμπρον ὑπεσχέθησαν νὰ παραδώσωσι τὸ φρούριον καὶ τὰ ὅπλα, ἄν προλαβόντως ἐγγυηθῇ τὴν εἰς Ἀσίαν ἀσφαλῆ αὐτῶν ματαβίβασιν.

Ὁ Λάμπρος ἐδέχθη τὰ συνθήκας καὶ ἐκείνους μὲ ἀπέστειλεν εἰς τὴν Ἀσίαν, τὸ φρούριον ἀπογυμνώσας τῶν ὅπλων κατηδάφισεν.
Ἐκεῖθεν διευθύνας τὸν στόλον του εἰς Κύπρον καὶ Συρίαν  ᾐχμαλώτισε ἕξ ἐχθρικὰ πλοῖα, ἅπερ ἐπίσης ὁπλίσας προσήρμοσεν εἰς τὸν στόλον του καὶ οὕτως ἐπαυξήσας αὐτὸν εἰς δέκα ἕξ πλοῖα, περιέπλεε μετ’ αὐτῶν τὰ παράλια τῆς Αἰγύπτου καὶ Συρίας.
Τοσοῦτον δὲ φόβον ἐνέβαλεν εἰς τὰς τῶν Ὀθωμανῶν ψυχάς, ὥστε διὰ νὰ διαμείνωσιν ἀβλαβεῖς, ἀπὸ τὰς τοῦ Λάμπρου ἐπηρεάσεις, ὄχι μόνον τὸν στόλον αὐτῶν διεχώρισαν εἰς  δύω μέρη, ἀποτρέψαντες τεσσαράκοντα πλοῖα, τὰ ὁποῖα ἦσαν προωρισμένα διὰ τὸν Εὔξεινον Πόντον, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐκ τῶν παραθαλασσίων τῆς Ἀσίας πόλεων διωρισμένα στρατεύματα πρὸς διάβασιν εἰς Ἀδριανούπολιν κατὰ τῆς Ῥωσσίας φοβούμενα τὰς τοῦ Λάμπρου θαλασσίους ἐπιδρομάς, ἠναγκάσθησαν νὰ διαμείνωσι πρὸς διαφύλαξιν τῆς ἰδία των πατρίδος….»

 

 

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: