Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάρτιος / 20 Μαρτίου / 20 Μαρτίου 1821. Ἐπιάσαμε τὸ λεβέντικο!!!

20 Μαρτίου 1821. Ἐπιάσαμε τὸ λεβέντικο!!!

20 Μαρτίου 1821. Ἐπιάσαμε τὸ λεβέντικο!!!

Τὸ σύνθημα τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 ἐδόθη, ἐπισήμως, στὶς 24 Φεβρουαρίου, στὸ Ἰάσιον τῆς Μολδοβλαχίας.
Μὰ πρὶν ἀπὸ τὸ ἀρχικὸ σύνθημα, τὸ ἐπίσημο, εἶχε δοθῆ τὸ σύνθημα στὰ μέλη τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας νὰ ξεσηκώσουν τὸν κόσμου ὅπου κι ὅπως σταθοῦν. Κόσμο ἀπόλεμο, ἄοπλο, ἀμαθὴ στᾶ δύσκολα ποὺ ἔρχονταν. Κόσμο ποὺ ἄκουγε γιὰ πόλεμο καὶ πίστευε, ἴσως, πὼς ὁ θάνατος ἀφορᾶ σὲ ἄλλους.
Ὅταν ὅμως ὁ πόλεμος ξεκίνησε καὶ τὸ αἷμα τους πότισε τὴν γῆ, ἄλλαξαν ὅλα. Ἢ θὰ πολεμοῦσαν ἢ θὰ τελείωναν. Κι ἔμαθαν νὰ πολεμοῦν…
Κάπου κάπου φώναζαν μεταξύ τους: «Καλὴν Ἀνάστασιν παιδιά…»
Κι ἔτσι ξεκίνησαν ὅλα…

20 Μαρτίου 1821. Ἡ ἐλευθέρα πόλις τῶν Πατρῶν. Κεφαλὴ ὁ Παναγιώτης Καρατζᾶς  καὶ βοηθός, μὲ Κεφαλλῆνες καὶ Ζακυνθίους, ὁ φαρμακοποιοὶς Νικόλαος Γερακάρης.
Μόλις οἱ Ἕλληνες κτύπησαν τὴν χρηματαποστολὴ ἔξω ἀπὸ τὰ Καλάβρυτα, στὶς 16 Μαρτίου, οἱ Τοῦρκοι ἔλαβαν τὸ μήνυμα, ἐφ΄ὅσον ἤδη ὁ Καρατζᾶς ἦταν ἕτοιμος. Οἱ Τοῦρκοι τῶν Πατρῶν ἐκλείσθησαν μέσα στὸ φρούριον κι ἐὰν δὲν ἐμφανίζετο ὁ Γιουσοῦφ πασσᾶς, στὶς 3 Ἀπριλίου, ἡ πόλις τῶν Πατρῶν θὰ παρέμενε ἑλληνική.
Στὶς 21 Μαρτίου ἑκατὸ περίπου Τοῦρκοι, ἀπὸ τὸ φρούριον τοῦ Ῥίου, ἐπέδραμαν στὴν πόλιν καὶ ἀναζητώντας τρόπους νὰ τρομοκρατήσουν τοὺς κατοίκους, κατέκαυσαν οἰκίες καὶ φονεύοντας γέροντες.
Ὁ ἀέρας ὅμως τῆς ἐπαναστάσεως φύσηξε στὴν πολιτεία… Τὰ ὅπλα εἶχαν τὸν λόγο…
Ὁ πρῶτοι νεκροὶ ἦταν ὁ Θανάσης Κουμανιώτης, Πατρινός, καὶ ὁ Βασίλης Ὀρκουλᾶτος ἀπὸ τὴν Κεφαλληνία.
Στὶς 22 Μαρτίου οἱ Τοῦρκοι ἀπὸ τὸ φρούριον ξεκίνησαν κανονιοβολισμοὺς κατὰ τῆς πόλεως.

20 Μαρτίου 1821. Λιοδώρα τῆς Καρυταίνης.
Γεώργιος καὶ ὁ Δημήτριος Πλαπούτας καλοῦν τοὺς Καρυτινοὺς «εἰς τὰ ὅπλα». Ἡ Ἐπιστράτευσις ξεκινᾶ ἐπισήμως.
Τὴν ἐπομένη, 21 Μαρτίου, ἔχοντας περὶ τοὺς 800 Καρυτινοὺς πλέον γιὰ στράτευμα, στὸ Μπέτσι, ἀποφασίζουν νὰ κτυπήσουν τὸν Λάλα.

20 Μαρτίου. Λαγκάδια. Οἱ ἀδελφοὶ Δηληγιάννη κηρύσσουν τὴν ἐπανάστασιν.
Στὶς 22 Μαρτίου, ἐπὶ κεφαλῆς 400 ἀνδρῶν πιά, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ἀδελφοὺς Πλαπούτα καὶ τοὺς ἄνδρες τους, ἐξεδίωξαν ἀπὸ τὴν Καρύταινα κι ἀπὸ τὰ Λαγκάδια κάθε Τοῦρκο ἤ Λαλαῖο.

Στὶς 21 Μαρτίου τὰ Καλάβρυτα ἦσαν ἐλεύθερα, ἐφ΄ ὅσον πολιῳρκήθη ἐκεῖ, ἀπὸ τὸν Σωτήρη Θεοχαρόπουλο, τὸν Ἰωάννη Παπαδόπουλο, τὸν Νικόλαο Σολιώτη, τοὺς Βασίλειο καὶ Νικόλαο Πετιμεζᾶ, ὁ ἐκεῖ  Ἰμπραὴμ μπέης Ἀρναούτογλου παρεδόθη.

Στὶς 22 Μαρτίου ὁ Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, κατόπιν πολλῶν πιέσεων, ἐπίσης ἐκήρυξε τὴν ἐπανάστασιν, δίπλα στὸν ποταμὸ Νέδωνα, συγκεντρώνοντας τὶς δυνάμεις του πρὸς τὴν Μεσσηνία, γιὰ νὰ προσβάλλουν τὴν Καλαμάτα.
Στὶς 23 Μαρτίου ἡ Καλαμάτα ἦταν ἐλευθέρα ἐπίσης!!! Ὁ Ἀρναούτογλου Σουλεϊμὰν μπέης τῆς Καλαμάτας παρεδόθη ἀμέσως.
Στὶς 24 Μαρτίου, ἐκεῖ, ποὺ ἐδόθη ὁ ὅρκος, δίπλα στὸν Νέδωνα, ὁ Κολοκοτρώνης καὶ οἱ ὑπόλοιποι ὁπλαρχηγοί, συναπεφάσιζαν γιὰ τὸ ποῦ, πῶς, ποιοὺς θὰ κτυπήσουν πρῶτα.

Στὶς 26 Μαρτίου ἐστάλη διακήρυξις στοὺς προξένους τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, ὑπογεγραμμένη ἀπὸ τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ὅπλων καὶ τῶν ἐπαρχιῶν.
Ὅπως εἶπε κι ὁ Ἀσημάκης Ζαΐμης, «ἐπιάσαμε τὸ λεβέντικο»!!!

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν στήθηκε ἡ ἐπανάστασις ἀπὸ ξένα κέντρα ἐλέγχου, ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ τιμήσουμε τοὺς πρωταγωνιστές της, ἰδίως γιὰ τὸν πρῶτο χρόνο δράσεώς τους, ποὺ πράγματι, ὅλοι εἶχαν ἕναν σκοπό: τὴν ἐκδίωξιν τῶν Τούρκων.
Τὸ γιατὶ κάποιοι προσκύνησαν τόσο ἀνερυθρίαστα στὴν συνέχεια, ἢ τὸ γιατὶ λειτούργησαν ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς ἐπικρατήσεως τῆς ἐπαναστάσεως καὶ μετὰ ὡς πράκτορες ξένων δυνάμεων, μποροῦμε νὰ τὸ ἐξετάσουμε κατὰ περίπτωσιν. Διότι ἡ κάθε περίπτωσις εἶναι μοναδικὴ κι ὅλες μαζὺ συνθέτουν τὴν πραγματικότητα ποὺ ἀγνοοῦμε κι ὀφείλουμε ἐπὶ τέλους νὰ μάθουμε, γιὰ νὰ κατανοήσουμε τοὺς μηχανισμοὺς ποὺ μᾶς κρατοῦν, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, ἐν δουλείᾳ.

Πληροφορίες ἀπό:

«Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις» τοῦ Διονυσίου Κοκκίνου.
«Ἡ Ἐπανάστασις τοῦ 21», Φωτιάδης Δημήτριος

ἡ εἰκόνα ἀπὸ τὸν Α΄ τόμο τοῦ Κοκκίνου

 

 

 

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: