Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάρτιος / 23 Μαρτίου / 23 Μαρτίου 1821. Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Καλαμάτας

23 Μαρτίου 1821. Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Καλαμάτας

23 Μαρτίου 1821. Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Καλαμάτας

Μάνη.
14 Μαρτίου τοῦ 1821.
Ἕνα πλοῖο τοῦ Χατζῆ- Ἰωάννου Μέξη, προερχόμενον ἀπὸ τὴν Σμύρνη, μετὰ ἀπὸ παραγγελία τοῦ Παπαφλέσσα, ἔδεσε στὸν λιμένα τοῦ Ἁλμυροῦ.
Μετέφερε πολεμοφόδια κυρίως, σταλθέντα ἀπὸ τὸ Ἀιβαλὶ (Κυδωνίες) καὶ τὴν Σμύρνη.

Ὁ Ἁλμυρὸς ἦτο στὴν δικαιοδοσία τοῦ Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ἀλλὰ σημασία ἐκείνην τὴν στιγμὴ εἶχαν τὰ 25.000 γρόσια ποὺ τοῦ ἐδόθησαν ἀπὸ τὸν Παπαφλέσσα, διὰ χειρὸς Νικηταρᾶ, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιτρέψῃ τὸν ἐλλιμενισμό.
Τὸ πλοῖον μετέφερε μπαρούτη γιὰ νὰ ἐξοπλισθοῦν οἱ ἐπαναστάτες, ποὺ παρὰ τὶς ἀντιῤῥησεις τῶν δημογερόντων, ξεκίνησαν τὶς κινητοποιήσεις τους στὴν Πελοπόννησον ἀπὸ τὰ Καλάβρυτα στὶς 16 Μαρτίου τοῦ 1821.
(Ἂν καὶ ἡ πρώτη ἐπίθεσις ἦταν ἐναντίον χρηματαποστολῆς κι ὄχι πολεμικοῦ σώματος.)

17 Μαρτίου 1821. Ἡ ἐπανάστασις ξεκινᾶ (καί) στὴν Μάνη…

Στὸ μοναστῆρι τοῦ Ἁγίου Ἠλία, ἀνατολικὰ τῆς Καλαμάτας, καθ’ ὅσον μετεφέρετο τὸ φορτίον τοῦ Μέξη πρὸς τὴν Καρδαμύλη καὶ  τὰ ἐσωτερικὰ τῆς Πελοποννήσου,  ἐστάθμευσαν οἱ μεταφορεῖς γιὰ νὰ ξεκουρασθοῦν. Ἑκεῖ, στὸ μοναστῆρι, ἔπεσε ἕνα βαρέλι μὲ μπαρούτη καὶ σκόρπισε, γιὰ νὰ τὸ …δοῦν ὅλοι ὅσοι διερχόμενοι θὰ ἀκολουθοῦσαν.
(Κάποιοι ἰσχυρίζονται πὼς τὸ βαρέλι δὲν ἔπεσε ἀλλὰ τὸ …ἔριξαν!!!)
Λίγες ὧρες ἀργότερα πέρασε ἀπὸ τὸ μοναστῆρι ὁ ἱπποκόμος τοῦ Σουλεϊμᾶν ἀγᾶ Ἀρναούτογλου, τὸ ἀνεγνώρισε καὶ ἀνέφερε ἀμέσως τὰ τοῦ εὑρήματος στὸν Σουλεϊμάν.

Ὁ Σουλεϊμὰν στὴν προσπάθειά του νὰ πάρῃ πληροφορίες περὶ τῆς μπαρούτης, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐνόπλων ποὺ τὴν μετέφεραν, ἐφ΄ ὅσον ἦσαν ὀρατοὶ ἀπὸ τὴν Καλαμάτα, ἔλαβε ὡς ἀπάντησιν ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες,  πὼς οἱ ἔνοπλοι μετέφεραν λάδι ἀλλὰ φοβούμενοι τοὺς ληστὲς ὁπλοφοροῦσαν.
Δὲν ἐπείσθη καὶ ἀπεφάσισε νὰ καταφύγῃ, μαζὺ μὲ τοὺς λοιποὺς Τούρκους τῆς Καλαμάτας, γιὰ ἀσφάλεια στὴν Τρίπολιν.

Στὸ μεταξὺ ἔλαβε μίαν ἐπιστολὴ ἀπὸ τὸν Παπαφλέσσα ποὺ ζητοῦσε τροφές, ὅπλα, ῤουχισμὸ γιὰ χιλιάδες ἄνδρες. Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ ἀνεστάτωσε ἀκόμη περισσότερο τὸν Σουλεϊμὰν ἀγά, ποὺ ζήτησε τὴν προστασία τῶν …προεστῶν τῆς Μάνης, ἐφ΄ ὅσον δὲν διέθετε περισσοτέρους ἀπὸ ἑκατὸ πολεμιστές. Κι αὐτοὶ …ἔσπευσαν!!!

Στὶς 23 Μαρτίου  Καλαμάτα ἦταν στὰ χέρια τοῦ Ἠλία Μαυρομιχάλη, καὶ τῶν θείων του Ἀντωνίου καὶ Ἰωάννου Μαυρομιχάλη, ποὺ ἔσπευσαν νὰ …προστατεύσουν τὸν Σουλεϊμὰν ἀπὸ τὸν …κίνδυνο.
Μὲ τὸ πρόσχημα τῆς προστασίας τῶν Τούρκων ἀπὸ τοὺς …χιλιάδες ἄνδρες τοῦ Παπαφλέσσα, κατέλαβαν μερικὲς ἰσχυρὲς οἰκίες καὶ ὀχυρώθησαν ἐκεῖ.
Τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ Πετρόμπεης, μὲ 2.000 ὁπλισμένους Μανιᾶτες, πλησίαζε στὴν Καλαμάτα.
Μαζύ του ἦσαν ὅλοι οἱ ὁπλαρχηγοὶ τῆς Λακωνίας:

Λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν Καλαμάτα ἔσπευσαν νὰ συνενωθοῦν μαζύ τους ὁ Παπαφλέσσας, ὁ Κεφάλας, ὁ Ἀναγνωσταρᾶς καὶ ὁ Νικηταρᾶς μὲ τοὺς ἄνδρες τους.
Αὐτὸς ὁ στρατός, ἀπὸ πολεμιστὲς καὶ ἀπολέμους (γιὰ τὴν ὥρα), στὶς 23 Μαρτίου τοῦ 1821, ἀπηλευθέρωνε την Καλαμάτα!!!

Μέσα σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ πλῆθος τῶν ἐνόπλων ἦταν κι ἕνας ἄοπλος, ἐνδεδυμένος μὲ τὴν κόκκινη στολὴ τοῦ ἀξιωματικοῦ τῶν ἑπτανησιακῶν ταγμάτων, κρατώντας, ἀν τὶ ὅπλου, ποιμενικὴ ῥάβδο. Αὐτὸς ὁ ἀλλόκοτος ὁδοιπόρος ἦταν ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Ὁ Σουλεϊμὰν Ἀρναούτογλου ἐπὶ τέλους ἀντελήφθη τὸ τέχνασμα.
Ἡ Καλαμάτα, ἀμαχητί, ἦταν ἐλευθέρα.
Στὶς 23 Μαρτίου τοῦ 1821 οἱ Ἕλληνες ἦσαν οἰ κύριοι τῆς πόλεως.

Στὶς 24 Μαρτίου, ἐκεῖ, ποὺ ἐδόθη ὁ ὅρκος, δίπλα στὸν Νέδωνα, ὁ Πετρόμπεης, ὅλοι οἱ Μανιᾶτες ὁπλαρχηγοί, ὁ Κολοκοτρώνης ἀλλὰ καὶ οἱ Μεσσήνιοι, ᾡρκίζοντο πίστιν στὸν ἀγῶνα καὶ ἐπισήμως τὴν ἔναρξιν τῆς Ἐπαναστάσεως.

Τὴν αὐτὴν ἡμέρα, 24 Μαρτίου, μετὰ τὰ γεγονότα τῶν Πατρῶν, ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς ἐπίσης διεκήρυττε τὴν ἔναρξιν τῆς Ἐπαναστάσεως στὴν πλατεία Ἁγίου Γεωργίου.

Φιλονόη

Σημείωσις

Οἱ ὁπλαρχηγοί, ποὺ συμφώνως μὲ τὸν Φωτᾶκο, εἰσῆλθον στὴν Καλαμάτα, στὶς 23 Μαρτίου τοῦ 1821, ἦσαν οἱ:

Πληροφορίες ἀπό:

Ἀπομνημονεύματα Κολοκοτρώνη, διὰ χειρὸς Γεωργίου Τερτσέτη
«Ἀπομνημονεύματα περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως», Χρυσανθακοπούλου Φωτίου

εἰκόνα

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: