Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰανουάριος / 30 Ἰανουαρίου / 30 Ἰανουαρίου 1923. Ἡ σύμβασις ἀνταλλαγῆς πληθυσμῶν τῆς Λωζάννης

30 Ἰανουαρίου 1923. Ἡ σύμβασις ἀνταλλαγῆς πληθυσμῶν τῆς Λωζάννης

30 Ἰανουαρίου 1923. Ἡ σύμβασις ἀνταλλαγῆς πληθυσμῶν τῆς Λωζάννης

Ἡ πρώτη σύμβασις παγκοσμίως, ἀνταλλαγῆς πληθυσμῶν, ποὺ στὴν πραγματικότητα ἦταν ἐκτόπισις πληθυσμῶν, ὑπεγράφη στὴν Λωζάννη στὶς 30 Ἰανουαρίου τοῦ 1923, ἕξι ὁλοκλήρους μῆνες πρὶν τὴν ὑπογραφὴ τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης, στὶς 24 Ἰουλίου τοῦ 1923, ἀντικαθιστώντας τὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν, ποὺ ὑπεγράφη στὶς 28 Ἰουλίου (10 Αὐγούστου) τοῦ 1920, στὴν πόλιν Σὲβρ τῆς Γαλλίας.

Σύμβασις τῆς Λωζάννης ᾤριζε τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν μὲ βάσιν τὸ θρήσκευμα καὶ ὄχι τὴν ἐθνική τους ταὐτότητα, κάτι ποὺ στὴν πραγματικότητα θεωρεῖται ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος, ἐφ΄ ὅσον οὔτε οἱ πληθυσμοὶ αὐτοὶ ἐπροστατετύθησαν ἤ ἀποζημιώθησαν, μὰ κυρίως ἀπεκόπησαν ἀπὸ τὶς ἑστίες τους, τραυματίζοντας διὰ παντὸς τὴν ταὐτότητά τους καὶ ἀφήνοντας ἐλεύθερο τὸ ἔδαφος τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν ἐδαφῶν ποὺ κατεῖχαν ἀπὸ πολυεθνικὲς καὶ τὸ ἑβραιοκρατούμενον τουρκικὸ κράτος τῶν ντονμὲ Νεοτούρκων.
Ἡ Σύμβασις ἀνεφέρετο σὲ 190.000 Ἕλληνες καὶ 355.000 Τούρκους, ἄν καὶ στὴν πραγματικότητα οἱ ἤδη ἐκτοπισθέντες, ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ Ἕλληνες, ξεπερνοῦσαν τὸ 1.000.000.

Οἱ ἀποζημιώσεις τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν, μὲ βάσιν πάντα τὰ κατέχοντα περιουσιακά τους στοιχεῖα, πρὸ τῶν πολέμων, οὐδέποτε ἔφθασαν καὶ κατεδικάσθησαν αὐτοὶ οἱ πληθυσμοὶ σὲ ἰσόβια ἀνέχεια.
Ἡ χειροτέρα ὅμως ἔκβασις τῆς Συμβάσεως αὐτῆς ἦταν ὁ ἐξισλαμισμὸς τῶν πληθυσμῶν, ποὺ θέλησαν νὰ παραμείνουν στὴν Τουρκία καὶ τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμὸς παραμένει ἄγνωστος.

Ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἀπελάθησαν οἱ μουσουλμανικοὶ πληθυσμοὶ (Τοῦρκοι, μουσουλμάνοι Ῥομᾶ, Πομᾶκοι, Τσάμηδες, ντονμέ), πλὴν αὐτῶν ποὺ κατοικοῦσαν στὴν Θράκη καὶ ἀπὸ τὴν Τουρκία οἱ χριστιανικοὶ πληθυσμοί, πλὴν αὐτῶν ποὺ κατοικοῦσαν στὴν Ἴμβρο, στὴν Τένεδο καὶ στὴν Κωνσταντινούπολιν.
Οἱ παραμένοντες χριστιανικοὶ πληθυσμοὶ ὅμως στὴν Τουρκία, ἐὰν δὲν εἶχαν χάση τὴν ἰθαγένειά τους καὶ τὰ πολιτικά τους δικαιώματα, ὑπεχρεώθησαν, ἀπὸ μίαν λίστα 30 ἐπαγγελμάτων, ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ ἀσκήσουν, ἤ στὸν ἔμμεσον ἐκτοπισμὸ ἤ στὸν οἰκονομικὸ ἀφανισμό.
Ἡ Σύμβασις τῆς Λωζάννης θεωρεῖται ξεχωριστὴ συμφωνία μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας, στὸ παρασκήνιον τῶν διαβουλεύσεων τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης.

Συνθήκη τῆς Λωζάννης, ποὺ ἠκολούθησε, καθῴριζε πλέον τὴν συνοριογραμμὴ τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸ νεοσύστατον κράτος τῆς Τουρκίας, τὴν ἐπιστροφὴ τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης καὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως στοὺς Τούρκους, καθὼς καὶ τῶν νήσων Τενέδου καὶ Ἴμβρου, ἀλλὰ καὶ ἐπεκύρωνε ὅρους τῆς συνθήκης τῶν Σεβρῶν.

συνθήκη τῶν Σεβρῶν ὑπεγράφη μετὰ τὴν ἧττα τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας  στὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ στὴν πραγματικότητα ἦταν ἡ ἐπικήρωσις διαλύσεως τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ ἡ συμφωνία παραδόσεως ἐπαρχιῶν της, ὡς προτεκτοράτα τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν (ἀργότερα Ο.Η.Ε.) στὴν Ἀγγλία (ΜεσοποταμίαἸράκ, Ὑπεριορδανία, Παλαιστίνη), στὴν Γαλλία (Συρία, Λίβανος) καὶ στὴν Ἰταλία (Ἀνατολία).
Ἀπεκόβοντο ἐπίσης τμήματα τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ ἀνεγνωρίζοντο ὡς κράτη. (Χετζᾶζ -τμῆμα τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, Κουρδιστὰν καὶ Ἀρμενίας).
Τέλος συνεφωνήθη  ἡ ἐκχώρησις τμημάτων τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ποὺ εἶχαν ἀπελευθερωθῆ, στὴν Ἑλλάδα.
[Τμημάτων τῆς Θράκης (Ἀνατολικὴ Θράκη, ἔως ἔξω ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν), τῆς Μικρᾶς Ἀσίας (ἐπαρχία Σμύρνης) καὶ νήσων τοῦ Αἰγαίου (Ἴμβρος, Τένεδος),  τῆς Ἠπείρου (μυστικὸν σύμφωνον Βενιζέλου ΤιττόνιΒόρειος Ἤπειρος)].

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπό:

Συνθήκη Λωζάννης

Κεφαλαιώδη τινὰ ζητήματα τῆς συνθήκης τῆς Λωζάννης

Βλάσης Ἀγτζίδης, οἱ ἐξισλαμισμένοι Ἕλληνες στὴν σημερινὴ Τουρκία

Βλάσης Ἀγτζίδης, γιὰ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας

εἰκόνα

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: