Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Φεβρουάριος / 2 Φεβρουαρίου / 2 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ ἀτυχὴς δημιουργία Ἑλληνικῆς Τραπέζης!!!

2 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ ἀτυχὴς δημιουργία Ἑλληνικῆς Τραπέζης!!!

«…Στὶς 2  Φεβρουαρίου (τοῦ 1828) μὲ τὸ ψήφισμα Ζ΄ ἱδρύθηκε «Ἐθνικὴ Χρηματιστικὴ Τράπεζα»…»

Γράφει ἡ Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους καὶ συνεχίζει:

2 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ ἀτυχὴς δημιουργία Ἑλληνικῆς Τραπέζης!!!15

«…Στὶς 3 Φεβρουαρίου συνεστήθη «ἐπὶ τῆς Διευθύνσεως τοῦ Ταμείου Ἐπιτροπή» ποὺ ἀπαρτίζετο ἀπὸ τὸν πρόβουλο τοῦ Τμήματος Οἰκονομίας τοῦ Πανελληνίου καὶ ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Κοντόσταυλο καὶ τὸν Γεώργιο Σταύρου, ποὺ διῳρίσθησαν στὶς 5 Φεβρουαρίου. Οἱ τρεῖς αὐτοὶ ἀπετέλεσαν καὶ τὴν «ἐπὶ τῆς διευθύνσεως τῆς Ἐθνικῆς Χρηματιστικῆς Τραπέζης Ἐπιτροπήν».

Στὶς 7 Φεβρουαρίου  ἡ Ἐπιτροπὴ αὐτὴ «ἐπιφορτίζεται προσωρινῶς τὰ χρέη τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν. Τὴν ἰδίαν ἡμέρα διῳρίσθηκε ταμίας τῆς Ἑλλάδος ὁ Ἰωάννης Δομπόλης, ποὺ θὰ ὑπάγετο στὴν Ἐπιτροπὴ αὐτήν.

Στὶς 29 Μαρτίου καθῳρίσθησαν μὲ διάταγμα οἱ ἀρμοδιότητες τῶν Ἐπιτροπῶν τοῦ Πανελληνίου:
τῆς ἐπὶ τῆς Διευθύνσεως τῆς Ἐθνικῆς Χρηματιστικῆς Τραπέζης Ἐπιτροπῆς….»

Μὲ τὸ ἴδιο διάταγμα (Ψήφισμα Ζ) ἀποφασίζεται ἐπίσης ἡ δημιουργία Νομισματοποπείου καὶ  ἡ ἀνάθεσις κοπῆς νομίσματος στὴν Ἐθνικὴ Χρηματιστικὴ Τράπεζα, τοῦ Φοίνικος, μὲ τὶς ὑποδιαιρέσεις αὐτοῦ, κάτι ποὺ τελικῶς ὁλοκληρώθηκε ἐντὸς τοῦ ἔτους, μὲ ἕνα μεταχειρισμένο μηχάνημα κοπῆς νομισμάτων, ποὺ προμηθεύτηκαν ἀπὸ τὴν Μάλτα, ἀλλὰ παρεδόθη τὸ νόμισμα στὴν κυκλοφορία τὴν 1η Ὀκτωβρίου τοῦ 1829.
Ἡ τράπεζα θὰ ἐβασίζετο σὲ συνεισφορὲς Ἑλλήνων καὶ φιλελλήνων καὶ τὸ πρῶτο της ἐπιτόκιον ἦταν 8%.
Σημαντική, κατὰ τὰ ἐπίσημα στοιχεία, βοήθεια προσέφερε ὁ Ἰωάννης Γαβριὴλ Ἐϋνάρδος (Jean-Gabriel Eynard), τραπεζίτης.

2 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ ἀτυχὴς δημιουργία Ἑλληνικῆς Τραπέζης!!!16 2 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ ἀτυχὴς δημιουργία Ἑλληνικῆς Τραπέζης!!!17 2 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ ἀτυχὴς δημιουργία Ἑλληνικῆς Τραπέζης!!!18

ἀρχεῖον Κωλέττη

Παραλλήλως, περὶ τὰ τέλη Φεβρουαρίου τοῦ 1828 καθῳρίσθη ἡ ἰσοτιμία μὲ τὰ ξένα νομίσματα, βάσει γροσίων, πρὸς διευκόλυνσιν ἐμπορικῶν συναλλαγῶν ἀλλὰ καὶ τῶν Ἑλλήνων, ποὺ ἔως τότε μόνον μὲ γρόσια συναλλάσσοντο.

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1830 ὁρίσθησαν οἱ νέες ἰσοτιμίες μεταξὺ Φοίνικος καὶ ξένων νομισμάτων.
Ὁ Φοίνιξ ἦτο ἀπὸ ἄργυρον καὶ οἱ ὑποδιαιρέσεις του ἀπὸ χαλκό.

Ἡ Ἐθνικὴ Χρηματιστικὴ Τράπεζα λειτούργησε ἐλάχιστα (ἔως τὸ 1834, ποὺ ἔκλεισε μὲ ἀπόφασιν τῆς Ἀντιβασιλείας) ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως.
Μὲ διάταγμα τοῦ Ὄθωνος, ὑπὸ τὴν αὐστηρὰ ἐπίβλεψιν τῶν Rothschild, στὶς 11 Ἀπριλίου τοῦ 1841, ἡ Ἐθνικὴ Χρηματιστικὴ Τράπεζα …ἀναγεννᾶται σὲ «Ἐθνικὴ Τράπεζα», μὲ τὸν Γεώργιο Σταύρου ἐπίσης ἐπὶ κεφαλῆς ἀλλὰ τώρα πιὰ σὰν ὑποκατάστημα τῶν ….Rothschild!!!

Greece_as_a_kingdom_or_a_statistical_des

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπό:

Ἱστορία Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τόμος ΙΒ.

2 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ ἀτυχὴς δημιουργία Ἑλληνικῆς Τραπέζης!!!

Δ΄ Ἐθνοσυνέλευσις

Ἐπιστολαὶ Καποδίστρια

Ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες, ἀπὸ τὰ σχετικὰ ΦΕΚ:2 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ ἀτυχὴς δημιουργία Ἑλληνικῆς Τραπέζης!!!2

2 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ ἀτυχὴς δημιουργία Ἑλληνικῆς Τραπέζης!!!3 2 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ ἀτυχὴς δημιουργία Ἑλληνικῆς Τραπέζης!!!4 2 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ ἀτυχὴς δημιουργία Ἑλληνικῆς Τραπέζης!!!5 2 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ ἀτυχὴς δημιουργία Ἑλληνικῆς Τραπέζης!!!6 2 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ ἀτυχὴς δημιουργία Ἑλληνικῆς Τραπέζης!!!7 2 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ ἀτυχὴς δημιουργία Ἑλληνικῆς Τραπέζης!!!8 2 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ ἀτυχὴς δημιουργία Ἑλληνικῆς Τραπέζης!!!9 2 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ ἀτυχὴς δημιουργία Ἑλληνικῆς Τραπέζης!!!10 2 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ ἀτυχὴς δημιουργία Ἑλληνικῆς Τραπέζης!!!11 2 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ ἀτυχὴς δημιουργία Ἑλληνικῆς Τραπέζης!!!12 2 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ ἀτυχὴς δημιουργία Ἑλληνικῆς Τραπέζης!!!13 2 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ ἀτυχὴς δημιουργία Ἑλληνικῆς Τραπέζης!!!14 2 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ ἀτυχὴς δημιουργία Ἑλληνικῆς Τραπέζης!!!1

 

Rothschild, Ἐθνικὴ τράπεζα καὶ τράπεζα τῆς Ἑλλάδος.

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: