Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἀπρίλιος / 1 Ἀπριλίου / 1 Ἀπριλίου 1955. Ξεκινᾶ ἡ δράσις τῆς Ε.Ο.Κ.Α.

1 Ἀπριλίου 1955. Ξεκινᾶ ἡ δράσις τῆς Ε.Ο.Κ.Α.

1 Ἀπριλίου 1955. Ξεκινᾶ ἡ δράσις τῆς Ε.Ο.Κ.Α.2

Οἱ ἀγῶνες τῶν Κυπρίων γιὰ ἐλευθερία δὲν εἶχαν τελειωμό, μὰ δὲν εἶχαν καὶ σημαντικὰ ἀποτελέσματα, ἐφ΄ ὅσον πάντα ἡ Κύπρος εὑρίσκετο σὲ θέσιν τέτοια, ποὺ τὴν ὀρέγοντο ὅλοι οἱ ἐπίδοξοικατακτητές..
Ἀπὸ τοὺς Ἀσσυρίους, τοὺς  Αἰγυπτίους, τοὺς Πέρσες, τοὺς Πτολεμαίους, πέρασε στοὺς Ρωμαίους, στοὺς Βυζαντινούς, στοὺς Φράγκους (1191), στοὺς Βενετοὺς (στὶς 13 Μαρτίου τοῦ 1489), στοὺς Τούρκους (1517) κι ἀπὸ ἐκεῖ κατέληξε στοὺς Ἄγγλους στὶς 30 Μαΐου  τοῦ 1878.
Οἱ κατακτητὲς αὐτοὶ οὐδέποτε ἐσεβάσθησαν τὰ δικαίωματα τῶν Κυπρίων, συχνὰ προέβαιναν σὲ μεγάλες ἐκκαθαρίσεις καὶ τὰ ἀντίποινά τους, γιὰ ὁποιαδήποτε μορφὴ ἀντιστάσεως, ἦσαν τρομακτικά.

Ἡ ἀγγλοκρατία τῆς Κύπρου ξεκίνησε μὲ ἕνα ἰδιότυπον καθεστώς, μᾶλλον πιὸ ἀνθρώπινο, ἀλλὰ σταδιακῶς μετετρέπετο σὲ μία ἀπὸ τὶς χειρότερες μορφὲς κατοχῆς.
Οἱ Κύπριοι διαρκῶς ἠγωνίζοντο κατὰ καὶ αὐτῶν τῶν κατακτητῶν, ἀλλὰ ἡ ἀνυπαρξία βοηθείας, ὁ μὴ ἐνιαῖος συντονισμὸς τῶν ἐνεργειῶν τους καὶ ἡ μὴ ἐξωτερικὴ βοήθεια προεξοφλοῦσαν τὴν ἀτυχὴ ἔκβασιν τῶν ἀγώνων τους.

Ὅλα αὐτὰ ὅμως ἔως τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1955, ποὺ ὁ Κύπριος στρατηγὸς Γεώργιος Γρίβας, μὲ τὸ ψευδώνυμον Διγενής, ἀνέλαβε τὴν κήρυξιν γιὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ ἀγῶνος τῶν Κυπρίων ὡς ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Ε.Ο.Κ.Α. (Ἐθνικὴ Ὀργάνωσις Κυπρίων Ἀγωνιστῶν), διακηρύσσοντας τὴν ἀπόλυτον δέσμευσιν ὑπὲρ τοῦ ἀγῶνος γιὰ τὴν αὐτοδιάθεσιν τῆς Κύπρου καὶ τὴν ἐπέκεινα ἕνωσιν μὲ τὴν Ἑλλάδα.
Ἡ Ἐλευθερία τῶν Κυπρίων ἦταν στὰ χέρια τους:

Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, μὲ πίστιν εἰς τὸν τίμιον ἀγῶνα μας, μὲ τὴν συμπαράστασιν ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ μὲ τὴν βοήθειαν τῶν Κυπρίων,

Ἀναλαμβάνομεν τὸν ἀγῶνα διὰ τὴν ἀποτίναξιν τοῦ Ἀγγλικοῦ ζυγοῦ

Μὲ σύνθημα ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον μὰς κατέλειπαν οἱ πρόγονοί μας ὡς ἱερὰν παρακαταθήκην: «‘Ἡ τᾶν ἢ ἐπὶ τάς».

Ἀδελφοὶ Κύπριοι,
Ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων μᾶς ἀτενίζουν ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐλάμπρυναν τὴν Ἑλληνικὴν Ἱστορίαν διὰ νὰ διατηρήσουν τὴν ἐλευθερίαν των: οἱ Μαραθωνομάχοι, οἱ Σαλαμινομάχοι, οἱ Τριακόσιοι τοῦ Λεωνίδα καὶ οἱ νεώτεροι τοῦ Ἀλβανικοῦ ἔπους. Μᾶς ἀτενίζουν οἱ ἀγωνισταὶ τοῦ ’21, οἱ ὁποῖοι καὶ μὰς ἐδίδαξαν ὅτι ἡ ἀπελευθέρωσις ἀπὸ τὸν ζυγὸν δυνάστου ἀποκτᾶται πάντοτε μὲ τὸ αἷμα. Μᾶς ἀτενίζει ἀκόμη σύμπας ὁ Ἑλληνισμός, ὁ ὁποῖος καὶ μᾶς παρακολουθεῖ μὲ ἀγωνίαν, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐθνικὴν ὑπερηφάνειαν.

Ἂς ἀπαντήσωμεν μὲ ἔργα, ὅτι θὰ γίνωμεν «πολλῷ κάῤῥονες» τούτων.

Εἶναι καιρὸς νὰ δείξωμεν εἰς τὸν κόσμον, ὅτι ἐὰν ἡ διεθνὴς διπλωματία εἶναι ἄδικος καὶ ἐν πολλοῖς ἄνανδρος, ἡ Κυπριακὴ ψυχὴ εἶναι γενναία. Ἐὰν οἱ δυνάσται μας δὲν θέλουν νὰ ἀποδώσουν τὴν ἐλευθερία μας, μποροῦμε να τὴν διεκδικήσωμεν μὲ τὰ ἴδια μας τὰ χέρια καὶ μὲ τὸ αἷμα μας.

Ἂς δείξομεν εἰς τὸν κόσμον ἀκόμη μίαν φορὰ ὅτι καὶ τοῦ σημερινοῦ Ἕλληνος «ὁ τράχηλος ζυγὸν δὲν ὑπομένει». Ο ἀγὼν θὰ εἶναι σκληρός· ὁ δυνάστης διαθέτει τὰ μέσα καὶ τὸν ἀριθμόν.

Ἠμεῖς διαθέτομεν τὴν ψυχήν, ἔχομεν καὶ τὸ δίκαιον μὲ τὸ μέρος μας. Γι’ αὐτὸ καὶ θὰ νικήσωμεν.

Διεθνεῖς διπλωμᾶται,

ἀτενίσατε τὸ ἔργον σας. Εἶναι αἶσχος ἐν εἰκοστῷ αἰῶνι, οἱ λαοὶ νὰ χύνουν τὸ αἷμα των διὰ νὰ ἀποκτήσουσιν τὴν ἐλευθερίαν των, τὸ θεῖον αὐτὸ δῶρον, γιὰ τὸ ὁποῖον καὶ ἐμεῖς ἐπολεμήσαμεν παρὰ τὸ πλευρὸν τῶν λαῶν σας, καὶ για τὸ ὁποῖον σεῖς τοὐλάχιστον διατείνεσθε ὅτι ἐπολεμήσατε ἐναντίον τοῦ ναζισμοῦ καὶ τοῦ φασισμοῦ.

Ἕλληνες,

ὅπου καὶ ἂν εὑρίσκεσθε, ἀκούσατε τὴν φωνήν μας:

Ἐμπρός, ὅλοι μαζὺ γιὰ τὴν λευτεριὰ τῆς Κύπρου μας.

Ε.Ο.Κ.Α.
Ὁ ἀρχηγὸς
Διγενὴς

1 Ἀπριλίου 1955. Ξεκινᾶ ἡ δράσις τῆς Ε.Ο.Κ.Α.3

Ὁ Γρίβας εἶχε γεννηθῆ στὴν Χρυσαλινιώτισσα τῆς Λευκωσίας, στὶς 5 Ἰουλίου τοῦ 1897.
Τὸ 1916 εἰσήχθη στὴν Σχολὴ Εὐελπίδων καὶ ἔλαβε μέρος στὴν Μικρασιαστικὴ Ἐκστρατεία καὶ στὸ μέτωπο τῆς Ἀλβανίας τὸ 1940, κατὰ τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονος, πολεμώντας τὸν ναζισμὸ καὶ τὸν φασισμό. Ἦταν δῆλα δὴ ἕνας πολὺ ἔμπειρος στρατιωτικός.
Συμμετεῖχε ἐπίσης στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ κομμουνισμοῦ μὲ τὴν Ὀργάνωσιν Χ, τῆς ὁποίας φέρεται ὡς ἱδρυτής, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἦτο συνιδρυτής, ἐφ΄ ὅσον τὰ ἐν λόγῳ τάγματα ἦσαν ἰδέα καὶ ἀπόφασις πολλῶν πολιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν παραγόντων τῆς ἐποχῆς, προεξάρχοντος τοῦ Ἰωάννου Βουλπιώτου.

Ἡ δράσις τοῦ Γρίβα στὴν Κύπρο, λόγῳ τῆς σπουδαίας στρατιωτικῆς του ἐμπειρίας, ἦταν ἡ ἀρχὴ τῆς ὀργανώσεως τοῦ ἀγῶνος τῶν Κυπρίων καὶ τελικῶς ἡ ἔναρξις τῆς πορείας γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία.
Ὁ διεθνὴς σάλος ποὺ προῆλθε ἀπὸ τὶς ἀμέτρητες θυσίες τῶν Κυπρίων, τὶς βαρβαρότητες τῶν Ἄγγλων καὶ τὶς ἄνευ φραγμοῦ ἀγγυλώσεις τους ὁδήγησε ταχύτερα τὸ Κυπριακὸ στὴν ἐπίλυσίν του.
Ἡ ἀρχικὴ στόχευσις τῆς Ἑνώσεως μὲ τὴν Ἑλλάδα δὲν ἐπετεύχθη, ἀλλὰ σὲ ἕναν βαθμὸ οἱ Κύπριοι ἐπέτυχαν αὐτὰ γιὰ τὰ ὁποία ἠγωνίζοντο καὶ θυσιάζοντο ἀπὸ αἰῶνες.

Ἡ σπουδαία λεπτομέρεια τῶν ἀγώνων τῆς Ε.Ο.Κ.Α. εἶναι στὸ γεγονὸς τῆς ἀπολύτου συμπνοίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν Ἑλλήνων, σὲ ὅλον τον πλανήτη, κάτι ποὺ ἀποδεικνύει, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πὼς ὅταν ὑπάρχῃ κοινὸς στόχος οἱ ἀγῶνες εἶναι κοινοὶ καὶ τὰ ἀποτελέσματα οὐσιαστικά.
Ἡ Ε.Ο.Κ.Α. ἔως τὸ 1959, μὲ πολλὲς θυσίες σὲ αἷμα, ἐπέτυχε, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπ΄ ὅλα, νὰ συνενώσῃ ὅλους τοὺς Ἕλληνες. Αὐτὸ τὸ ἐπίτευγμα ἴσως νὰ εἶναι καὶ τὸ σημαντικότερον ὅλων  τῶν ἄλλων, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ συγκριθῇ μὲ ὅλες τὶς ἀνάλογες στιγμὲς κοινῶν ἀγώνων στὴν ἱστορία, ποὺ μᾶς μετέτρεψαν ἀπὸ μικροὺς σὲ μεγάλους.

1 Ἀπριλίου 1955. Ξεκινᾶ ἡ δράσις τῆς Ε.Ο.Κ.Α.1

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπό:

Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Παύλου Δρανδάκη
«Ἄγγελος ἤ Δαίμων;», Ἰζαμπέλα Παλάσκα
Κέντρον Ἐρευνῶν καὶ τεκμηριώσεως ἀγῶνος ΕΟΚΑ
Παπαδημήτρης, Φραγκοκρατία στὴν Κύπρο
Παπαδημήτρης, Βενετοκρατία στὴν Κύπρο

εἰκόνες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: