Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Φεβρουάριος / 18 Φεβρουαρίου / 18 Φεβρουαρίου 1952. Ἐπίσημο μέλος τοῦ ΝΑΤΟ.

18 Φεβρουαρίου 1952. Ἐπίσημο μέλος τοῦ ΝΑΤΟ.

Μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οἱ ἔως τότε ὑπάρχουσες συμμαχίες διελύθησαν.
Τὸ πείραμα τοῦ «κομμουνιστικοῦ παραδείσου» ἔπρεπε νὰ ὁλοκληρωθῇ ἀπερίσπαστον, ἐνῷ ταὐτοχρόνως ἔπρεπε νὰ δημιουργηθῇ ἕνας «νέος ἐχθρός» γιὰ τὸν «πεπολιτισμένο» Δυτικό μας κόσμο. Ἕνας ἐχθρὸς ποὺ θὰ κρατοῦσε γιὰ μερικὲς δεκαετίες ἀκόμη τοὺς πληθυσμοὺς ὑπὸ τὸν τρόμο κάποιας ἀπειλῆς, πραγματικῆς ἤ πλασματικῆς. Ἄλλως τὲ ἡ ναζιστικὴ Γερμανία εἶχε ἤδη ἡττηθῆ.

Ὀργανισμὸς Βορειοατλαντικοῦ Συμφώνου (Νοrth Αtlantic Τreaty Οrganizatiοn) ἤ ἄλλως Βορειοατλαντικὴ Συμμαχία, μία στρατιωτικὴ στὴν πραγματικότητα ὀργάνωσις, ἐδημιουργήθη στὶς 4 Ἀπριλίου τοῦ 1949, στὴν Οὐάσινγκτον τῶν Η.Π.Α. ἀπὸ τὶς Η.Π.Α, τὴν Μεγάλη Βρεταννία, τὴν Πορτογαλία, τὴν Ὁλλανδία, τὸ Βέλγιον, τὴν Γαλλία, τὴν Δανία, τὴν Νορβηγία, τὸν Καναδᾶ, τὸ Λουξεμβοῦργον, τὴν Ἰταλία καὶ τὴν Ἰσλανδία.
Τὸ ΝΑΤΟ τελοῦσε ὑπὸ τοὺς σκοποὺς καὶ τῆς χάρτας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν.

Στὶς 18 Φεβρουαρίου τοῦ 1952Ἑλλάς, βάσει ἀποφάσεως τῆς κυβερνήσεως Νικολάου Πλαστήρα, προσεχώρησε στὸ Σύμφωνον, μαζὺ μὲ τὴν Τουρκία. Ἡ ψήφισις τῆς προσχωρήσεως ἦτο καθολική, μὲ μόνες φωνὲς διαμαρτυρίας τοὺς ὀκτὼ βουλευτὲς τῆς ΕΔΑ καὶ τοῦ βουλευτοῦ Μιχάλη Κύρκου.
Στὶς 19 Φεβρουαρίου τὸ νέον Σύμφωνον ὑπεγράφη ἐκ τοῦ βασιλέως Παύλου, μὲ τὸν νόμο 1989.18 Φεβρουαρίου 1952. Ἐπίσημο μέλος τοῦ ΝΑΤΟ.1

«Δὲν ἠμπορεῖ κανεὶς νὰ μὴν παραδεχθῇ ὅτι ὅταν ἡ Ἑλλὰς συμμετέχῃ εἰς τὸ Ἀτλαντικὸν Σύμφωνον, μετὰ τῶν μεγάλων Δυνάμεων, αἱ ὁποῖαι κατοκῶνται ἀπὸ ἐλευθέρους, δημοκρατικοὺς λαούς, αἰσθάνεται αὐτὴν ἀσφαλεστέραν… Αἱ ἄλλαι θεωρία περὶ εἰρηνεύσεων καὶ  οὐδετερότητος δὲν ἔχουν καμμίαν σχέσιν μὲ τὸ γεγονὸς αὐτό».

Νικόλαος Πλαστήρας,
18 Φεβρουαρίου 1952

Τὰ ἄρθρα 5 καὶ 6 τοῦ Συμφώνου μᾶς ὑποχρεώνουν, ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τους καὶ μετά, νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὶς συμμάχους χῶρες σὲ περίπτωσιν ποὺ δεχθοῦν ἐπὶ τῶν ἐδαφῶν τους ἐπιθέσεις κι ὄχι ὡς ὑποστηρικτές τους σὲ ἐπιχειρήσεις ἐπὶ ξένων ἐδαφῶν. (Σερβία, Ἀφγανιστάν, Ἰράκ, Λιβύη, Συρία, Ὑεμένη.)

18 Φεβρουαρίου 1952. Ἐπίσημο μέλος τοῦ ΝΑΤΟ.2 18 Φεβρουαρίου 1952. Ἐπίσημο μέλος τοῦ ΝΑΤΟ.3

 

Δῆλα δὴ τὸ Σύμφωνον μᾶς ὑποχρεώνει, ὡς χώρα, νὰ σπεύσουμε νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὶς συμμάχους χῶρες, ἐὰν αὐτὲς ἀπειληθοῦν στὸ ἔδαφός τους κι ὄχι ἐὰν ἀπειλήσουν ἄλλα ἐδάφη ἤ ἄλλες χῶρες.
Κατ’ ἀντιστοιχίαν φυσικὰ τὸ ἴδιο ὀφείλουν κι αὐτές.
Σέ περίπτωσιν ὅμως ἐπιθέσεως χώρας μέλους τοῦ ΝΑΤΟ σὲ χώρα μέλος τοῦ ΝΑΤΟ, τί συμβαίνει;

Τὴν ἀπάντησιν μᾶς τὴν δίδει ἡ ἔξοδός μας ἀπὸ τὴν Συμμαχία στὶς 14 Αὐγούστου τοῦ 1974.
Στὶς 14 Αὐγούστου τοῦ 1974 ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἔβγαλε τὴν χώρα ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ (στρατιωτικὸν σκέλος), λόγῳ, ἐπισήμως, τῆς εἰσβολῆς τῆς Τουρκίας, ἐπίσης μέλους τοῦ ΝΑΤΟ, στὴν Κύπρο. (Ἄν καὶ ἡ Κύπρος, κατὰ τὸν Καραμανλῆ, «κεῖτο μακράν» ἔως τότε!!!)
Τὸ 1980, στὶς 19 Ὀκτωβρίου, ἡ κυβέρνησις Ῥάλλη μᾶς …ἐπανέφερε.

Ὅμως…
Ἐὰν κάποιος μελετήσῃ σοβαρὰ τὸν νόμο 1989 θὰ διαπιστώση πὼς οἱ σύμμαχες χῶρες τοῦ Βορειοατλαντικοῦ Συμφώνου ὀφείλουν, βάσει τῆς Συνθήκης, νὰ σπεύσουν νὰ βοηθήσουν τὴν χώρα ποὺ ἀπειλεῖται.
Ἡ Κύπρος ἐκείνην τὴν περίοδο ΔΕΝ ἦταν χώρα μέλος τοῦ ΝΑΤΟ.
Κατ’ ἐπέκτασιν δὲν ἀπαιτεῖτο ἀπὸ τοὺς μετέχοντες στὴν Συμμαχία νὰ ἀντιδράσουν.
Ἦταν ὅμως μέλη τοῦ ΝΑΤΟ ἡ Τουρκία καὶ ἡ Ἑλλάς. Κατ’ ἐπέκτασιν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπειληθῇ ἤ ἡ Ἑλλὰς ἤ ἡ Τουρκία γιὰ νὰ ἐπέμβουν οἱ …«σύμμαχοί» μας.
Κάτι, ποὺ ἐπισήμως, συνέβη μετὰ τὶς …14 Αὐγούστου, μὲ τὸν «Ἀττίλα ΙΙ».

Ὅμως ἐκείνην τὴν περίοδο, τοῦ Ἰουλίου τοῦ 1974, κατὰ τὴν πρώτη εἰσβολὴ στὴν Κύπρο, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Μακαρίου, εἴχαμε καὶ δικτατορία Ἰωαννίδου. Εἴχαμε δῆλα δὴ κατάλυσιν τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν, ἄν καὶ παραμέναμε μέλη σὲ διεθνεῖς ὀργανισμούς.
(Δῆλα δὴ τὸ ΝΑΤΟ καὶ οἱ μετέχοντες, καθὼς ἐπίσης καὶ ὁ Ο.Η.Ε., ἀνεγνώριζαν τὸ τὸ δικτατορικὸν καθεστώς, ὡς νόμιμον κυβέρνησιν, ἄν καὶ  ἴσως νὰ μὴν τὸ ἤθελαν ἤ νὰ τὸ χρησιμοποιοῦσαν ὡς ἀφορμὴ γιὰ τὴν …ἀνατροπή του. – Ἄς μελετήσουμε προσεκτικὰ τὶς συνθῆκες, ὑπὸ τῶν ὁποίων συνέβησαν τὰ γεγονότα τῆς 17ης Νοεμβρίου τοῦ 1973, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὁ  Ἰωαννίδης, ποὺ μᾶς φόρτωσαν κατόπιν αὐτοῦ, ἦταν ἕνας χρήσιμος …ἠλίθιος!!!)
Ἄρα, συμπερασματικῶς, κατὰ τὴν περίοδον τῶν δικτατορικῶν καθεστώτων, ποὺ τὴν εὐθύνη τῶν ἐθνικῶν θεμάτων ἔχει ὁ δικτάτωρ, ὁ λαὸς δὲν ἔχει εὐθύνη, ἐφ΄ ὅσον δὲν τὸν ἐξέλεξε.
Ἄρα, τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα παγκοσμίως, ἀκόμη καὶ σήμερα, γίνονται στὸ ὄνομα τῆς «καταλύσεως τῆς δικτατορίας» τοῦ Χὶ ἤ τοῦ Ψὶ ἤ τοῦ Ὠμέγα.
(Σᾶς θυμίζει κάτι πρόσφατο αὐτό; Πῶς ἐχαρακτήριζον ἤ χαρακτηρίζουν τά διεθνῆ Μ.Μ.Ε. τόν Σαντάμ, τόν Καντάφι, τόν Μιλόσεβιτς, τόν Ἐρντογάν, τόν Ἄσαντ, τόν Ποῦτιν…;;;)

Τὸ 1974 λοιπὸν ἐξήλθαμε ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ τμῆμα τοῦ ΝΑΤΟ, διότι, ἄν καὶ ἡ χώρα τελοῦσε ὑπὸ ἐπιστράτευσιν, ἀπὸ τὶς 20 Ἰουλίου τοῦ 1974, ἐν τούτοις, ἐπισήμως, μᾶς ἀπηγορεύθη νὰ ἐμπλακοῦμε στὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις. Καὶ πρακτικὰ τὸ εἴδαμε αὐτὸ μὲ τὴν ἀνάκλησιν τῶν ἑλληνικῶν στρατευμάτων, τὶς λάθος ὁδηγίες καὶ τὶς …κατὰ λάθος ἐπιθέσεις κατὰ ἑλληνικῶν θέσεων. Ὅμως πάντα ὑπάρχουν οἱ ἀστάθμητοι παράγοντες, ποὺ ἔπρεπε νὰ προβλεφθοῦν.
Πῶς θά μποροῦσε τό ΝΑΤΟ καί ὁ Ο.Η.Ε., πού ὑπό τήν σκέπη τους,  τίς ὁδηγίες τους καί τήν ὑψηλή προστασία τους, πού παρεῖχαν στήν Τουρκία, νά περιέλθουν νομικῶς σέ δύσκολη θέσιν ἤ νά …ἀντιταχθοῦν στά σχέδιά τους;
Πῶς θά συνέδραμαν στὴν εἰσβολὴ τῶν Τούρκων μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις καί μετά θά κινδύνευαν νά στοχευθοῦν ἀπό τήν διεθνή κοινότητα;

ΕΛΔΥΚ, κάποιοι …«τρελλοί» (Χανδρινός) καὶ κάποιοι πραγματικοὶ πατριῶτες, ἐλάχιστοι δυστυχῶς, ἐφ΄ ὅσον τὸ κρατικὸ μόρφωμα ἦταν ὅλο ἐξαγορασμένο καὶ προσκυνημένο, ἀντέταξαν ἄμυνα. Τὸ ἑλλαδικὸ κράτος ἔφθασε σὲ σημεῖον νὰ ἀποσύρῃ ἀκόμη καὶ τὶς ἐκῖ σταθμεύουσες δυνάμεις ἤ τὴν ἀποσταλλείσα βοήθεια. Καὶ γιὰ νὰ μὴν φέρουμε σὲ …δύσκολη θέσιν τὸ ΝΑΤΟ καὶ τοὺς …«συμμάχους» μας, ὁ φυτευτὸς Καραμανλῆς μερίμνησε νὰ τοὺς ἀπαγκιστρώσῃ κι ἀπὸ αὐτὸ τὸ …ἀγκαθάκι. Ἀν τὶ νὰ ἀπαιτήσῃ ἐμπλοκὴ τοῦ ΝΑΤΟ ὑπὲρ τῶν ἑλληνικῶν θέσεων, αὐτὸς …ἀθῴωσε, μὲ τὴν ἔξοδό μας, ὅλα τὰ ἐγκλήματα τῆς Κύπρου.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὴν Κύπρο καὶ τὰ ἐκεῖ ἐγκλήματα, ὡς χώρα μέλος τοῦ ΝΑΤΟ, καθὼς καὶ τοῦ Ο.Η.Ε., ὀφείλουμε πάντα νὰ συνδράμουμε μὲ ἀποστολές μας, σὲ ὅλες τὶς χῶρες – στόχους τῆς Συμμαχίας. Δῆλα δὴ ὀφείλουμε κατὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα νὰ ἀποστέλλουμε δυνάμεις μας εἶτε ὡς μέλη δυνάμεων κατοχῆς, εἶτε ὡς μέλη δυνάμεων καταστολῆς.

Τὰ ἐγκλήματα τοῦ ΝΑΤΟ, παγκοσμίως, δὲν μετρῶνται ἀλλὰ καὶ δὲν στοχοποιοῦνται. Οἱ ἐγκέφαλοι, ποὺ δίδουν τὶς σχετικὲς ἐντολές, πίσω ἀπὸ τὴν Συμμαχία κρύβουν ἀμέτρητες γενοκτονίες καὶ ἀτιμώρητα ἐγκλήματα. Ἡ Σερβία, ἡ Συρία, ἡ Οὐκρανία, τὸ Ἰράκ, τὸ Ἀφγανιστάν, ἡ Λιβύη ἀλλὰ καὶ ὅλες σχεδὸν οἱ χῶρες τῆς Ἀφρικῆς, ποὺ σβήνουν, εἶναι μερικὰ πολὺ πρόσφατα παραδείγματα τῶν ἐγκληματικῶν του  δράσεων.
Σὲ αὐτὴν τὴν συμμαχία τῶν δολοφόνων, ἀκόμη, παραμένουμε μέλος ὡς χώρα.
Ἀπόδειξις στὴν οὐσία τοῦ ποιὸς πραγματικὰ κυβερνᾶ αὐτὴν τὴν χώρα.

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπό:

«Κύπρος, ἡ Μεγάλη Προδοσία», Κωνσταντῖνος Δημητριάδης
«Πῶς καταλήξαμε στὴν «μεταπολίτευση»», Μακαρέζος Νικόλαος
βικιπαιδεία

Σημειώσεις

Τὸ περιβόητον σῆμα – μήνυμα – θέσις Κίσινγκερ:

18 Φεβρουαρίου 1952. Ἐπίσημο μέλος τοῦ ΝΑΤΟ.8

ἀπὸ ἐδῶ.

Ἡ πρόσκλησις Μακαρίου:

Ἡ ΜΕΓΑΛΗ προδοσία τῆς Κύπρου ΚΑΙ ἀπὸ τὸν Μακάριο!

18 Φεβρουαρίου 1952. Ἐπίσημο μέλος τοῦ ΝΑΤΟ.7

Γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς …«δημοκρατίας» ἔγινε ἡ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο!

Τὸ σχέδιον Ἄτσενσον:

Τὸ σχέδιον Ἄτσενσον καὶ τὸ …«προδοτικὸ πραξικόπημα»!!!

Ἡ πρὸ τῆς εἰσβολῆς γνῶσις τῶν περὶ τῆς …εἰσβολῆς:

Ἀπὸ τὸ 1956 προετοίμαζαν τὴν διχοτόμησιν τῆς Κύπρου!!!

Τὰ ἀντίγραφα τῆς ἀλληλογραφίας Νικολάου Μακαρέζου-Ἀχιλλέως Καραμανλῆ, κατ΄  ἐντολὴν τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν ἤδη καλὴ πληροφόρησιν τοῦ Καραμανλῆ γιὰ ὅσα δεινὰ ἐπεφύλλάτοντο γιὰ τὴν Κύπρο, ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μακαρέζου.

18 Φεβρουαρίου 1952. Ἐπίσημο μέλος τοῦ ΝΑΤΟ.4

18 Φεβρουαρίου 1952. Ἐπίσημο μέλος τοῦ ΝΑΤΟ.5 18 Φεβρουαρίου 1952. Ἐπίσημο μέλος τοῦ ΝΑΤΟ.6

Ἡ ἀντίστασις τοῦ «Λέσβος» μὲ τὸν πλοίαρχό του Ἐλευθέριο Χανδρινό.

Τὸ Α/Γ «Λέσβος»

Τὸ ΦΕΚ ἀπὸ ἐδῶ.

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: