Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Νοέμβριος / 2 Νοεμβρίου / 2 Νοεμβρίου 1788. Ἡ περιφρόνησις τῶν Σουλιωτῶν πρὸς τοὺς ἐχθρούς τους.

2 Νοεμβρίου 1788. Ἡ περιφρόνησις τῶν Σουλιωτῶν πρὸς τοὺς ἐχθρούς τους.

2 Νοεμβρίου 1788. Ἡ περιφρόνησις τῶν Σουλιωτῶν πρὸς τοὺς ἐχθρούς τους.Τὸ Σοῦλι, ἤ Κακοσοῦλι, ὅπως τὸ εἶπαν ἀργότερα, ἦταν ἡ κυρία πηγὴ τῆς ἀντιστάσεως στὴν Ῥούμελη. Ὅπου Ῥούμελη, ἐκεῖνα τὰ χρόνια, ἐννοοῦμε ὅλην τὴν περιοχὴ ἀπὸ τὸν Ἀξιὸ ἔως τὴν Κόρινθο.
Ἦταν κυρία πηγὴ ἀντιστάσεως τὸ Σοῦλι, ὄχι διότι οἱ ἄλλες περιοχὲς δὲν εἶχαν γράψει σελίδες μὲ τὸ αἷμα τους στὴν ἱστορία, ἀλλὰ διότι στὸ Σοῦλι ὑπῆρχαν ὀργανωμένες κοινωνίες, μὲ συγκεκριμένες δομές, τρόπο διακυβερνήσεως καὶ ἀπόλυτον αὐτονομία. Αὐτὸ σημαίνει πὼς οἱ ἐξαιρετικῆς ἀνδρειοσύνης καὶ ἡρωϊσμοῦ, τοπικὲς ἀντιστάσεις δὲν μποροῦν νὰ συγκριθοῦν μὲ αὐτὸ ποὺ συνέβη στὸ Σοῦλι, διότι ἡ συνοχή τους ἦταν περιστασιακὴ καὶ εὐάλωτη, ἐν ἀντιθέσει μὲ αὐτὴν τῶν Σουλιωτῶν.

Ὅμως τὰ κατορθώματα τῶν Σουλιωτῶν τὰ ἐξιστοροῦμε σὲ διάφορα ἄλλα σημεῖα αὐτῆς τῆς σελίδος.
Σήμερα θὰ σᾶς παρουσιάσω μόνον μίαν ἐπιστολὴ τῶν Σουλιωτῶν πρὸς τοὺς κατοίκους τῆς Πρεβέζης, μὲ τὴν ὁποίαν ἀπαιτοῦσαν νὰ ἐλευθερωθοῦν σύντροφοί τους. Σύντροφοι ποὺ εἶχαν συλληφθῆ, κατὰ πῶς ἀντιλαμβανόμεθα, ἀπὸ τοὺς τοπικοὺς ἄρχοντες, προς χάριν τῶν Τούρκων τῆς Ἁγίας Μαύρας (Λευκάς).

Ἡ ἐπιστολὴ ἐστάλη στὶς 2 Νοεμβριου τοῦ 1788 (κατὰ πάσαν πιθανότητα παλαιὸ ἡμερολόγιον, ὁπότε θεωρητικῶς, μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα, συζητᾶμε γιὰ τὴν 16η Νοεμβριου τοῦ 1788) κι ἔχει ὡς ἐξῆς:

«Ἐκ Σουλίου, 2 Νοεμβρίου 1788

Ἔντιμοι καὶ εὐγενεῖς Σύνδικοι τῆς Πρεβέζης,
                            σᾶς ἀσπαζόμεθα.

Ἐμάθαμε ὅτι ὁ ἐξοχώτατος ἔκτακτος – προβλεπτὴς, τῆς Ἁγίας Μαύρας διέταξε νὰ πιασθοῦν ἄνθρωποί μας, ποὺ εἶχαν ἔλθη, χάριν ὑποθέσεών τους.
Σεῖς γνωρίζετε πολὺ καλὰ πὼς μὲ τοὺς Τούρκους δὲν ἔχουμε καμμίαν σχέσιν καὶ ὅταν συναντώμεθα μὲ αὐτοὺς ἀλλάζουμε ντουφεκιές.
Ἀλλὰ μὲ τὸν πρίγκηπα εἴμεθα πάντοτε πιστοὶ καὶ σὲ κάθε περίπτωσιν καὶ ἀνάγκην του εἴμεθα πρόθυμοι, ὅσοι εὑρισκόμεθα εἰς τὸ Σοῦλι, δηλαδὴ περὶ τοὺς 3.000 ἄνδρες, νὰ χύσωμεν τὸ αἷμα μας…

Φροντῖστε νὰ ἀπολυθοῦν οἱ ἄνθρωποί μας….
…γιατί, μάρτυς μας ὁ Θεός, γιὰ τοὺς τέσσερις αὐτούς, ἐμεῖς θὰ πιάσωμεν 50 Πρεβεζάνους…

Μὴν νομίσετε ὅτι ἐμεῖς φοβούμεθα τὸν Ἀλῆ πασᾶ καὶ τὴν Τουρκιά.
Ἄν αὐτοὶ μποροῦσαν, θὰ μᾶς εἶχαν ὡς τώρα ξεκάμει.
Ἄλλο δὲν σᾶς γράφουμε, μόνον θέλουμε νὰ ἀπολυθοῦν οἱ ἄνθρωποί μας καὶ οὔτε ἄλλην εἰδοποίησιν θὰ σᾶς στείλουμε…

Οἱ καπεταναῖοι:
Πᾶσχο Κύρκος, Νάσιο Κόκκαλης, Γεωργάκη Τσεκούρης, Γιάννης Σοῦλος».

Ἡ στάσις τῶν Σουλιωτῶν δὲν δηλώνει παράκλησιν ἀλλὰ ἀπαίτησιν.
Αὐτὴ ἡ στάσις ἦταν ποὺ τελικῶς πολεμήθηκε καὶ μὲ δόλο κάμφθηκε ἀπὸ τὸν Ἀλῆ παsσᾶ, λίγα χρόνια ἀργότερα.

Οἱ Σουλλιῶτες αὐτοὶ ἀπελευθερώθησαν, τελικῶς, στὶς 17 Φεβρουαρίου τοῦ 1789.

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπὸ τὸ «Οἱ ἀληθινοὶ Σουλιῶτες», Γιάννη Μπενέκου.

Ἡ φωτογραφία προέρχεται ἀπὸ τὴν «Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασιν» τοῦ Διονυσίου Κοκκίνου.

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: