Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Φεβρουάριος / 16 Φεβρουαρίου / 16 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ Ἑλληνικὴ Τρίπολις!!!

16 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ Ἑλληνικὴ Τρίπολις!!!

16 Φεβρουαρίου 1828. Ἡ Ἑλληνικὴ Τρίπολις!!!

Τὸν Φεβρουάριο (11 Φεβρουαρίου) τοῦ 1825 ὁ Ἰμπραὴμ πασσᾶς τῆς Αἰγύπτου, ἀνενόχλητος, ἀπεβιβάσθη στὴν Μεθώνη, μὲ ὅλο του τὸ στράτευμα καὶ μὲ τοὺς ἀγαπημένους Γάλλους ἀξιωματικούς του.
Ἀπὸ τότε πέρασαν τρία χρόνια, αἷμα πολὺ ἐπότισε τὴν Γῆ, Ἑλληνικὸ καὶ μή, διώξεις, δολοφονίες καὶ φυλακίσεις γιὰ τοὺς ἀγωνιστές ἐδόθησαν ὡς …ἀποζημίωσις, σκοτεινοὶ ἐγκέφαλοι (τραπεζίτες) ἐξύφαινον ἐμφυλίους, χρησιμοποιώντας ἀνθρωπάρια καὶ ἐγκληματίες γιὰ τὴν ὑλοποίησιν τῶν σχεδίων τους, δάνεια ἐδόθησαν σὲ αὐτὰ τὰ ἀνθρωπάρια, ποὺ ἀκόμη τὰ πληρώνουμε ἐμεῖς, γιὰ νὰ ἐπικρατήσουν ἐπὶ τῶν πραγματικῶν ἀγωνιστῶν, μία ναυμαχία ἀπὸ τοὺς τρεῖς ναυάρχους τῶν Μεγάλων δυνάμεων ποὺ μᾶς …«ἀπηλευθέρωσε» καὶ ἕνας λαὸς ἐξουθενωμένος, ἀπελπισμένος, πανέτοιμος νὰ παραδοθῇ, γιὰ μία ἀκόμη φορὰ σὲ χέρια δυναστῶν…

Ἰμπραὴμ πασσᾶς ἦταν αὐτὸς πού, μὲ τὴν ὀργάνωσιν τῶν Γάλλων ἀξιωματικῶν του, παρουσίασε τὸν πρῶτο τακτικὸ στρατό, ἀπέναντι στοὺς ἀτάκτους Ἕλληνες ὁπλαρχηγούς. Μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες μάχες, γιὰ τὴν πορεία τῆς Ἐπαναστάσεως, ἦταν ἡ μάχη στὸ Μανιάκι, στὶς 19 Μαΐου τοῦ 1825, ὅπου ὁ …κατόπιν ἑορτῆς, συνειδητοποιήσας τὴν πραγματικότητα καὶ τὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς Πατρίδος (στὰ ὁποῖα συμμετεῖχε ἐνεργῶς), ὁ Παπαφλέσσας, ἔπεσε, ἡρωϊκῶς μαχόμενος, ἀποκαθιστώντας τὸ ὄνομά του στὴν μνήμη μας καὶ στὴν ἱστορία.
Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἡ μάχη αὐτὴ δὲν καθυστέρησε τὸν Ἰμπραὴμ καὶ τὸ στράτευμά του, ἀπὸ τοὺς συνολικούς του σχεδιασμούς.

Στὶς 11 Ἰουνίου τοῦ 1825 ὁ Ἰμπραὴμ πασσᾶς,  πεζοπορώντας καὶ σαρώνοντας κάθε ἀντίστασιν, ἔνᾦ ταὐτοχρόνως οἱ ἄμαχοι, πανικόβλητοι, ἔσπευδαν νὰ ἐξαφανισθοῦν, ἔφθασε στὴν Τρίπολιν, σχεδὸν ἀτουφέκιστος, ποὺ μόλις τρία χρόνια πρίν, στὶς 22 Σεπτεμβρίου τοῦ 1821, ἀπηλευθερώθη ἀπὸ τὸν Κολοκοτρώνη.
Ἀπὸ τότε κατεῖχε τὴν Τρίπολιν, ἀνενόχλητος, μὰ ὅταν πλέον ἐπενέβησαν οἱ Μεγάλες Δυνάμεις, μὲ στόχο τὴν δημιουργία ἑνὸς ὑβριδικοῦ κρατιδίου στὴν περιοχή, ἀδυνατοῦσε νὰ παραμείνῃ ἐντὸς τῶν συνόρων αὐτοῦ τοῦ κρατιδίου. Παρέδωσε τὴν Τρίπολιν ὅπως ἀκριβῶς τὴν παρέλαβε.
Κατεστραμμένη!!!

Κολοκοτρώνης, ὅταν ἀπεβιβάσθη ὁ Ἰμπραὴμ στὴν Πελοπόννησον, ἔπαιρνε τὸν …«ἀέρα» του, φυλακισμένος στὸ Μοναστῆρι τοῦ Προφήτου Ἠλία στὴν Ὕδρα καὶ ἀπηλευθερώθη στὶς 20 Μαΐου τοῦ 1825, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸν Ἰμπραὴμ πασσᾶ.
Στὶς 19 Μαΐου τοῦ 1825, τὴν ἡμέρα ποὺ ἔγινε ἡ μάχη στὸ Μανιάκι, ἐξεδόθη διάταγμα, βάσει τοῦ ὁποίου διῳρίζετο Ἀρχιστράτηγος, ἕναν τίτλο ποὺ τοῦ εἶχαν ἀφαιρέση μὲ δολοπλοκίες, λίγο πρὶν ἀπὸ τὶς διώξεις ποὺ ὑπέστη.
Ἀμέσως ἔσπευσε νὰ ὀργανώσῃ στρατόπεδον γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸν Ἰμπραήμ, δίδοντας παραλλήλως ἐντολὴ νὰ καταστραφῇ ἡ Τρίπολις, γιὰ νὰ τὸν ἀποδυναμώσῃ.
Στὶς 10 Ἰουνίου τοῦ 1825, γνωρίζοντας πλέον πὼς μόνον μὲ ἄτακτες κινήσεις μποροῦσε νὰ ἀντιμετωπίσῃ ἕναν τόσο καλὰ ὀργανωμένο στρατό, δίδει ἐντολὴ γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς πόλεως.
Ἡ πυρπόλυσις τῆς Τριπόλεως ἀπὸ τὸν ἀπελευθερωτή της ἦταν γεγονός, τὴν ὥρα ποὺ οἱ κάτοικοί της τὴν ἐγκατέλειπαν, ἀναζητώντας σωτηρία στὰ γύρω βουνά!!!

Ὁ Ἰμπραὴμ παρέλαβε μίαν κατεστραμμένη πόλιν ἀλλὰ γνώριζε πολὺ καλὰ τὴν στρατηγική της σημασία. Τοποθέτησε ἰσχυρὴ φρουρὰ καὶ ἀνεχώρησε γιὰ ἄλλες ἐκστρατείες, μεταξὺ αὐτῶν καὶ τοῦ Μεσολογγίου.
Μετὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ στόλου του ἀπὸ τοὺς στόλους τῆς Ἀγγλίας, τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Ῥωσσίας, στὶς 8 Ὀκτωβρίου τοῦ 1827, στὴν ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου (Πύλος), ὁ Ἰμπραὴμ ἔμεινε ἀπεκομμένος στὴν Πελοπόννησο, δίχως ἐνισχύσεις καὶ ἀνεφοδιασμὸ καὶ μὲ τὴν ἀπειλὴ τῆς ὁλοσχεροῦς καταστροφῆς, ἐφ΄ ὅσον ἀπὸ τὶς 24 Ἰουνίου τοῦ 1827, στὸ Λονδῖνον, οἱ Ἄγγλοι, οἱ Γάλλοι καὶ οἱ Ῥῶσσοι συνυπέγραφαν τὴν συνθήκη γιὰ τὴν …«Ἀνεξαρτησία» μας. Μία ἀνεξαρτησία ποὺ ὅμως στὴν πραγματικότητα, ἀκόμη κι ἐὰν εἶχε ἀποκτηθῆ, κατελύθη ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Αἰγυπτίου πασσᾶ καὶ τοῦ στρατοῦ του.

Στὶς 10 Φεβρουαρίου τοῦ 1828 ὁ Ἰμπραὴμ ἔφθασε στὴν Τρίπολιν κι ἔδωσε ἐντολὴ νὰ καταστραφῇ.
Τὰ τείχη της ἔπεσαν, οἱ οἰκίες ἐπίσης καὶ ὅ,τι ἀπέμεινε ἐπυρπολύθη.
Στὶς 16 Φεβρουαρίου τοῦ 1828 άνεχώρησε ἐκ τῆς Τριπόλεως νικητὴς μέν, στὰ πεδία τῶν μαχῶν, ἡττημένος δέ, στὰ πεδία τῆς διπλωματίας.
Ἡ ἐποχὴ τῶν αὐτοκρατοριῶν παρῆλθε ἀνεπιστρεπτὶ καὶ μαζὺ μὲ τὴν πτῶσιν τους ἔληγε καὶ ἡ κυριαρχία τοῦ σουλτάνου στὴν Πελοπόννησον.
Ἡ Τρίπολις ὅμως πλέον ἦταν ἑλληνική!!!

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπό:

«Ἡ Ἐπανάστασις τοῦ ’21», Φωτιάδης Δημήτριος
«Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις», Κόκκινος Διονύσιος
«Ἡ ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους», Παπαῤῤηγόπουλος Κωνσταντῖνος

εἰκόνα

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: