Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἀπρίλιος / 2 Ἀπριλίου / 2 Ἀπριλίου 1822. Ὁ τακτικός μας στρατὸς στὰ χέρια …ξένων!

2 Ἀπριλίου 1822. Ὁ τακτικός μας στρατὸς στὰ χέρια …ξένων!

Ἡ Ἐπανάστασις τοῦ 1821 ξεκίνησε μὲ ἀτάκτους.
Ξεκίνησε ἐπίσης μὲ ὁπλαρχηγοὺς ὅλων τῶν περιφερειῶν, ποὺ ὅμως εἶχαν συνήθως ὑψηλοῦ βαθμοῦ ἐμπειρίες στὴν τέχνη τοῦ πολέμου. Τέτοιοι ἦσαν ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ὁ Γεώργιος Καραϊσκάκης, ὁ Νικήτας Σταματελόπουλος, ὁ Δημήτριος Πλαπούτας, ὁ Ἀθανάσιος Διάκος, ὁ Ὀδυσσεὺς Ἀνδροῦτσος , ὁ Μᾶρκος Μπότσαρης, ὁ Κῖτσος Τζαβέλλας, ὁ Πανουριᾶς καὶ ἀμέτρητοι ἄλλοι, ἄλλοτε μὲ τὴν ἰδίαν, μεγαλυτέρα ἢ μικροτέρα ἐμπειρία. Ὅλοι τους ὅμως εἶχαν ἕνα κοινὸ χαρακτηριστικό: ἠγωνίζοντο γιὰ τὴν Ἐλευθερία τους.
Καὶ φυσικὰ ὅλοι αὐτοὶ κατεῖχαν ἄριστα τὴν γεωγραφία καὶ τὶς ἰδιαίτερες συνθῆκες τοῦ τόπου μας, ἐφ΄ ὅσον εἶτε ὡς ἀρματολοί, εἶτε ὡς κλέφτες, εἶχαν πολλάκις «ὀργώση» τὰ ἱερά μας χώματα, πολεμώντας καὶ κερδίζοντας σταγόνα τὴν σταγόνα, τὸ δικαίωμα στὴν ζωὴ καὶ στὴν Ἐλευθερία.

Κάθε ἄλλος, πλὴν αὐτῶν, ποὺ θὰ ἔμπαινε ὡς ἐπὶ κεφαλῆς στρατιωτικοῦ σώματος, θεωρητικῶς, θὰ ὄφειλε νὰ ἀποδείξῃ ἀφ΄ ἑνὸς τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν δική μας Πατρίδα, ἀφ΄ ἑτέρου ὅμως τὶς ἐξαιρετικὲς καὶ ἰδιαίτερες ἱκανότητές του, ποὺ θὰ ἦσαν σαφῶς ἀνώτερες τῶν ἐγχωρίων ὁπλαρχηγῶν. Διότι τότε εἴχαμε πόλεμο. Καὶ στὸν πόλεμο τὰ λάθη πληρώνονται πολὺ ἀκριβά…
Εἴχαμε ὅμως καὶ ὑποψηφίους. Πολλούς.
Τοὺς ἀναγνωρίσαμε ἀπὸ φιλοδόξους ἔως πατριδοκαπήλους…
Μὰ εἴχαμε καὶ φιλέλληνες. Ὄχι πάντα πολὺ φιλέλληνες, ἀλλὰ ἡ ἱστορία τοὺς κατέγραψε ὡς φιλέλληνες κι ἔτσι ὀφείλουμε κι ἐμεῖς νὰ τοὺς ἀναφέρουμε.
Φιλέλληνες ἀπὸ τὴν Αὐστρία, τὴν Γαλλία, τὴν Ἰταλία, τὴν Ῥωσσία, τὴν Βουλγαρία, τὴν Πολωνία, τὴν Γερμανία, τὶς Η.Π.Α., τὴν Ἀγγλία… Ὧν οὔκ ἐστι ἀριθμός.

Μέσα στὴν φωτιὰ τῶν πολέμων, ποὺ διαρκῶς ηὔξανε τὶς ἐντάσεις της, εὑρέθημεν καὶ μὲ ἀρκετοὺς φιλέλληνες, ποὺ κάποιοι ἐξ αὐτῶν διέθεταν στρατιωτικὴ ἐμπειρία. Ὄχι γιὰ τὴν δική μας τοπογραφία, ἀλλὰ σίγουρα ἡ τέχνη τοῦ πολέμου τοὺς ἦταν γνωστὴ καὶ ὁπωσδήποτε χρήσιμη, ἐπισήμως.
Ἕνας ἐξ αὐτῶν, ὁ Κάρολος Νόρμαν (Karl von Normann-Ehrenfels), Γερμανός, ἔφθασε στὴν Ἑλλάδα στὶς ἀρχὲς τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 1822 καὶ λίγο μετά, στὶς 2 Ἀπριλίου, γιὰ νὰ τοῦ δείξουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας, τὸν διῳρίσαμε ὡς ὑπεύθυνο ἱδρύσεως τακτικοῦ στρατοῦ. Τοῦ πρώτου μας τακτικοῦ στρατοῦ. Στρατοῦ ποὺ θὰ περιελάμβανε καὶ ξένους-φιλέλληνες, μὰ καὶ Ἕλληνες.

2 Ἀπριλίου 1822. Ὁ τακτικός μας στρατὸς στὰ χέρια ...ξένων!4
Δημήτριος Ὑψηλάντης, καθὼς καὶ ἄλλοι ὁπλαρχηγοί, ποὺ εἶχαν ὑπηρετήση ὡς ἀξιωματικοί, κατὰ κύριον λόγο, σὲ στρατοὺς τῆς Ῥωσσίας, τῆς Ἀγγλίας καὶ τῆς Γαλλίας, μὲ ὑψηλὲς γνώσεις καὶ ἐμπειρίες, δὲν ἦσαν κατάλληλοι.
Λίγες ἡμέρες ἀργότερα, στὶς 24 Ἀπριλίου τοῦ 1822, ἐφ΄ ὅσον οἱ φιλέλληνες ἦσαν …ὑπεράριθμοι, ἐπεκτάθη τὸ μέτρο κι ἔτσι κατετάγησαν ὅσοι δὲν εἶχαν ἐνταχθῆ στὰ τακτικὰ τάγματα, μὲ βαθμοὺς ἀπὸ …ἀντί-συνταγματάρχες κι ἄνω, ἐὰν ἐφέροντο νὰ γνωρίζουν στοιχειωδῶς ἀπὸ πόλεμο…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς οἱ βαθμοὶ ἦσαν εὔκολοι τότε ποὺ ὁ Μαυροκορδᾶτος καὶ ὁ Κωλλέτης μεριμνοῦσαν γιὰ τὴν ἐξουσία τους καὶ μόνον. Μὲ ἕνα σῶμα στρατιωτικό, ποὺ θὰ ἤλεγχαν ἀπολύτως, θὰ ἦσαν παντοδύναμοι. Καὶ πράγματι, ἔτσι συνέβη.
Μόνον ποὺ τὸ συγκεκιμένο σῶμα ἐθυσιάσθη στὸν βωμὸ τῶν καιροσκοπισμῶν τους.

2 Ἀπριλίου 1822. Ὁ τακτικός μας στρατὸς στὰ χέρια ...ξένων!2

2 Ἀπριλίου 1822. Ὁ τακτικός μας στρατὸς στὰ χέρια ...ξένων!12 Ἀπριλίου 1822. Ὁ τακτικός μας στρατὸς στὰ χέρια ...ξένων!3 - Αντίγραφο

Ὁ Νόρμαν προσέφερε πολλὰ στὴν Ἑλλάδα μὰ πρῶτα ἀπ΄ ὅλα τὴν ζωή του.
Στὴν μάχη τοῦ Πέτα, στὶς 4 Ἰουλίου (17 Ἰουλίου) τοῦ 1822, ἀκολουθώντας κατὰ γράμμα τὶς ἐντολὲς τοῦ …στρατάρχου Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, γιὰ τὸ σημεῖον τῆς μάχης, δίχως οὐσιαστικὴ προετοιμασία, ἀπώλεσε ὅλο σχεδὸν τὸ τακτικὸ στράτευμα τῶν φιλελλήνων καὶ ὁ ἴδιος ἐτραυματίσθη θανάσιμα, γιὰ νὰ τελευτήσῃ λίγο ἀργότερα (15 Νοεμβρίου τοῦ 1822) στὸ Μεσολόγγι.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς προετοιμασίας γιὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν Τούρκων, στὸ Πέτα, ἠρνήθη νὰ ὀχυρωθῇ μὲ τοὺς ἄνδρες του σὲ «ταμπούρια», παρὰ τὶς συμβουλὲς τῶν Ἑλλήνων ὁπλαρχηγῶν, διότι τὰ «στήθη τους ἦσαν ταμπούρια».
Ἡ καταστροφὴ αὐτοῦ τοῦ στρατιωτικοῦ σώματος ἀπέδειξε τὸ πόσο …σοφὲς ἐπιλογὲς εἴχαμε ὡς ἐπίδοξοι …ἀπελευθερωμένοι.

Φιλονόη

Πληροφορίες, καθὼς καὶ ἀντίγραφα, ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα τῆς ἑλληνικῆς παλιγγενεσίας, τόμος Α

εἰκόνα 

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: