Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Φεβρουάριος / 6 Φεβρουαρίου / 6 Φεβρουαρίου 1825. Ἡ πρώτη φυλάκισις τοῦ Κολοκοτρώνη!

6 Φεβρουαρίου 1825. Ἡ πρώτη φυλάκισις τοῦ Κολοκοτρώνη!

 

6 Φεβρουαρίου 1825. Ἡ πρώτη φυλάκισις τοῦ Κολοκοτρώνη!1Ἡ πραγματικὴ κατάστασις, μετὰ τὶς πρῶτες μεγάλες ἐπιτυχίες τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων, ποὺ ξεκίνησαν τὸ 1821, ἦταν ζοφερὴ μέν, ἀντιμετωπίσημος δέ.
Οἱ ἀγωνιστὲς ἤξεραν τὸν τρόπο νὰ παλεύουν μὲ τὰ πενιχρὰ μέσα ποὺ διέθεταν καὶ νὰ κερδίζουν, μὲ πόνο, κόπο καὶ αἷμα, κάθε σπιθαμὴ ἐδάφους.  Μὰ αὐτοὶ οἱ ἀγωνιστὲς δὲν εἶχαν τὸ ἐλεύθερο γιὰ νὰ διαχειρισθοῦν τὶς ἐξουσίες ποὺ προέκυπταν σταδιακῶς, ἀπὸ τὸ κάθε τους βῆμα.
Κι ἔτσι, ὅπως σὲ κάθε …«ὀργανωμένη ἐπανάστασιν», μετὰ τὰ πρῶτα φωτεινὰ ἀποτελέσματα, ἐμφανίσθησαν καὶ οἱ πρῶτες ἀπειλές: Ἡ Ἐπανάστασις χρειαζόταν χρῆμα. Πολὺ χρῆμα. Χρῆμα ἀπὸ δάνεια. Χρῆμα γιὰ νὰ τὸ πληρώσουν οἱ πολλοὶ καὶ νὰ τὸ διαχειρισθοῦν οἱ ὁλίγοι.
Χρῆμα ποὺ θὰ «ἔβγαζε ἀπὸ τὴν μέση» κάθε ἐνοχλητικὴ σκέψιν.

Μετὰ τὰ δύο «δάνεια τῆς Ἀνεξαρτησίας», (9 Φεβρουαρίου τοῦ 1824 τὸ πρῶτο καὶ 26 Ἰανουαρίου τοῦ 1825 τὸ δεύτερον) ὅπως τὰ ἀπεκάλεσαν, τὸ πολιτικὸ τοπίον ἄρχισε νὰ ξεκαθαρίζῃ. Τὴν ἐξουσία θὰ τὴν κρατοῦσαν αὐτοὶ ποὺ διεχειρίζοντο τὰ δάνεια καὶ οἱ ὑπόλοιποι, αὐτοὶ ποὺ πολέμησαν καὶ μάτωσαν ἤ θὰ σέρνονταν πίσω τους ἤ θὰ …ἐξηφανίζοντο.
Κι ἔτσι, ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1824, ὁ ἐμφύλιος, ὅπως τὸν ἀπεκάλεσαν, ἄναψε. Στόχος νὰ ἀφανισθοῦν ὅλοι οἱ …ἐπικίνδυνοι ἐκεῖνοι ποὺ θὰ …ἀπειλοῦσαν τὴν ἐξουσία. Ἕνας τέτοιος ἦταν καὶ ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
Οἱ …«ἐπικίνδυνοι» πρέπει νὰ «βγοῦν ἀπὸ τὴν μέση»!!! Ἤδη τὸν Πᾶνο, τὸν πρωτότοκό του, τὸν εἶχαν δολοφονήση ἀπὸ τὶς 13 Νοεμβρίου (26 Νοεμβρίου) τοῦ 1824.  Δὲν «ἔπαιζαν».
Τώρα ἔφθανε ἡ σειρὰ τοῦ Γέρου μας.

Τὰ στρατωτικὰ σώματα τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ Ἰωάννου Κωλέττη, ποὺ διεχειρίζετο χρήματα τῶν δανείων, ἀλλὰ καὶ τὶς παρασκηνιακὲς δολοπλοκίες τοῦ Λαζάρου Κουντουριώτου καὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, εἶχαν ἐξαπλωθῆ στὴν Πελοπόννησον καὶ κτυποῦσαν ἀδιακρίτως ὅ,τι ἐνοχλοῦσε καὶ ἀπειλοῦσε τὴν ὑφαρπαγείσα, διὰ μέσου τοῦ χρήματος, ἐξουσία, καταστρέφοντας, δωροδοκώντας καὶ δολοφονώντας.
Περίπου 5.000 ἄνδρες, ὑπὸ τοὺς Κατατᾶσσον Ἀναστάσιον, Βᾶσσον Μαυροβουνιώτη, Μακρυγιάννη καὶ στὴν συνέχεια Γιάννη Γκούρα, μαζὺ μὲ πολλοὺς ἄλλους, διεσκορπίσθησαν στὴν Πελοπόννησο, λεηλατώντας, τρομοκρατώντας, δολοφονώντας. Ἀκόμη καὶ Βούλγαροι, ὑπὸ τὸν Χατζηχρῆστο καὶ τὸν Χατζῆ-Στεφανῆ, πολεμοῦσαν τότε κατὰ τῶν ἀγωνιστῶν τῆς Ἐλευθερίας.

Τὰ γεγονότα ἔτρεχαν.
Τὸ χρῆμα ἔῤῥεε, μαζὺ μὲ τὸ αἷμα…
Οἱ «κυβερνητικοί» ἔπεισαν τὸν Πλαπούτα νὰ μεσολαβήσῃ γιὰ νὰ πεισθῇ ὁ Κολοκοτρώνῃς νὰ μεταβῇ στὸ Ναύπλιον. Ὁ Κολοκοτρώνης, μέσα ἀπὸ τὸ βαρύ του πένθος, μὴ θέλοντας νὰ ἐπεκταθῇ περισσότερο ὁ ἐμφύλιος, γρήγορα ἐπείσθη καὶ στὶς 27 Δεκεμβρίου (8 Ἰανουαρίου) τοῦ 1824 μετέβη στὸ Ναύπλιον, ὅπου ἀφοῦ τοὺ ἀφήρεσαν τὸν ὁπλισμό, τὸν ἔθεσαν ὑπὸ «αὐστηρὰν ἐπιτήρησιν».

Στὸ Ναύπλιον, μὲ δόλο, ἐξεδίωξαν τοὺς ἄνδρες τοῦ Κολοκοτρώνη, ποὺ έφρόντιζαν τοὺς ἵππους του, ἀλλὰ καὶ τότε ὁ Γέρος μας δὲν θέλησε νὰ ὑπαναχωρήσῃ καὶ νὰ διαφύγῃ.
Ἀμέσως μετὰ ἔθεσαν ὑπὸ κατ΄ οἶκον περιορισμὸν τὸν Γέρο, ἀπομακρύνοντας τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῆς προσωπικῆς του φρουρᾶς.
Στὶς 5 Ἰανουαρίου (18 Ἰανουαρίου) τοῦ 1825 ἐξεδόθη ψήφισμα, «φωτογραφικό», ποὺ ἀπεκάλυπτε τὶς «ἀληθεῖς προθέσεις τῆς κυβερνήσεως διὰ τὸν Στρατηγόν». Θὰ περνοῦσε ἀπὸ δίκη.
Ὑπέγραφαν οἱ Γεώργιος Κουντουριώτης, ὁ Πανοῦτσος Νοταρᾶς καὶ ὁ Ἀναγνώστης Οἰκονόμου, τὸ τότε «βουλευτικό». Ἀμέσως ἀπεμακρύνθη ἡ ὑπόλοιπη φρουρὰ καὶ ὁ Θοδωράκης παρέμεινε, ἐντὸς τῆς οἰκίας του, αὐστηρὰ φρουρούμενος.
Ὅσοι ἀγωνιστὲς εἶχαν ἀντιταχθῆ στὶς προθέσεις τῶν «κυβερνητικῶν» ὑπέστησαν διώξεις, κυρώσεις, θάνατο.
Πελοπόννησος ἐν βρασμῷ, μὲ τὰ χρήματα τῶν «δανείων τῆς Ἀνεξαρτησίας».

Οἱ συλλήψεις ἐξηκολούθησαν.
Μαζὺ μὲ τὸν Κολοκοτρώνη ἐτέθησαν ὑπὸ περιορισμὸν τέσσερις Δεληγιανναῖοι (Ἀναγνώστης, Κανέλλος, Δημητράκης, Νικολάκης),  ὁ Μῆτρος Ἀναστασόπουλος, ὁ Παναγιωτάκης Νοταρᾶς, ὁ Ἰωάννης Νοταρᾶς, ὁ Μητροπέτροβας, ὁ Δημήτριος Παπατσώνης, ὁ Θοδωράκης Γρίβας, ὁ Γιαννάκης Γκρίτζαλης καὶ ὁ Ἀναστάσιος Κατσαρός.
Στὶς 6 Φεβρουαρίου (19 Φεβρουαρίου) τοῦ 1825 ὁ Γεώργιος Κουντουριώτης, ὁ Γκίκας Μπότασης καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Μαυρομιχάλης ὑπέγραφαν ψήφισμα μεταφορᾶς τῶν κρατουμένων στὴν Ὕδρα, στὸ μοναστῆρι τοῦ Προφήτου Ἠλία.
Ὅμως ἀπὸ τὴν 4ην Φεβρουαρίου (17ην Φεβρουαρίου) τοῦ 1825, μὲ τὸ ψήφισμα τῆς …6ης Φεβρουαρίου ἀνὰ χείρας, ὁ Γεώργιος Κουντουριώτης ἔφθασε στὸ Ναύπλιον γιὰ νὰ παραλάβῃ τοὺς κρατουμένους καὶ νὰ τοὺς μεταφέρῃ στὴν Ὕδρα. (Τὸ ψήφισμα ὑπεγράφη στὸ Ναύπλιον.)
Ἡ ὑπαγωγὴ ξεκίνησε.
Οἱ «ἐπικίνδυνοι γιὰ τὴν εἰρήνευσιν» μετεφέρθησαν στὴν προκυμαία τοῦ Ναυπλίου, πρὸς ἐπιβίβασιν στὴν «Γοργώ», μὲ τὴν αὐστηρὰ ἐπίβλεψιν τοῦ Παπαφλέσσα καὶ 300 ἀνδρῶν.
Οἱ …ἐγκληματίες ὁδηγοῦντο στὴν φυλακή τους.6 Φεβρουαρίου 1825. Ἡ πρώτη φυλάκισις τοῦ Κολοκοτρώνη!2
Λίγο μετά, στὶς 11 Φεβρουαρίου (24  Φεβρουαρίου) τοῦ 1825, ὁ Ἰμπραὴμ πασσᾶς ἀπεβιβάζετο στὴν Μεθώνη.

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπό:

«Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις», Διονύσιος Κόκκινος

εἰκόνα

καὶ εἰκόνα

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: