Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰανουάριος / 29 Ἰανουαρίου / 29 Ἰανουαρίου 1827. Ξεκινᾶ ἡ μάχη τῆς Καστέλλας.

29 Ἰανουαρίου 1827. Ξεκινᾶ ἡ μάχη τῆς Καστέλλας.

29 Ἰανουαρίου 1827. Ξεκινᾶ ἡ μάχη τῆς ΚαστέλλαςΤὸ 1827 βρῆκε τοὺς Ἕλληνες σὲ μεγάλες ἀναταραχές.
Ἤδη ἡ Δυτικὴ Στερεὰ Ἑλλὰς εἶχε περάση στὰ χέρια τῶν ὀθωμανῶν καὶ ὁ Κιουταχῆς, κινούμενος πρὸς τὴν Ἀττική, ὅπου συναντοῦσε ἀντίστασιν, τὴν ἐκμηδένιζε.
Στόχος του νὰ ἀνακαταλάβῃ τὴν Ἀθῆνα, ποὺ τὴν κρατοῦσαν ἀκόμη οἱ Ἕλληνες.

Πίσω ἀπὸ τὸν Κιουταχῆ ὅμως ἐκκινήθη ταχύτατα ὁ Γεώργιος Καραϊσκάκης, ὁ ὁποῖος σάρωσε κυριολεκτικῶς τὶς τουρκικὲς δυνάμεις, ἀπὸ ὅπου περνοῦσε, ἀπελευθερώνοντας ἀμάχους καὶ γυναικόπαιδα καὶ ἐμφυσώντας συναισθήματα ἑνότητος καὶ πατριωτισμοῦ στοὺς Ἕλληνες.
Τὸ στράτευμά του, ἀποτελούμενον ἀπὸ περίπου τρεῖς χιλιάδες ἄνδρες, τὸ κατηύθυνε πρὸς τὴν Ἀττική, μὲ σκοπὸ νὰ καθαρίσῃ διὰ παντὸς τὴν Στερεὰ Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς τούρκους.
Πρὸς τοῦτο καὶ συνεκρότησε στρατόπεδον στὴν Ἐλευσίνα, ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 1827, ὅπου σιγὰ σιγὰ ἄρχισαν νὰ συγκεντρώνονται πολεμιστὲς ἀπὸ τὴν Πελοπόννησον καὶ τὴν Στερεὰ Ἑλλάδα, γιὰ νὰ τὸν ἐνισχύσουν.

Στὶς 21 Ἰανουαρίου τοῦ 1827 ἀπεφασίσθη ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες νὰ μετακινηθῇ τμῆμα τοῦ στρατεύματος πρὸς τὸ Μενίδι, γιὰ νὰ κτυπήσῃ τὶς ἐκεῖ δυνάμεις τῶν ὀθωμανῶν. Ὁ Διονύσιος Βούρβαχης, ὁ Ἰωάννης Νοταρᾶς καὶ ὁ Βᾶσσος Μαυροβουνιώτης μετεκινήθησαν, μὲ τοὺς ἄνδρες τους, πρὸς τὸ Μενίδι, γιὰ νὰ κτυπήσουν τοὺς τούρκους στὸ Καματερό. Ἡ μάχη ποὺ ἔγινε στὶς 27 Ἰανουαρίου τοῦ 1827 κατέληξε μὲ ἦττα τῶν Ἑλλήνων καὶ μεγάλες ἀπώλειες.

Μετὰ τὴν μάχη τοῦ Καματεροῦ, ὁ Κιουταχῆς ἀπεφάσισε νὰ καθαρίσῃ τὸν Πειραιᾶ καὶ τὸ Φάληρο, ὅπου ἐστρατοπέδευαν ἑλληνικὰ σώματα, γιὰ νὰ στραφῇ μετὰ πρὸς τὴν Ἀκρόπολιν καὶ τὴν Ἐλευσίνα.
Στὴν Καστέλλα τοῦ Πειραιῶς, ὑπὸ τὸν Ἰωάννη Μακρυγιάννη, τὸν Δημήτρη Μπενιζέλο καὶ τὸν Σπῦρο Δοντᾶ παρέμεναν 250 πολεμιστές, ποὺ ἐδέχθησαν στὶς 29 Ἰανουαρίου τοῦ 1827, ἀνιχνευτικὲς βολὲς ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ Κιουταχῆ καὶ τὴν ἐπομένη, 30 Ἰανουαρίου τοῦ 1827, ἔντονες πιέσεις ἀπὸ τὰ τουρκικὰ σώματα ἱππικοῦ καὶ πεζικοῦ, διαδοδικῶς, ἐνᾦ ταὐτοχρόνως κανονιοβολοῦντο οἱ ἑλληνικὲς θέσεις.
Ἡ ἀντίστασις ὅμως τῶν πολεμιστῶν μας, ἦτο ἀποφασιστικὴ καὶ λυσσώδης, ἐνᾦ ἔλαβαν σημαντικὴ βοήθεια ἀπὸ δύο ψαῤῥιανὰ πλοῖα, ποὺ δὲν ἔπαυσαν νὰ κανονιοβολοῦν, μαζὺ μὲ καὶ τὴν «Καρτερία»,  κατὰ τῶν τουρκικῶν θέσεων, μὲ ἀποτέλεσμα, ἄν καὶ ἡ μάχη διήρκεσε πέντε ὧρες, τὰ τουρκικὰ στρατεύματα δὲν ἐπέτυχαν τὸν στόχο τους. Οἱ ἀπώλειες γιὰ τοὺς τούρκους ἐκείνην, τὴν πρώτη ἡμέρα, ἦσαν περισσότεροι τῶν 300, τραυματίαι καὶ νεκροί, ἐνᾦ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Ἑλλήνων ἑξήντα.

Τὸ στρατόπεδον τῆς Καστέλλας ἐξηκολούθησε ἔως τὶς 20 Φεβρουαρίου τοῦ 1827 νὰ πολιορκεῖται κατὰ διαστήματα, ἐφ΄ ὅσον ὁ Κιουταχῆς πίστευε πὼς πρῶτα ἔπρεπε νὰ «καθαρίσῃ» τὶς ὀχυρὲς θέσεις καὶ μετὰ νὰ ἀσχοληθῇ σοβαρὰ μὲ τὴν Ἀκρόπολιν.

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπό:

«Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις», Διονύσιος Κόκκινος

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: